Föreläsningar

24.1 | 31.1 | 7.2 | 14.2 | 21.2 | 28.2 | 7.3 | 14.3 | 21.3 | 28.3 | 4.4 | 11.4

Föreläsning 1

24.1

Introduktion till kursen

Redan Aristoteles studerade metaforer, men inom ramen för retorik och poetik, men dessa ämnen hör inte traditionellt till filosofin. Under de senaste årtiondena har emellertid synen på metaforerna förändras: metaforerna har inte bara relevans för retorik och poetik. Samtidigt har synen på retorik (och poetik) har förändras: poetiken och speciellt retoriken har även filosofisk relevans. Hermeneutiska och dekonstruktivistiska (poststrukturalistiska) filosofer har påvisat att även filosofiska (och vetenskapliga) texter innehåller eller bygger på metaforer.

Denna kurs är en kurs om metaforer för filosofer (och andra), men samtidigt en kurs om metaforernas betydelse för filosofin och de olika teoriernas filosofiska konsekvenser. Syftet är även att tillämpa olika syner på metaforer (teorier om metaforer) på begreppshistoria, idéhistoria, histoiefilosofi, språkfilosofi och epistemologi.

Begrepp

trop

bildliga uttryck, uttryckssätt
oegentligt bruk av ord och uttryck

metaforer i vidare och snävare bemärkelse
Aristoteles: egentliga metafor och liknelse
Vico: egentlig metafor, metonymi och synekdoke samt ironi

metafor

olika typer av metaforer (i snävare bemärkelse)
Olika teorier fungerar på olika typer.

sakled och bildled (vehicle och tenor, kuva och kuvattava)

Livet är en teater. (egentlig metafor)
livet = sakled, teater = bildled
bildleden mera påtaglig
Livet är som en teater. (liknelse)

Akta er för fariséerna surdeg. (Sakledet nämns inte.)
Akta er för fariséernas lära, som är en surdeg.
Akta er för fariséernas lära. Deras lära är en surdeg.
Akta er för fariséernas lära. Deras lära är som en surdeg. (liknelse)

Alexander den store steg in på scenen. (bildled? "scenen"? "steg in på scenen"?; sakled?)
(dold) metafor: Världen/världshistorien är en teater/ ett drama.

Metaforen överför ett uttryck/en idé från ett område till ett annat. (metafor på klassisk grekiska = transport, överföring, förändring)

Är uttrycken i sig metaforer?

Ribban är för högt lagd. Tärningen är kastad. Bubblan sprack. Sammanhanget gör uttrycken metaforiska.

likhet mellan sakled och bildled (jfr liknelse)

visuella metaforer (visuell likhet)

nålsöga, flaskhals, örat på en mugg, (dator)mus

funktionella metaforer (funktionell likhet)

Guds lam, kyrkoherde, (data)virus, surdeg

Föreläsning 2

31.1

funktionella metaforer i operativsystemets användargränssnitt

skrivbord, papperskorg, mapp, portfölj

visuella och funktionella metaforer(?)

stolsben, tangentbord (till dator), flygplansvingar

varken visuella eller funktionella metaforer (strukturella? alls metafor?! homonymer?)

släktrötter, trädkrona, bergets fot, joen suu (älvens mynning)

Metaforer vars sakled saknar bokstavliga namn utvecklas lätt till döda metaforer (svaga, bleknade metaforer).

Nya metaforer medför begreppsutvidgningar, men alla begreppsutvidgningar är inte metaforiska. Det är inte alltid entydigt huruvida en begreppsutvigning är metaforisk eller inte. Betrakta följande exempel:

u-båt, luftskepp, rymdfarkost

Likheterna mellan bildled och sakled behöver inte vara objektiva. Metaforer skapar likheter! (Lakoff och Johnson) Betrakta följande exempel:

Livet är en jo-jo. (Går upp och ner - men inte bokstavligen.)
IT-aktiernas uppgång på börsen var en bubbla. (Den växte tills den sprack - men inte bokstavligen.)

analogiska metaforer

Dionysus sköld, Ares bägare (Aristoteles exempel)
(Dionysus) bägare förhåller sig till Dionysus så som (Ares) sköld till Ares.

medvetande  -  kunskap       - undervisning/information
          -  okunskap      - vilseledning/vidskepelse

rum        -  ljus (klarhet)    - belysning/upplysning (uppklarnande)
           -  mörker (dunkel)  - moln, dimma, rök

Undervisning eller information förhåller sig till kunskap (och medvetande) så som upplysning förhåller sig till ljus (och rum). Uttrycket 'upplysning' kan därför betraktas som en analogisk metafor då uttrycket står för undervisning eller information. Denna metafor anses vara svag eller död, men metaforiken präglar lika väl förståelsen av begreppet 'upplysning' och härledda begrepp så som 'upplysningsfilosofi' och 'upplysningstid'.

livets höst
Förhållandet mellan ungdom och ålderdom liknar förhållandet mellan vår och höst.
Ålderdomen förhåller sig till livet så som hösten till året.

O, Finland se din morgonljusning randas...

Din blomning sluten än i knopp...

Vak upp kring hundramila stränder...

morgon - dag - kväll - natt
uppvaknande - vaken(het) - somna - sova
vår - sommar - höst - vinter
ungdom - (vuxen/medelålder) - ålderdom - (död)
knopp - blomma/blomning - (vissnad blomma/ mogen frukt)

Bildled och sakled kan byta plats! (De är lika konkreta eller abstrakta.)

Metaforer som förstärker varandra:

Likt vårdagssol i morgonglöd...

Olika syften med metaforer

dekoration (estetiska syften)

retorik
- lyfta fram vissa aspekter (t.ex. Moses Lipponen, kvällsmjölkning)
- övertyga med hjälp av analogier (t.ex. tåget till Bryssel)
- höja moralen (t.ex. kriget mot terrorismen/ fettet)

förkortning (t.ex. det kalla kriget, järnridån)

gestaltning (t.ex. elektronmoln, elektronskal)

namngivning (t.ex. datormus)

kognitiv (t.ex. ultraviolett ljus, rödförskjutning)

Föreläsning 3

7.2

Termerna 'sakled' och 'bildled' är inte teorineutrala, utan borde i samband med vissa teorier bytas ut mot andra termer, t.ex. 'primärsubjekt' respektive 'sekundärsubjekt'. Enligt vissa teoretiker förenas de två lederna eller "subjekten" inte av likheter, utan av någon typ av "växelverkan". Enligt andra teoretiker projiceras bildledet på sakledet. I inget dera fallet förutsätts någon objektiv likhet mellan leden. De teoretiker som lyfter fram likheten mellan sakled och bildled som metaforens grundläggande förutsättning kan mena att leden förenas av gemensamma egenskaper. Metaforen lyfter fram just dessa egenskaper hos sakledet.

metaforer i ekonomisk journalistik

IT-bubbla, börsras, kasinoekonomi, överhettning

liknelse

Min älskling, du är som en ros. (liknelse)
Min älskling, du är en ros. (metafor)
Min älskling, min ros.
(Aristoteles distinktion)

Jesu "liknelser" (parable)
- berättelser som bygger på liknelser (simile) eller metaforer
- förlängda liknelser/metaforer

Himmelriket är som en surdeg. (liknelse)
- jfr "Fariséernas surdeg" (metafor)

Liknelsen om det förlorade fåret (förklaring)

Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad.

Vårpsalm

Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står,
det efter vinter kommer vår också i andens rike.

"Den som inte går i... genom grinden (porten)... är en tjuv... Jag [Jesus] är grinden…"

metonymi

ersättande av ett ord med namnet på ett annat nära associerat ting

skapare för skapat

Man "läser Kafka" när man läser litteratur skriven av Kafka.
Man "lyssnar på Bethoven" när man lyssnar på musik komponerad av Bethoven.
Man har "en Saab" när man har en bil tillverkad av bolaget Saab.

ort eller byggnad för makthavare eller händelse

Bryssel för EU
Auschwitz för folkmordet på judarna under andra världskriget
Rom för katolska kyrkan
Vatikanen för påven
Vita huset för USA:s president
Watergate för Watergateskandalen
Waterloo för slaget vid Waterloo (mera allmänt som metafor)

Moskva, Ekudden, Fabriksgatan

Berlinmurens fall (metonymi och metafor)

dramatisering

t.ex. "Nixon bombarderade Vietnam".

kodat språk

taktfulla, oprecisserade uttryck

tvätta händerna
badrum
damrum
sauna
...osv
ligga

Förskönande uttryck kan förbrukas genom att etableras eller bli för frekventa.

vulgära uttryck

******

synekdoke

Tolkas ibland som variant av metonymi, ibland som metafor.

