MARV1 2008  | Metsikkökoealojen Kartoitus ja Mittaus
Muutettu 1.7. 2008.
Pages: [Index, Research, Teaching, Recent
]

Tavoitteista

Metsikkökoealaharjoituksen yhteydessä kerätään tutkimus- ja testiaineistoja. Ilkka Korpela on mitannut metsikkökoealan puut uudella kaukokartoitusmenetelmällä
. Joensuun yliopiston tutkijat Lauri Korhonen ja Jari Vauhkonen mittaavat koealoilta lisätunnuksia: latvuksen pituus ja muoto. LK tutkii latvuspeittävyyden mittausmenetelmiä ja lehtipinta-alaindeksin määrittämistä. JV kehittää laskennallisen geometrian sovelluksia (pdf-esitys kesäkuulta), joissa laserpisteparvesta tulkitaan yksittäisiä puita. Hyytiälän aineistoa on tarkoitus käyttää 1) alpha shape-tekniikalla muodostettujen latvusapproksimaatioiden  oikeellisuuden testaamiseen 2) kattavana referenssiaineistona menetelmän myöhempää validointia varten. Lisäksi  aineistot palvelevat hankkeita i) Alikasvosten tunnistaminen laserkeilausaineistosta ja ii) Puulajin tunnistaminen laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistosta. Aineistot liitetään Hyytiälän tutkimusaineistotietokantaan, josta ne ovat opettajien, graduntekijöiden ja tutkijoiden käytettävissä. Tarkoitus on liittää Hyytiälä myös VALERI-verkostoon.


LK & Kajanuksen putki, 11.6.2008

 

Kohteena MARV1-puu vuodelta 2007.


Metsikkökoelan puuston kartoituksessa kaukokartoituspuita käytetään hyväksi - niiden avulla kartoitetaan kulmapaalut ja pienet puut, jotka eivät näy kaukokartoitussensorille. Tavoitteena on osaltaan lisätä harjoituksen mielekkyyttä, kun omat havainnot menevät hyötykäyttöön ja päästään tutustumaan uusimpaan metsien kaukokartoitustekniikkaan.

Harjoituksen jälkeen, osaat

mitata ja määrittää keskeiset puutunnukset, kasvupaikkatunnukset, käyttää puumalleja, johtaa puutunnuksista puustotunnuksia - kiinteä- ja vaihtuva-alaisilla koealoilla. Osaat määrittää puuston tilavuuden ja tilavuuskasvun eri menetelmillä. Saat tuntuman laserkeilauksen ja ilmakuvauksen mahdollisuuksista maaston korkeusmallinnuksessa sekä puu- ja puustotunnusten määrittämisessä. Tunnet "maanmittausta": kolmioinnin ja trilateroinnin perusteet paikannuksessa - ymmärrät, miten havaintovirheet vaikuttavat tarkkuuteen ja kuinka redundansseilla (ylimääräisillä) mittauksilla voidaan kontrolloida ja saada käsitys mittausten tarkkuudesta. 

Harjoituksessa on seuraavat
vaiheet: (kuusi päivää, ap = aamu, ip = iltapäivä).

- Koealojen puiden mittaukset ilmakuvia ja laserkeilausaineistoa käyttäen (tehty)

- Harjoitus Muistokuusikossa eli koealalla n:o 5: Puuluokitus, perusmittaukset ja
  puiden kartoitus
trilateroimalla / kolmioimalla. 1. ap.

- Omaan koealan tutustuminen/rajaus/yleistunnukset, koealan kaukokartoituspuiden
  identifiointi,
omissiopuiden identifiointi ja kartoitus. Työkartan valmistus. 1. ip ja 2.
  ap
/ip.

- Puidenluku, jossa kaikille puille mitataan puulaji, puuluokka ja

  rinnankorkeusläpimitta. 2. ip.

- Koepuiden valinta. Koepuumittaukset puuston rakenteen ja tilavuuden sekä
  menneen 5-vuotiskauden
tilavuuskasvun selvittämiseksi. 3. ap/ip.

- Mitatun (tutkimus)aineiston tallennus / tarkistukset ja luovutus
3. ip ja ilta.

- Puidenluku ympyrä- ja relaskooppikoealoilla 4. ap.

- Laskennat, joissa luku- ja koepuumittaukset sekä puumallien tiedot yhdistetään

  4. ip ja 5.pvä.


- Raportointi
6 pvä.
Ryhmiltä kerätty Data + Fotogrammetriset mittaukset
ja tulokset sekä TILANNESIVU

Ryhmäkuva, hakemistoHaastattelulomake (pdf), printtaa.

RESECTION - ohjelma


Tarpeelliset tiedostot, jotka puretaan C:\DATA\ -folderiin.
1 Kiintopisteet/fotomittaustiedot, 5225 kpl marv1_trees.txt (zip)
   (tietuerakenne, txt)
2 Win32-ohjelma Resection.exe (zip) ja  
3
SimulationInputParameters2.txt ohjaustiedosto (zip)
4 Lisäksi tarvitaan omat havainnot: suuntimia ja etäisyyksiä.
Esim. koealta 5, Puu 261 suunnittu 40 kertaa, suuntimat_5A.txt (zip)

Resection-ohjelman Visual Basic -lähdekoodi (zip)
.
Resection-ohjelman ohjeet, (pdf)

Ohjeita


Pikaohje puukartan valmistukseen ennen puidenlukua (pdf)
Luokitusten vaihto -xls - kopioi kaavat, puulajiluokitus, puuluokitus. (xls)

Aloitusluento (ppt, pdf).
Muistokuusikon harjoitus, ohje assareille (doc)
Hikihelmen sivut koskien harjoitusta (pdf)

 
Suuntia KKJ:ssa - Hyytiälän pihapiiri

Koealojen kartat, maastolomakkeet, numerolaput ym. tarpeellinen

Ryhmät jaetaan neljälle "suurkoealalle", jotka on jaettu neljään ruutuun: A, B, C ja D. Koealat on mitoitettu s.e. ryhmälle tulee mitattavaksi noin 100 "ilmakuvapuuta" ja 50 "omissiopuuta", jotka eivät näkyneet kaukokartoitussensoreille.


Tietoja koealoista-sivulle


Koealat ilmakuvalla - kulku koealoille ilmakuvakartta. Kts. MML:n Karttapaikka.

Dokumentteja

- Laserkeilausainestoon ja ilmakuviin perustuva mittausmenetelmä =
  kuinka ilmakuvapuut on mitattu (html)
- Maastomallin laadinta MARV1-koealoille = kuinka LiDARista saadaan
  maaston korkeusmalli (html)
- MARV4/2 -kurssin v 2007 tekemä tutkimus puutason fotogrammetrisesta
  metsäninventoinnista = vastaavaa kuin MARV1/2008 on kokeiltu aiemmin
  (ISPRS Espoo)
- Tutkimusjulkaisu, jossa kuvattu MARV1-kurssilla käytetty puiden
   trilaterointi-kolmiointi -paikannus (Silva Fennica 3/2007)

Kuinka toimitaan, kun LiDAR-pisteitä on muutamia neliömetrille? Vaihtoehtoinen tapa käyttää LiDAR puuston määrän ja rakenteen estimointi - ei puutasolla, vaan koeala- / aluetasolla: Kuviokohtaisten puustotunnusten ennustaminen laserkeilauksella
(Metsätieteen aikakausikirja 4/2005). Taimikoissa (Metsätieteen aikakausikirja 1/2008).