Anne Nevgi
University Lecturer of Higher Education, Ph. D.,
Adjunct Professor in Education, University of Helsinki

WELCOME TO MY HOMEPAGE!


 

Suomeksi

In English

 

Centre for Research and Development of Higher Education
Department of Education
Faculty of Behavioural Sciences

University of Helsinki

 

Teaching (in Finnish)

Research

Publications

Curriculum vitae

CONTACT INFO
Email: anne.nevgi[at]helsinki.fi
Tel. + 358 9 191 20627
Fax +358 9 191 20561
Department of Education
PO Box 9 (Siltavuorenpenger 20 )
FI-00014 University of Helsinki
FINLAND
OFFICE HOURS
Wed 15-16

 

 

Publications PDF document

My publications in Reference Database for Publications of University of Helsinki

Publication order - Newest publication first

Published articles in referee journals
Submitted manuscripts
Monographies / Books
Chapters / Articles in books
Conference proceedings
Abstracts
Posters
Dissertation and Master's thesis
Interviews

Published articles in referee journals

Hailikari, T., Nevgi, A., & Komulainen, E. (in press). Academic self-beliefs and prior knowledge as predictors of student achievement in mathematics: A structural model. Educational Psychology, (manuscript accepted for publication April 2007).

Hailikari, T., Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2007). Exploring alternative ways of assessing prior knowledge, its components and their relation to learning outcomes. A mathematics-based case study. Studies in Educational Evaluation. 33 (3), p.320-337. PDF

Huotari, M.-L., Nevgi, A., Joutsenvirta, T., & Koski-Kotiranta, S. (2006). Pedagogiikka ja media: monitieteellisiä aineksia kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen innovatiiviseen kehittämiseen. (Pedagogy and media: cross-disciplinary approach to the innovative development of training in library and information science. Published in Finnish.) Informaatiotutkimus, 3/2006. pp. 70-81.

Lindblom-Ylänne, S., Trigwell, K., Nevgi, A. & Ashwin, P. (2006). How approaches to teaching are affected by discipline and teaching context. Studies in Higher Education, 31(3), pp. 285-298.

Löfström, E. & Nevgi, A.(2007). From strategic planning to meaningful learning: Diverse perspectives on the development of Web-based teaching and learning in Higher Education. British Journal of Educational Technology, 38(2). pp.312-324.

Löfström, E. & Nevgi, A. (2007). University Teachers’ Pedagogical Awareness in Web-based teaching. Seminar.net - International journal of media, technology and lifelong learning, Vol 3(1). ISSN 1504-4831. PDF

Löfström, E. & Nevgi, A. (in press). University Teaching Staffs' Pedagogical Awareness Displayed through ICT-facilitated Teaching. Interactive Learning Environments. (manuscript accepted for publication, February 2007)

Nevgi, A., Virtanen, P. & Niemi, H. (2006) Supporting students’ collaborative learning in technology-based environments. British Journal of Educational Technology, 37(6). pp. 937-947.

Niemi, H., Nevgi, A., & Virtanen, P. (2003). Towards self-regulation in web-based learning. Journal of Educational Media. Special Themed Issue: Blended Learning, 28(1), pp. 49-7.

Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2007). The Effect of Pedagogical Training on Teaching in Higher Education. Teaching and Teacher Education, 23, 557-571. PDF

Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S., & Nevgi, A. (2007) A Follow-up Study of the Effect of Pedagogical Training in Higher Education. Higher Education. PDF

Romanov, K., & Nevgi, A. (in press). Do medical students watch video clips in eLearning and do these facilitate learning? Medical Teacher; ??:1-5. (manuscript accepted for publication June 2007)

Romanov, K & Nevgi, A. (2006). Learning outcomes in medical informatics: Comparison of a WebCT course with ordinary web site learning material. International Journal of Medical Informatics, 75, pp. 156-162.

Romanov, K., & Nevgi, A. (in press). Students' activity in a virtual learning environment and the learning outcome. Learning Environments Research.

Top

Submitted manuscripts

Trigwell, K., Lindblom-Ylänne, S., Ashwin, P. & Nevgi, A. (submitted in June 2005). Towards an inventory of university teaching that includes approaches, regulation and motivation.

Top

Monographies / Books

Nevgi, A. (toim.) (2007). Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. (in Finnish, Information Literacy in Higher Education). Helsinki: Yliopistopaino. Painossa (in print).

Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A., & Nevgi, A. (2007). Med hög kvalitet på nätet: Handbok i nätbaserad undervisning för universitetslärare.. Helsingfors universitet. Helsinginfors universitetsförvaltnings publikationer. Rapporter och utredningar. 35. PDF

Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A., & Nevgi, A. (2006). Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 33, Raportit ja selvitykset. PDF

Kurki, T., Nevgi, A., Venna, M. (Eds.) (2006). Opetusteknologiapalkinto – uusi suunta opetuksen kehittämiseen. Katsaus vuosien 1996-2004 opetusteknologiapalkintohankkeisiin. Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston hallinnon julkaisujs 15/2006. Raportit ja selvitykset.

Nevgi, A. & Löfström, E. (Eds.) (2005). Laadukkaasti verkossa - Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet. (Quality Online – Dimensions of Virtual Learning in Higher Education – English Summary by Erika Löfström and Anne Nevgi) Helsinki : Yliopistopaino. Julkaisu on saatavissa PDF muodossa.

Nevgi, A. & Tirri, K. (2003). Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä – opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisuja. (referee-arvioitu)

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (Eds.) (2003). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. (Handbook for university teachers. Published in Finnish) Vantaa: WSOY (Dark Oy). ISBN 951-0-26957-3, 505 p.

Nevgi, A., Kynäslahti, H., Vahtivuori, S., Uusitalo, A., Ryti, K. (2002). Yliopisto-opettajan verkossa – taidot puntarissa. Verkko-opettajien osaamisalueiden ja tarjolla olevien tukipalveluiden kartoitus. Suomen virtuaaliyliopisto. Julkaisu saatavissa pdf-muodossa tästä.

Manninen, J., Nevgi, A., Matikainen, J., Luukannel, S. & Porevuo, M. (2001) Osaajien koulutus 2000-luvulla: Leonardo da Vinci –ohjelman tuottamat pedagogiset ja teknologiset innovaatiot ammatillisessa koulutuksessa: valorisaatio-projektin loppuraportti. Opetushallitus.

Nevgi, A. (2000). Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian 1995-99 vaikuttavuuden arviointi. Opetusministeriön työryhmien muistioita. 25:2000. Julkaisu saatavissa PDF-muodossa tästä.

Nevgi, A.-M. (1998). Valinnasta valmistumiseen. Opiskelumotivaation muutokset Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoilla valintakokeesta opintojen loppuvaiheisiin. (From the Entrance Examination to Graduation : The Change in the Study Motivation of the Students at the Helsinki School of Economics and Business Administration.) Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia. 161. (Väitöskirja) University of Helsinki, Department of Education. Research Report 161. (Dissertation) ISBN 951-45-8400-7 ISSN 1238-3465

Nevgi, A.-M. & Komulainen, E. (1993). Minäkuvan, ammatillisten mielikuvien ja motivaation yhteydet opintomenestykseen kahden ensimmäisen opintovuoden jälkeen. (The interconnectedness between self-concept, professional images, motivation and study success in the end of second study year.) Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. E-82.

Top

Chapters / articles in books:

Nevgi, A. (in press). Yliopisto-opettaja informaatiolukutaitoon ohjaamassa. Teoksessa Anne Nevgi (toim.) Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. Helsinki, Yliopistopaino. (in press)

Nevgi, A. & Löfström, E. (2007). Opettaja verkko-oppimisympäristössä – mielekkään oppimisen mahdollistaja. (Teacher in Web-based learning environment – facilitator of meaningful learning). In Heljä Haapamäki-Niemi and Sari Noponen (ed.) Elämään bittien kanssa - opiskelu verkossa ja Internetin mahdollisuudet. Äidinkielen opettajainlLiiton vuosikirja. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto. pp. 15-33.

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2005). Mihin yliopistopedagogiikkaa tarvitaan? (Why we need training in university teaching?) Teoksessa Ritva Jakku-Sihvonen (toim.) Uudenlaisia maistereita. Jyväskylä: PS-kustannus. 73-85.

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2003). Johdanto yliopistopedagogiikkaan. (Introduction to university instruction. Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 14-28.

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2003). Oppimisnäkemykset antavat perustan opetukselle. (Theories of learning form a basis for teaching. Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 82-115.

Nevgi, A., Kurhila, J. & Lindblom-Ylänne, S. (2003). Kohti virtuaalisia oppimisympäristöjä. (Towards virtual learning environments. Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 376-402.