Ersätter namnet på det åsyftade tinget med namnet på en del av detta ting

blekansikten för vita människor
femton huvuden för femton personer
smör på brödet för välstånd

Helheten kan även representera delen.

Finland för Finlands landslag

Delen har en egenskap som anses vara karakteristisk för helheten. (White)

magar att mätta
huvud, ögon, öron, händer, mage för en hel människa

vulgära uttryck

*******

Vulgära synekdoker kan lyfta fram det som metonymier är ämnade till att undanskymma.

Vulgära metonymer kan blekna.

Föreläsning 4

14.2

Lokoff och Johnson betraktar synekdoke som är en variant av metonymi bland andra:

Varianter av metonymier

White om metonymi och synekdoke

Metafor
objekt-objekt

Metonymi
del-del

Synekdoke
del-helhet

Whites exempel på metonymi:

femtio segel för femtio skepp

Enligt White reducerar metonymin helheten till en (nödvändig) del eller aspekt.

Whites exempel på synekdoke:

He is all heart.

Synekdoken integrerar helheten med en kvalitet som symboliseras av en karakteristisk del.

Ironi

White om ironi

Ironi står för självmedvetande, ifrågasättande och misstro mot de övriga tropernas möjligheter.

”Irony is in one sense metatropological…”

Symbol

Symbol - ett mångtydigt begrepp

Symboler som bygger på (etablerade) metaforer

Symboler som bygger på (etablerade) metonymier

Symboler som inte bygger på några troper

Allegori

Föreläsning 5

21.2

Döda metaforer

bleknade, svaga eller förstenade metaforer, klichéer

När en metafor bleknar förlorar sakledet sin koppling till bildleden. I en död metafor associeras sakledet inte längre till bildleden.

Sakledet blir ett nytt distinkt begrepp och det tidigare bildliga uttrycket ett nytt bokstavligt uttryck.

Exempel på döda metaforer

Orsaker till att metaforer bleknar

Försvagningen av metaforer är en naturlig del av språkets utveckling. Nya uttryck och begrepp myntas ofta som metaforer. Inom ett nytt ämnesområde används först metaforiska uttryck innan området fått en egen etablerad terminologi. Den etablerade terminologin utgörs ofta av förstelnade metaforer.

Ord lånas ofta från andra områden. Detta innebär att ordens betydelse utvidgas. När ordens nya betydelseområde är väsenskilt från det ursprungliga området, när domänen essentiellt skiljer sig från varandra är den nya betydelsen en överförd betydelse.

begreppsomfång (extension)
- motsvarar ordets denotation

begreppsinnehåll (intension)
- motsvarar ordets konnotation

Allmänbegrepp

Begreppsomfång (extension)

essentiella (nödvändiga) egenskaper
tillfälliga egenskaper

Exempel på icke-metaforiska betydelseutvidgningar

Exempel på metaforiska betydelseutvidgningar

Exempel på tvetydiga betydelseutvidgningar

Föreläsning 6

28.2

begreppsutvidgningen är inte entydigt bildlig

begreppsomfång (extension)
- motsvarar ordets denotation

begreppsinnehåll (intension)
- motsvarar ordets konnotation

Begreppsinnehåll (intension)

Exempel på tvetydiga betydelseutvidgningar

Wittgenstein teori om familjelikhet

Begrepp behöver inte förenas av för alla inom begreppsomfånget gemensamma egenskaper.

begrepp: spel

exempel

begrepp: vinge

exempel

begrepp: svensk

exempel

Suomalaiset tulevat.

