Tutkimusasetelma - taso 1

Paluu tutkielmasivulle
Taso 2

Sisällys

Yleistä tutkimusasetelmasta, tutkimusstrategioista ja tutkimusmenetelmistä
Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tieteenfilosofiset ja tietoteoreettiset lähtökohdat
Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus
Tutkimusstrategia
Tutkimussuunnitelma

Yleistä tutkimusasetelmasta, tutkimusstrategioista ja tutkimusmenetelmistä

Kun on onnistuttu määrittelemään tutkimusongelma, tutustumaan riittävästi aikaisempaan kirjallisuuteen ja luomaan tutkimukselle teoreettinen viitekehys, tutkimusprosessissa kuuluu tehdä yleisesti tutkimusstrategioihin ja tutkimusmenetelmiin liittyvät ratkaisut, jotta tutkimukselle voidaan puolestaan kirjoittaa tutkimussuunnitelma. Tutkimusstrategiat ja tutkimusmenetelmät yhdessä tutkimuksen tarkoituksen sekä sen tieteenfilosofisten ja tietoteoreettisten lähtökohtien ja kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välillä tehtävän ratkaisun kanssa rakentavat yhdessä tutkimusasetelman. Tutkimusstrategioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä valintaa ensiksi teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen välillä sekä kokeellisen tutkimuksen, vertailevan tutkimuksen, tapaustutkimuksen ja tilastollinen tutkimuksen (survey) välillä (ks. alla ja  taso 2). Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan empiirisen tutkimuksen konkreettisia aineiston hankinta ja -analyysimetodeja, jotka voidaan puolestaan luokitella laadullisiin (kvalitatiivisiin) ja määrällisiin (kvantitatiivisiin) menetelmiin (ks. luku tutkimusmenetelmistä). Kirjallista esitystä näistä asioista tehtävistä ratkaisuista, tutkimuksen käytännön toteutuksesta ja tutkimuksen vaatimista resursseista voidaan kutsua tutkimussuunnitelmaksi.

Tutkimuksen tarkoitus

Jokaisella tutkimuksella on jokin tarkoitus tai tehtävä, joka ohjaa tutkimuksen strategisia valintoja. Perusjaotteluina voidaan pitää seuraavaa (ks. Hirsjärvi 2003, 127-128, tässä sovellettu):

Tutkimuksen tieteenfilosofiset ja tietoteoreettiset lähtökohdat

Tieteenfilosofia konkretisoituu viimeistään tässä vaiheessa tietoisesti tai tiedostamattomasti tehdyiksi valinnoiksi ja käsityksiksi koskien esimerkiksi sitä, millä tavalla tietoa tutkimuskohteesta saadaan ja mitä tutkimuksen tuottamalla tiedolla voidaan tehdä. Yksi mahdollisuus käsitteellistää tätä valintatilannetta on käyttää hyväksi Jürgen Habermasin esitystä erilaisista tiedonintresseistä, joka voidaan esittää esimerkiksi seuraavan taulukon muodossa (Niiniluoto 1980, 72):


luonnontiede

systemaattinen yhteiskuntatiede

humanistinen tiede

kriittinen yhteiskuntatiede

psykoanalyysi

tiedonintressi

tekninen
hermeneuttinen
emansipatorinen

tiedon funktio

ennustaminen
ymmärtäminen
ideologiakritiikki

päämäärä

luonnon ja yhteiskunnan kontrolli
tradition välitys ja tulkinta
väärästä tietoisuudesta vapautuminen

Toisenlaisen ja tämän päivän yhteiskuntatieteen näkökulmasta kenties mielekkäämmän lähestymistavan tarjoaa John W. Creswell (2003, 6-13). Hän jakaa tutkimuksen tietoteoreettiset lähtökohdat neljään osaan, joista jokaisesta juontuu erilaisia seurauksia tutkimuksen luonteelle ja tutkimustiedon käytölle.