Nevgi, A., Kurhila, J. & Lindblom-Ylänne, S. (2003). Yliopisto-opetusta verkossa. (Teaching in the WEB, Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom- Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 403-425.

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2003). Opetuksen suunnittelun työkalut. (Tools for designing university teaching. Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 236-252.

Kaivola, T., Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2003). Uudistukset ja niiden omaksuminen yliopisto-opetuksessa. (Innovations and the innovation decision process in university instruction. Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY (Dark Oy), 29-51.

Levander, L., Kaivola, T. & Nevgi, A. (2003). Opiskelijan ohjaaminen. Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 171-202.

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2003). Oppimisympäristöt. (Learning environments. Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 54-66.

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2003). Oppimis- ja tietokäsityksistä opetustapaan. (From conceptions of learning and knowledge to approaches to teaching. Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 67-81

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2003). Oppimisen arviointi - laadukkaan opetuksen perusta. (Assessment practices form the basis for good teaching.Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 253-267.

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2003). Tentistä tenttiin – oppimisen arviointikäytäntöjen kehittäminen. (From exam to exam – developing assessment practices at university. Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY (Dark Oy), 268-294.

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2003). Taitavaksi kirjoittajaksi. (Becoming a skillful academic writer. Published in Finnish.) Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 296-313.

Lindblom-Ylänne, Nevgi, A. & Kaivola, T. (2003). Opiskelu yliopistossa. (Stydying at university. Published in Finnish.)Teoksessa: Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Vantaa: WSOY, (Dark Oy), 116-137.

Nevgi, A. (2002). Measurement of learning strategies – Creating a self-rating tool for students of virtual university. In Hannele Niemi and Pekka Ruohotie (eds.) Theoretical understandings for learning in virtual university. Hämeenlinna: Research Centre for Vocational Education and Training. pp.197-220.

Nevgi, A. & Tirri, K. (2001). Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-opiskelussa. P. Sallinen ja P. Kalli (toim.) Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalitusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. 99-117.

Nevgi, A. (2000). Yksin vai yhdessä - opiskelijoiden kokemuksia verkkokursseilta. (Alone or Together - Students' Experiences from Web-based Courses) Teoksessa Jyri Manninen ja Janne Matikainen (toim.) Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 183-197.

Manninen, J. & Nevgi, A. (2000). Opetus verkossa. Vuorovaikutuksen uudet mahdollisuudet. (Teaching in the Web. New possibilities for Interaction.) Teoksessa Jyri Manninen ja Janne Matikainen (toim.) Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 29-42.

Top

Conference Proceedings

Nevgi, A.-M. (1997). Sukupuolten väliset erot minäkuvassa - Miesten ja naisten minäkuvien välisten erojen vertailua Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoilla. (Gender Differences in Self-concept - Comparing Self-concepts of Male and Female Students at Helsinki School of Economics and Business Administration.) Teoksessa Jouko Kari ja Pentti Moilanen (toim.) Kasvatus erilaisissa viestintä- ja kasvuympäristöissä. Kasvatustieteen päivät 23.-25.11.1995, Jyväskylä. 1. osaraportti. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä. 28. 111-120.

Nevgi, A. (2000). Teacher on the Web: New Possibilities for Interaction and Communication. In Esko Paakkola (ed.) Changing Work and Educational Needs. Proceedings of the 18th EUCEN conference, Joensuu, December, 1999. Joensuun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja A. 97-103. See availability / Saatavuustiedot tästä

Nevgi, A. (2002). Motivational Strategies of Students in Virtual University. Conference Proceedings of Third International Inter-Disciplicary Biennial Conference Evidence-based Policies & Indicator Systems. July 2001. University of Durham, England. pp. 203 – 219.

Nokelainen, P., Silander, T., Tirri, H., Nevgi, A. & Tirri, K. (2001). Modeling Students' Views on the Advantages of Web-Based Learning with Bayesian Networks. Proceedings of the 10th International PEG2001 Conference, Tampere, June 2001, pp. 202-211.

Top

Abstracts

Year 2007

Nevgi, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2007) University Teachers' Self-concept as a teacher. A paper presented for 12th Biennial Meeting of European conference for Research on Learning and Instruction (EARLI).27th August - 1st September, 2007, Budapest, Hungary.