En metafor som för specialisten är död (svag) kan vara levande (stark) för lekmannen.

Paradigm

Paradigmmodell, förebild, mönster, mönstergillt exempel

Thomas Kuhn:

förhärskande tänkesätt, ramar paradigmatiskt exempel

Paradigm kan överföras från ett område till ett annat. I detta fall kan paradigmet på det nya området sägas vara metaforiskt.

Föreläsning 7

7.3

Michel Foucault:

epistemes
- diskursiva helheter inom vilken en kultur tänker, sätt att organisera kunskap

Hayden White:

fyra paradigm, typer (prefigurations)

Teorier om metaforer

Olika teorier

Ersättningsteorin

Jämförelseteorin

Anomaliteorin

Interaktionsteorin

Föreläsning 8

14.3

Aristoteles om metaforer

Litteratur

Retorik

Om diktkonsten

Fyra typer av metaforer

Analogiska metaforer

Giambattista Vico

(1668-1744)

Historiefilosofi

Föreläsning 9

21.3

Politiska val (i Finland) kan betraktas som spel även i bokstavlig bemärkelse, fastän de samtidigt är mera än bara spel. Att folk inte är intresserade av politiska val kan (enligt vad Lars Lundsten föreslog i ett TV-program efter riksdagsvalet) eventuellt bero på att de inte är intresserade av just den typen av spel som de politiska valen har gjorts till. I riksdagsvalet gällde de att kora segrare eller vinnare (voittaja). I Finland brukar "vinnarna" i riksdagsval enligt en oskriven regel belönas med en plats i regeringen eller med statsministerposten. Detta är en förutsättning för att spelet skall vara meniningsfullt. I riksdagsvalet anno 2003 var vinnarna emellertid flera, eftersom valets "vinnare" kan utses på flera olika grunder.

Läs en artikel om hur presidentvalet har blivit ett spel!

Hayden White

Tolkning av troper

Metafor
objekt-objekt

Metonymi
del-del

Synekdoke
del-helhet

Whites exempel på metonymi
femtio segel för femtio skepp
Enligt White reducerar metonymin helheten till en (nödvändig) del eller aspekt.

Whites exempel på synekdoke
He is all heart.
Synekdoken integrerar helheten med en kvalitet som symboliseras av en karakteristisk del.

White om ironi
Ironi står för självmedvetande, ifrågasättande och misstro mot de övriga tropernas möjligheter.

Metahistory


Vårdagjämningen (den 21 mars enligt vår gregorianska kalender!) betydde i det gamla Kina en viktig övergång. Efter vårdagjämningen inledde männen sitt jobb på fälten. Männen jobbade ute under sommarhalvåret, men vid höstdagjämningen var utearbetet avklarat. Männen kunde stanna hemma och vila medan kvinnorna under den mörka årstiden spann och vävde. Denna växelverkan motsvarar en enligt österländsk filosofi allmänn växelverkan mellan jing och jang. Nedan några exempel på motsatspar som representerar denna växelverkan. Paren associeras via analogier. De kan sägas utgöra ett system av analogiska metaforer.

I västerländskt (kristet) tänkandet representerar övergången från natt till dag inte en harmonisk växling. Istället står dagen liksom livet för det goda och natten liksom döden för det onda. Målet är att dagen skall övervinna natten, så att "ingen natt skall vara mer" (Uppenbarelseboken 22:5). Nedan några exempel på bibliska motsatspar.

Föreläsning 10

28.3

George Lakoff och Mark Johnson

Metaphors We Live By

"The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another." (s 5)

Metaforer handlar inte bara om språk eller ord, utan även tankeprocesser är i hög grad metaforiska. (s 6)

modellexempel på (strukturella) metaforer

Your claims are indefensible.
He attacked every weak point in my argument.
I've never won any argument with him.
He shot down all my arguments.

Tre slag av metaforer


Orienterande metaforer

exempel

HAPPY IS UP; SAD IS DOWN.

I'm feeling up.
My spirit rose.
You're in high spirit.
I'm feeling down.
I fell into depression.

CONSCIOUS IS UP; UNCONSCIOUS IS DOWN.