Postpositivism

 • Determination
 • Reductionism
 • Empirical observation and measurement
 • Theory verification

Constructivism

 • Understanding
 • Multiple participant meanings
 • Social and historical construction
 • Theory generation

Advocacy/Participatory

 • Political
 • Empowerment issue-oriented
 • Collaborative
 • Change-oriented

Pragmatism

 • Consequences of actions
 • Problem-centered
 • Pluralistic
 • Real-world practice oriented

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus

Tutkimuksen luonteen ja tutkimusmenetelmien jakaminen jyrkästi kahtia kvalitatiiviiseen (laadulliseen) ja kvantitatiiviseen (määrälliseen) tutkimukseen on yhtä yleistä kuin tarpeettoman yleistävääkin. Dikotomisesti esitettynä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen eroja voi havainnollistaa esimerkiksi seuraavalla tavalla (Bryman 1988, ks. Hirsjärvi 2003, 124):

Näkokulma tutkimukseen

Kvantitatiivinen

Kvalitatiivinen

Tutkijan ja tutkittavan suhde
etäinen
läheinen
Tutkimusstrategia
strukturoitu
strukturoimaton
Aineiston luonne
kova, luotettava
rikas, syvä
Teorian ja tutkimuksen luonne
teoriaa varmistava
teoriaa luova

Perinteisesti kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovatkin eronneet toisistaan varsin paljon esimerkiksi tutkimusstrategioiden sekä käytettyjen aineistojen ja analyysimenetelmien suhteen. Kvantitatiivinen tutkimus on suosinut koeasetelmia sekä muunlaisiin strategioihin yleensä numeerisessa muodossa ilmaistavaa aineistoa sekä tämän aineiston tilastollisia analyysimenetelmiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on puolestaan usein vältetty suoraviivaisesti selittäviä tutkimusasetelmia ja hankittu aineistoa esimerkiksi osallistuvan tai ulkopuolisen havainnoinnin tai kulttuurituotteiden (tekstit, kuvat, äänimateriaali) keräämisen avulla. Aineistoja on puolestaan analysoitu esimerkiksi tekstintulkinnallisia, diskurssianalyyttisia, fenomenologisia tai etnografisia tutkimusotteita ja metodeja hyödyntämällä.

Viime vuosina ovat yleistyneet myös tutkimukset, jotka rikkovat kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välistä raja-aitaa hyödyntämällä molempia tutkimusotteita ja niiden mukaisia menetelmiä samassa tutkimuksessa, ("mixed research"). Hirsjärven ym. (2003, 125) mukaan kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus voivat täydentää toisiaan esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tutkimusstrategia

Tutkimusstrategioilla tarkoitetaan kirjallisuudessa eri asioita viitaten toisinaan tutkimuksen yleisiin tavoitteisiin ja toisinaan tutkimusmenetelmiin. Tässä yhteydessä tutkimusstrategiolla viitataan yleisellä tasolla niihin valintoihin, jotka liittyvät tutkimuksen luonteeseen teoreettisena tai empiirisenä tutkimuksena, tutkimuksen sisältämään kokeelliseen elementtiin tai koeasetelman puuttuessa valintaan vertailevan tutkimuksen, tapaustutkimuksen tai tilastollisen tutkimuksen (survey) välillä (näistä enemmän tasolla 2).

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmalla tarkoitetaan tässä kirjallisessa muodossa tehtyä esitystä siitä, mitä aiotaan tutkia ja miksi sekä miten tutkimus aiotaan toteuttaa. Kuluneen sanonnan mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja useimpien kuluneiden sanontojen mukaisesti tässäkin on vinha perä. Realistisesti ajateltuna on kuitenkin perusteltua ottaa huomioon se, että yhtä lailla kuin mikään ei toteudu ilman suunnitelmaa, juuri mikään suunnitelma ei toteudu sellaisenaan. Suunnitelman pitää elää ja muuttua itse tutkimukseen ryhdyttäessä, mikäli muuttaminen on mielekästä tai jopa välttämätöntä.

Tutkimussuunnitelman tarkoituksia ovat esimerkiksi seuraavat (ks. Hirsjärvi ym. 2003, 159-160):
Tutkimussuunnitelmaan (tässä erityisesti perustutkintovaiheen tutkielmiin sovellettuna) kuuluvat yleensä seuraavat asiat: