Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


  

 Åmål Östra

Omkring 1934. Från Rosins album. Tack JÅÅJ och Hans K.

Kost: Stationshuset 27.750 kr.

 

Åmåls Station

Huvudspåret med angränsande sidospår var utfört, likaså spårförbindelsen med Bergslagernas Järnvägar enligt med denna järnväg träffad överenskommelse. Här förutom pågingo terrasseringsarbeten.

Inga husbyggnader voro uppförda utom ett provisoriskt godsmagasin, men provisorisk lokaler för biljettförsäljning och väntrum voro förhyrda i ett i närheten liggande hus.

Provisorisk personplattform var uppförd även så en 15 meter lång lastkaj, en 40 tons vagnvåg samt vändskiva om 15 meters diameter.

Vattenkastare vaf anordnad.

Provisoriskt lokstall, använt under byggnadstiden finnes likaså.

Ur Besiktning 1928.

Ritning av station finns här.

Stationsföreståndare: Frans Frazén (f.1887) 1928-

                                K. A. Rosin 1933?

I Utredning om trafikering av Åmål-Årjängs Järnväg (1933) står det:-

- Vid Åmåls Östra station finnes stationshus i två våningar, innehållande på nedre botten biljett- och godsexpedition, väntsal och resgodsrum samt tre rum och kassavalv, avsedd till järnvägens förvaltningslokaler. Andra våningen, som ej är inredd, är avsedd för bostad med fem rum och kök. Kostnaden för våningens inredande beräknas till 7,000 kr. Huset har centraluppvärmning, vattenledning och w.c. Vid stationen finnes därjämte godsmagasin, provisoriskt sådant samt kombinerad lokstalls- och verkstadsbyggnad.

-Vändskiva om 15 m. längd, beräknad för 90 tons last fanns likaledes i Åmål Östra.

I Karlstads Tidningen (1 december 1928) står det-

-Den första iakttagelsen på den nya järnvägen var att bangården och ändstationen i Åmål ännu befinner sig i mycket ofärdigt skick, — stationshuset existerar tillsvidare endast på papperet. Förklaringen är en lång historia om mångahanda motigheter, som järnvägsledningen inte rår för. Den ville stå på egna ben, oberoende av B.J. och följaktligen ha egen station och ett spår ned till Åmål djuphamn. Detta stötte emellertid på hinder från flera håll. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrkte visserligen, men på högsta ort hyste man vissa betänkligheter mot denna särskilda bangårdsanläggning. Åmål stad har, som nämnt, generöst bidragit till järnvägen med betydande aktietäckning. Majoriteten i stadsfullmäktige ställde emellertid svårigheter i vägen för hamnspår- och stationhusfrågan. Denna är dock nu på god väg att lösas i av järnvägsledningen önskad riktning, sedan man lyckats fullgöra statsmakternas villkor att före nyår anskaffa för stationshusbygget erforderliga ytterligare medel. Ingångsstationen i Åmål torde alltså inom en ej alltför avlägsen framtid förverkligas, — till dess får trafiken där klaras med ett provisorium.

Stationsföreståndare: Wilhelm Franzén, 1928-1930

Ur P.M. av Byråchefen Gustav Englunds till Riksgäldskontoret den 13 oktober 1929: -

-Stationsanläggningen var vid undersökningstillgället (den 6-7 okt.) under byggnad, varför jag endast av mig förelagda ritningar kunde få en inblick i huru den färdigställd kommer att te sig. För närvarande är stationens expedition och allmänhetens lokaler inrymda i ett privathus i närheten av den blivande bangården. Från denna anlägges även ett stick spår ut till Åmåls hamn.

-Å stationen äro placerade i innertjänst en stationsföreståndare, två kontorsbiträden, varav ett utgör reserv för linjepersonalen samt för yttertjänst en stations förman och två stationskarlar.

-För närvarande upptages större delen av stationsföreståndarens tjänstgöringstid med biträde för banans organisation och ledning. Något uttalande om huruvida personaluppsättningen är väl avvägd kan därför ej göras förrän mera ordnade förhållanden inträtt vid banan.

-Vid stationen äro anlggda [sic] tvenne stickspår med förbindelseväxel till Bergslagernas järnvägars station i Åmål, avsedda att användas vid avlämnande och emottagning av godsvagnar banorna emellan.

-Under Åmål Ö. lyda Jakobsbyns och Finntorps håll-och lastplatser.

-All omkartering av gods till icke samtrafiksstationer verkställes i Åmål Ö.

Vändskiva: Diameter - 15 meter; Last - 90 ton; Tillverkare - Hässleholms Verkstäder; År - 1928.

Lokstallet bild och ritning finns här. Engine shed picture and drawing is here.

Våghus ritning finns här. Weighing hut drawing is here.


Övriga Källor

Se även Stefan Nilssons sida.

Se även JÅÅJ:s sida.