After Fautin, Romano & Oliver, 1999 [the Tree of Life]

<==o Anthozoa Ehrenberg, 1834 (korallieläimet)
  |-- Octocorallia [=? Alcyonaria] (octocorals, soft corals)
  `--o Zoantharia [Hexacorallia Haeckel, 1896] (merivuokot ja korallit)
   |--+-- †Kilbuchophyllia [Kilbuchophyllida]
   | `--+?- Ceriantharia [Ceriantipatharia]
   |   `--+-- Corallimorpharia Stephenson, 1937 (mushroom anemones; sienivuokot)
   |    |--+?-o Ptychodactiatria Stephenson, 1922
   |    | | |--o Preactiidae England, in England & Robson, 1984
   |    | | | |-- Dactylanthus antarcticus (Clubb, 1908)
   |    | | | `-- Preactis millardae England, in England & Robson, 1984
   |    | | `-- Ptychodactis Appelloef, 1894 [Ptychodactiidae Appellvf, 1893]
   |    | `-- Actiniaria (merivuokot)
   |    `--+-- †Numidiaphyllum [Numidiaphyllida]
   |      `-- Scleractinia [Madreporaria] (stonecorals; kivikorallit)
   `--+--o †Tabuloconida
     | |?- †Arrowipora
     | |-- †Tabulaconus
     | `-- †Moorowipora
     `--+-- †Cothonion [Cothoniida]
      `--+--o †Tabulata (kennokorallit)
        | |--o †Lichenariida
        | | `-- †Lichenaria
        | |--o †Auloporida [incl. Syringoporina]
        | | |--o †Auloporicae
        | | | `-- †Aulopora
        | | `--o †Syringoporicae [Syringoporina]
        | |   `-- †Syringopora
        | |-- †Tetradiida
        | |--o †Halysitida
        | | `-- †Halysites
        | |--o †Sarcinulida
        | | `-- †Sarcinula
        | `--o †Favositida (ketjukorallit)
        |   |?- †Michelinia
        |   |?- †Pleurodictyum
        |   |--o †Alveolitina
        |   | `-- †Alveolites
        |   `--o †Favositina
        |    |--o †Favositicae
        |    | `-- †Favosites
        |    `-- †Pachyporicae
        `--+--o †Heliolitida [Tabulata in partim]
         | `-- †Heliolites
         `--+--+?-o †Heterocorallia
           | | |-- †Hexophyllia
           | | `-- †Heterophyllia
           | `-- †Rugosa (Rugosa corals; sarvikorallit)
           `--+?- Antipatharia
            `-- Zoanthidea [Zoanthinaria]

Reference(s):