Nevgi, A., & Hailikari, T. (2007). Developing alternative ways to assess prior knowledge in a virtual learning environment: a mathematics-based case study. A paper presented for the annual Meeting of the American Educational Research Association, 9th - 13th of April, 2007, Chicago, Illinois, USA.

Year 2006

Nevgi, A. (2006). Yliopisto-opettajien piirrokset itsestään opettajina – semioottinen kuva-analyysi. Paperiesitys Kasvatustieteen päivillä 23.-24.11.2006, Oulu. (University teachers’ drawings as being a teacher – semiotic analy sis. Presentation in Finnish. A paper presentation at the Annual Meeting of Finnish Educational Research Association (FERA), 23.-24.11.2006, Oulu, Finland)

Nevgi, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2006). Yliopisto-opettajien käsitykset itsestään opettajina. Paperiesitys Kasvatustieteen päivillä 23.-24.11.2006, Oulu. (University teachers’ self-concept as a teacher, Presentation in Finnish. A paper presentation at the Annual Meeting of Finnish Educational Research Association (FERA), 23.-24.11.2006, Oulu, Finland)

Löfström, E., & Nevgi, A. (2006). Developing Pedagogical Awarenes s in Higher Education Web-based Instruction. A paper presentation at ECER Network 22, Research in Higher Education, 13.-15.9.2006, Geneve , Switzerland .

Löfström, E. & Nevgi, A. (2006). Enhancing Quality in E-learning in Higher Education. The Development of a Research-Based Quality Matrix. A paper presentation at ECER Network 22, Research in Higher Education, 13.-15.9.2006, Geneve , Switzerland .

Hailikari, T., Nevgi, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2006). Exploring alternative ways of assessing prior knowledge, its components and their relation to learning outcome. A paper presentation at EARLI SIG Higher Education Conference 14.6.2006, Sheffield, England.

Year 2005

Nevgi, A. & Romanov, K. (2005). Evaluating predictors of the learning outcome in the online course of Medical Informatics. A paper to be presented at the 11th Biennial Meeting of European conference for Research on Learning and Instruction (EARLI). 22-27 August, 2003, Nicosia , Cyprus .

Niemi, H. & Virtanen, P. & Nevgi, A. (2005). Towards collaboration and joint-regulated learning in Web-based learning environments. A paper presented in EDEN 2005 Annual Conference, 20.-23 June, Espoo, Finland.

Löfström, E. & Nevgi, A. (2005). Learning in Virtual Environments in Higher Education – Diverse Perspectives on Quality. A paper presented in World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications EdMedia, June 27- July 2,.2005 Montréal, Canada.

Nevgi, A., Virtanen, P. & Niemi, H. (2005). On-line Students' Motivational and Learning Strategies in Higher Education and in Polytechnics. A paper presented in the Annual Conference of American Educational Research Association, 11-16 April 2005, Montréal , Canada.

Top

Year 2004

Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2004). Pedagogical training in higher education - Does it have an effect on teaching?. Paper presented at the SIG Higher Education conference, Baltic sea , June 18-21. Lähetetty julkaistavaksi syyskuussa 2004 Teaching and Teacher Education Journal -lehteen. Lindblom-Ylänne, S.,

Nevgi.A., Trigwell, K. & Ashwin, P. (2004). Variation in approaches to university teaching: the role of discipline and teaching context. A paper presented at the EARLI SIG Higher Education conference. June 18-21, 2004 .

Nevgi, A., Lindblom-Ylänne, S. & Postareff, L. (2004). The validation of the Approaches to Teaching Inventory (ATI) and the Motivational Strategies of Teaching Inventory (MSTI). A paper to be presented at the EARLI SIG Higher Education conference. June 18-21, 2004 .

Nevgi, A., Postareff, L. & Lindblom-Ylänne, S. (2004). The university tea chers' motivational and self-efficacy beliefs and self-regulation skills of tea ching. A paper to be presented at the EARLI SIG Higher Education conference. June 18-21, 2004 .

Trigwell, K., Ashwin, P., Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2004). Variation in approaches to university teaching: the role of regulation and motivation. A paper presented at the EARLI SIG Higher Education conference. June 18-21, 2004 .

Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A. & Postareff, L. (2004). Scholarship of university teaching. A paper presented at the Symposium for research on teaching and learning. Turku , Finland 14.5.2004.

Year 2003

Nevgi, A. & Burman, A. (2003.) Time as a Social Dimension in Virtual Learning Environment. A paper presented at the Interlearn – Multidisciplinary Approaches to Learning Conference 4-5 December 2003, Helsinki , Finland .

Niemi, H., Virtanen, P. & Nevgi, A. (2003). Learning Self-Regulation through the Web in Higher Education. A paper presented at the Interlearn – Multidisciplinary Approaches to Learning Conference 4-5 December 2003, Helsinki , Finland .

Niemi, H.; Virtanen, P. & Nevgi, A. (2003). Learning self-regulation through the Web in higher education. A Paper presentation at the Annual Meeting of Finnish Educational Research Association (FERA), 20.-21.11.2003. Paperiesitys Kasvatustieteen päivillä 20.-21.11.2003, Helsinki .

Postareff, L., Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2003). Pedagogisen koulutuksen ja opetuskokemuksen vaikutus yliopisto-opettajien opetuksellisiin lähestymistapoihin. A Paper presentation at the Annual Meeting of Finnish Educational Research Association (FERA), 20.-21.11.2003. Paperiesitys Kasvatustieteen päivillä 20.-21.11.2003, Helsinki.

Virtanen, P., Niemi, H.,Nevgi, A., Raehalme, O. & Launonen, A. (2003). Towards strategic learning skills through self-assessment and tutoring in Web-based environment. Paper presented at the European Conference on Educational Research 17-20 September 2003. University of Hamburg . Paper available in Education-line database: http://brs.leeds.ac.uk/~beiwww/el.htm

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (2003). The Effect of Pedagogical Training and Teaching Experience on Approach to teaching. A Paper presented at the 10th Biennial Meeting of European conference for Research on Learning and Instruction (EARLI). 25-29 August, 2003, Padova, Italy.

Nevgi, A., Kynäslahti, H., Vahtivuori, S., Uusitalo, A. & Ryti, K. (2003). What Skills does a University Teacher Need When Teaching in a Virtual Learning Environment. A Paper presented at the 10th Biennial Meeting of European conference for Research on Learning and Instruction (EARLI). 25-29 August, 2003, Padova , Italy .

Niemi, H., Nevgi, A. & Virtanen, P. (2003). Towards Self-Regulation in Web-Based learning. A paper presented in the Annual Conference of American Educational Research Association, 21-25 April 2003, Chicago , United States of America.

Year 2002 Nevgi, A. (2002). Motivational strategies of Virtual university students' – developing a measurement. A paper presented at NERA Congress, 7-9 March, .Tallinn , Estonia ,Nevgi, A. (2002). Yliopisto-opettajan uudet mahdollisuudet – opiskelijat verkko-opetusta oppimassa. Areena-esitys Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2002. (ITK'02) konferenssissa 17.-19.4.2002. Aulanko, Hämeenlinna

Nevgi, A., Kynäslahti, H., Vahtivuori, S., Uusitalo, A. & Ryti, K . (2002). Yliopisto-opettaja verkossa - osaaminen puntarissa. Paperiesitys Kasvatustieteen päivillä 21.-22.11.2002, Rovaniemi.

Nevgi, A. & Kynäslahti, H., Vahtivuori, S., Uusitalo, A. & Ryti, K. (2003). Yliopisto-opettajan verkko-osaamista ja tukipalveluja arvioimassa. Areena-esitys Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2003 (ITK'03) konferenssissa 9.-11.4.2003, Hämeenlinna.

Year 2001

Nevgi, A. (2001). Motivational strategies of students in Virtual University . A paper presented in Evidence-Based Policies and Indicator Systems Third International Inter-disciplinary conference 4.-7. July 2001, University of Durham, England.

Nevgi, A. ( 2001). Verkko-oppimisympäristöt - rajatonta vapautta sallituissa rajoissa. Interaktiivinen tulevaisuus ja ihminen '01 (ITI) -konferenssi, Tampere. 7.11.2001.

Year 2000

Manninen, J. & Nevgi, A. & Porevuo, M. (2000) Leonardo da Vinci-ohjelman tuottamat pedagogiset ja teknologiset innovaatiot ammatillisessa koulutuksessa. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2000. (ITK'00) 6.-8.4.2000. Aulanko, Hämeenlinna

Nevgi, A. & Manninen, J. (2000). Teaching on the Web - a ‘web-ethnographical' field visit to modern learning environments. Adult Learning in the New Millenium, Lahti , Finland , August 21-22, 2000 .