Get up.
Wake up.
He rises early in the morning.

HEALTH AND LIFE ARE UP; SICKNESS AND DEATH ARE DOWN.

Lazarus rose from the dead.
He's in top shape.
His health is declining.
He dropped dead.

flera typer

HAVING CONTROL OR FORCE IS UP; BEING SUBJECT TO CONTROL IS DOWN.
MORE IS UP; LESS IS DOWN.
HIGH STATUS IS UP; LOW STATUS IS DOWN.
RATIONAL IS UP; EMOTIONAL IS DOWN.
GOOD IS UP; BAD IS DOWN.
FORESEEABLE FUTURE EVENTS ARE UP (AND AHEAD).

Kulturell överensstämmelse

"The future will be better" stämmer överens med THE FUTURE IS UP och GOOD IS UP.
"More is better" stämmer överens med MORE IS UP och GOOD IS UP.
"Bigger is better" stämmer överens med MORE IS UP och GOOD IS UP.


Ontologiska metaforer

Entity and Substance Metaphors

exempel

INFLATION IS AN ENTITY.

Inflation is lowering our standard of living.
Buying land is the best way of dealing with inflation.
Inflation makes me sick.

THE MIND IS A MACHINE.

My mind just isn't operating today.
I'm a little rusty today.

THE MIND IS A BRITTLE OBJECT.

You have to handle him with care since his wife's death.
I'm going to pieces.

Föreläsning 11

4.4

Vi studerade ledarsidan i Hufvudstadsbladet 3.4.2003. Därefter fortsatte vi med Lakoffs och Johnsons bok Metaphors We Live By.


Ontologiska metaforer (forts.)

VISUAL FIELDS ARE CONTAINERS.

The ship is coming into view.
I have him in sight.

ACTIVITIES ARE CONTAINERS.

Are you in the race.

ACTIVITIES ARE OBJECTS.

Are you going to the race?
Did you see the race?


Personifikation
(Personification)

Lakoff och Johnson betraktar även personifikationer som metaforer. Man säger t.ex. att en "teori förklarar" , som om teorier och facta vore en personer. Metaforen är här inte det uttalade uttrycket, utan den outtalade idén att teorier är människor.

exempel

His theory explained to me the behavior of chicken raised in factories.
This fact argues against the standard theories.
Inflation has attacked the foundation of our economy.

Metonymi (inklusive synekdoke)

Typer av metonymi


Utmaningar av metaforikens överensstämmelse
Metaforiska motsägelser

exempel

In the weeks ahead of us... (framtid)
Thats's all behind us now... (förflutet)

In the following weeks... (framtid)
In the preceding weeks... (förflutet)


Begreppsystemens grund
Hur kan vi överhuvudtaget förstå någonting?

"...most concepts are partially understood in terms of other concepts." (s 56)

"...concepts that are understood directly are the simple spatial concepts, such as UP."


Causation: Partly Emergent and Partly Metaphorical
Cirect Manipulation: The Prototype of Causation

Exempel där någon gör någonting, så att en förändring förorsakas.

THE OBJECT COMES OUT OF THE SUBSTANCE

I made a statue put out of clay

SUBSTANCE GOES INTO THE OBJEKT

I made the clay you gave me into a statue.

De ovannämnda exemplena representerar prototyper eller paradigm, som (förslagsvis) via familjelikhet tillämpas på andra former av förändringar där ingen egentligen gör någonting eller direkt förorsakar förändring.

Mammals developed out of reptiles.

The water turned into ice.

Föreläsning 12

11.4

Metaforernas betydelse för förståelse

Definition och förståelse

Kategorisering

Ett uttryck behöver inte vara antingen bildligt eller bokstavligt.

exempel (ur Lakoffs och Johnsons bok Metaphors We Live By)

An argument is a conversation. (Bokstavligt.)

An argument is a fight. (Även bokstavligt?)

Olika former av förståelse

Förståelse genom modeller

Modeller kan vara /är metaforer.

Förståelse genom metaforer

Metaforer kan främja förståelse, men de kan även hämma förståelse.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metaforer    ralf.wadenstrom@helsinki.fi