Tutkielmanteon tukisivut

Pasi Saukkonen (toim.)

Tämän sivuston täydentäminen ja päivittäminen on lopetettu. Sitä saa käyttää ja tietoja saa lainata lähde mainiten, mutta suosittelen tutustumista kohdassa "Kirjallisuus" mainittuihin teoksiin sekä muihin tutkielmantekoa käsitteleviin teoksiin ja sivustoihinSisällys

Johdanto

Yleistä tutkielmista ja tutkielmaohjauksesta

Tiede ja tutkimus
Tämä kotisivu on tarkoitettu yleisen valtio-opin opiskelijoille, jotka ovat tekemässä proseminaaritutkielmaa, kandidaatin tutkielmaa tai pro gradu -tutkielmaa. Kotisivua voi kukin käyttää tarpeittensa mukaan omin päin, mutta sitä käytetään myös Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin pääaineopiskelijoiden kursseilla "kandidaatintutkielmaseminaarin yleinen osa" ja "pro gradu - tutkielmaseminaarin yleinen osa".

Kotisivulla on pääsääntöisesti kaksi tasoa (Huom! toistaiseksi lähinnä vain yksi). Välittömästi sisällysluettelon otsikkoa klikkaamalla pääsee ensimmäiselle tasolle, joka on ensisijaisesti tarkoitettu  kandidaatin tutkielmaa tekeville opiskelijoille. Ensimmäiseltä tasolta pääsee puolestaan toiselle tasolle, joka on tarkoitettu ensisijaisesti pro gradu -tutkielmaseminaariin osallistuville. Käytännössä opiskelijoiden tarpeet ja kiinnostus ohjannevat oikeaan paikkaan ja oikealle tasolle. Eri aiheisiin liittyy opiskelijoille tarkoitettuja tehtäviä sekä kirjallisuusvinkkejä ja hyödyllisiä linkkejä (Huom! tämä osuus on vielä hyvin keskeneräinen).
Ks. myös Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkielmanteon tukisivut
Tutkimus prosessina
Aiheen valinta ja sen rajaaminen
Tutkimusongelma ja tutkimuskysymys
Teoreettinen viitekehys
Tutkimusasetelma ja tutkimussuunnitelma
Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot
Tieteellinen kirjoittaminen
Tutkimusraportin laatiminen
Kirjallisuus

Pasi Saukkonen