Nevgi, A. (2000). Free from time and place? Open University Students' experiences from timeless and time-bound Web-courses. A paper presented at Innovations in Higher Education conference, Helsinki , Finland , August 30- September 2, 2000 .

Nevgi, A. & Manninen, J. (2000). Teaching on the Web - Old Methods in New Clothes or Real New Innovations for Teaching and Learning? A paper presented at Innovations in Higher Education conference, Helsinki , Finland , August 30- September 2, 2000 .

Nevgi, A. & Tirri, K. (2000). Teachers' views on learning in virtual university. A paper presented at Innovations in Higher Education conference, Helsinki , Finland , August 30- September 2, 2000 .

Tirri, K. & Nevgi, A. (2000). Students' views on learning in virtual university. A paper presented at Innovations in Higher Education conference ( Helsinki , Finland , August 30- September 2, 2000 ). ERIC_NO: ED448121.

Tirri, K. & Nevgi, A. (2000). In search of a Good Virtual Teacher. Paper presented at the Annual European Conference on Educational Research ( Edinburgh , Scotland , United Kingdom , September 20-23, 2000 ). ERIC_NO: ED448122

Years 1993 - 1999

Nevgi, A.-M. (1999). Teacher on the Web New Possibilities for Interaction and Communication. A paper presented in Changing Work and Educational Needs EUCEN Conference, 1-4 December 1999, at the University of Joensuu, Finland.

Nevgi, A.-M. (1999). Solitary or collaborative learning on the Web? A paper presented at the Conference for Collaboration and Learning in Virtual Environments, Jyväskylä , Finland 26.- 28.05.1999.

Nevgi, A.-M. (1995). Sukupuolten väliset erot minäkuvassa – Miesten ja naisten minäkuvien välisten erojen vertailua Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoilla. A paper presentation at the Annual Meeting of Finnish Educational Research Association (FERA), 23.-25.11.1995. Paperiesitys Kasvatustieteen päivillä 20.-21.11.2003, Helsinki.

Nevgi, A.-M. (1993). Kauppakorkeakoululaisten minäkuvan yhteydestä koettuun opintomenestykseen. Esitys Korkeakoulututkimuksen V symposiumissa 18.-29.8.1993, Jyväskylä. Abstrakti julkaistu teoksessa Korkeakoulutuksen kriisi? Korkeakoulutuksen V symposium. 19-20.8.1993. Jyväskylä. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. s. 47.

Top

 

Posters

Hailikari, T. & Nevgi, A. (2005). Issues in developing Prior Knowledge Assessment Tool. A poster to be presented at the 12 th EARLI Conference, Nicosia , Cyprus , August 22.-27.2005.

Heikkilä, M., Haarala-Muhonen, A. & Nevgi, A. (2005). Implementation of ICT at the University of Helsinki . A poster presented in World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications EdMedia, June 27- July 2,.2005 Montréal, Canada.

Romanov, K. & Nevgi, A. (2003). Comparison of Learning Outcomes with a WebCt Course and a Conventional Web-site Learning Material. Poster presented at Association for Medical Education in Europe (AMEE) Conference, Bern, 31.8.-3.9, 2003.

Top

Dissertation

Nevgi, A.-M. (1998). Valinnasta valmistumiseen. Opiskelumotivaation muutokset Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoilla valintakokeesta opintojen loppuvaiheisiin. (From the Entrance Examination to Graduation : The Change in the Study Motivation of the Students at the Helsinki School of Economics and Business Administration. Published in Finnish) Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia. 161. (Väitöskirja) University of Helsinki, Department of Education. Research Report 161. (Dissertation) ISBN 951-45-8400-7 ISSN 1238-3465

Master's thesis

Nevgi, A.-M. (1993). Minäkuvan, ammatillisten mielikuvien ja motivaation yhteydet opintomenestykseen kahden ensimmäisen opintovuoden jälkeen Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoilla. Helsingin kauppakorkeakouluun 1989 valittujen ylioppilaiden opintojen seurantatutkimusprojekti. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos. (Pro gradu –tutkielma).

Interviews

Kerman, Paula. (15.12.2006). Substanssiosaamisen rinnalle pedagoginen pätevyys. Anne Nevgin haastattelu. 14. vsk. Kuopion yliopisto. Internetsivu: www.uku.fi/yliopistolehti

Top