Tutkimusasetelma - taso 2


Paluu tutkielmasivulle
Taso 1

Sisällys

Tutkimusstrategiat
Teoreettinen tutkimus
Kokeellinen tutkimus
Tilastollinen tutkimus (survey)
Vertaileva tutkimus
Tapaustutkimus

Tutkimusstrategiat

Tässä osassa esitellään lyhyesti erilaisina tutkimusstrategioina teoreettinen tutkimus, kokeellinen tutkimus, vertaileva tutkimus, tapaustutkimus ja tilastollinen tutkimus (survey).

Teoreettinen tutkimus

Valtio-opissa tehdään paljon teoreettista tutkimusta. Teoreettinen tutkimus on sinänsä niin laaja alue, että periaatteessa voi sanoa, että teoreettinen tutkimus on tutkimusta, jossa ei hyödynnetä empiiristä aineistoa. Tämäkin rajaus on siinä mielessä huono, että ensinnäkin monissa teoreettisissakin töissä on on olemassa jokin kirjallinen aineisto, jonka perusteella tutkimuksessa tehdään päätelmiä (esim. "Oikeudenmukaisuuskäsitteen muutos John Rawlsin filosofisessa ajattelussa", jolloin filosofin kirjallinen tuotanto muodostaa pääasiallisen aineiston). Toisaalta on paljon tutkimuksia, joissa pääpaino on selvästi teoreettisessa osassa, jota havainnollistetaan esimerkillä todellisuudesta (esim. Kai Paajasten artikkeli: Den retoriska anpassningen till parlamentarismen. En studie av den konservativa argumentationen kring parlamentarismen i Sverige. Politiikka 44:2, 2002.). Yleisesti ottaen teoreettiset tutkimukset voidaan kuitenkin jakaa esimerkiksi seuraaviin luokkiin (Uusitalo 1999, 60-61):
Pohdittaessa teoreettisen tutkielman mahdollisuutta huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti siihen, kuinka onnistutaan nousemaan "teoreettisen selvityksen" yläpuolelle. Selvitysluontoisissa teoreettisissa töissä tulos jää yleensä olemassaolevan kirjallisuuden referoinniksi vailla tutkijan omaa luovaa panosta. Tässä mielessä teoreettisissakin töissä on hyvä olla jokin perusteltu tutkimusongelma, joka tutkimuksen avulla pystytään ratkaisemaan.

Kokeellinen tutkimus

Kokeellinen tutkimus on monella tapaa paradigmaattinen tapa tehdä tutkimusta, jos puhutaan tieteestä ylipäänsä. Kokeellisen tutkimuksen perusasetelmassa mitataan yhden käsiteltävän muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan. Kokeellisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi seuraavat (Hirsjärvi ym. 2003, 122 mukaillen):
Kokeellinen tutkimus sisältää klassisia koeasetelmia ja kvasikokeellisia asetelmia sekä esimerkiksi paneeliasetelmia (joissa ei ole kontrolliryhmää) ja kvasipaneeliasetelmia (joissa kohteena olevat ihmiset eivät ole samoja eri mittauskerroilla). Ks. koeasetelmasta lisää yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston sivuilta.

Koeasetelman ongelmat erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä johtuvat usein esimerkiksi koetilanteen keinotekoisuudesta (ajattelevatko ihmiset poliitikoista samalla tavalla katsoessaan vaalikeskustelua koestudiossa (ja tietäen olevansa koehenkilöitä) kuin kotisohvalla lojuessaan, muuttujan manipuloinnin mahdottomuudesta tai epäeettisyydestä (ei voida tuottaa työttömyyttä yksille ja työllisyyttä toisille koehenkilöille) sekä satunnaistamisen vaikeuksia.
Lisäksi kokeelliseen tutkimukseen liittyy usein validiteettiin liittyviä vaikeuksia (Creswell 2003, 171 mukaillen):

Tilastollinen tutkimus (survey)

Tilastollinen tutkimus on yksi vastaus koemenetelmän soveltamisen ongelmiin yhteiskuntatieteissä. Kun tilastollinen tutkimus ymmärretään tutkimusstrategiana eikä pelkästään metodina (tilastollisia laskentamenetelmiä käytetään toki muunkinlaisissa tutkimusstrategioissa kokeista tapaustutkimuksiin), niin sen luonteenomaisena piirteenä voidaan pitää suurta määrää havaintoyksiköitä. Tilastollisen tutkimuksen yleinen soveltamistapa on kysely, joka puolestaan on survey-tutkimuksen keskeinen menetelmä. Surveyllä tarkoitetaan kuitenkin laajemmin sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta (Hirsjärvi ym. 2003, 180). Survey voi siten olla myös esimerkiksi kvantitatiivinen sisällönanalyysi tai havainnointiin perustuva tutkimus. Tilastollisessa tutkimuksessa pyritään usein tarkastelemaan havaintoyksiköitä (esim. yksilöitä) erilaisiin kategorioihin jaoteltuina (esim. sukupuolen, koulutuksen, tulojen perusteella) ja siten tarkastelun kohteena ovat ennemmin sosiaaliset tai kulttuuriset rakenteet kuin yksilöt sinänsä. Muuttujien välisten systemaattisten yhteyksien tarkastelu samoin kuin yleistäminen otoksesta perusjoukkoon tapahtuu tilastollisia testausmenetelmmiä hyödyntämällä. Selitykset ovat yleensä ennemmin probabilistisia kuin deterministisiä lakeja. Surveyn eri tyyppejä ovat esimerkiksi:
Ks. lisää aiheesta Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston menetelmäopetuksen tietovaranton sivuilta.

Vertaileva tutkimus

Kaikki tutkimus (ellei jopa kaikki tiedonmuodostus) perustuu vertailuun, mutta vertailuasetelma on usein implisiittinen ja sen käyttö epäsystemaattista. Vertailtavaa tutkimusta suunniteltaessa kannattaa miettiä erityisesti kahta asiaa: ensinnäkin sitä miksi vertaillaan eli mitä nimenomaan vertailulla halutaan saada esille (tai mitä muiden tutkimusasetelmien ongelmia vertailulla halutaan välttää sekä toiseksi sitä, mitkä tapaukset vertailuun kannattaa ottaa mukaan tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yleisesti ottaen vertailevat tutkimuksen voidaan jakaa tutkimustavoitteiden suhteen (Esaiasson ym. 2003, 99-169):
Edelleen vertailevassa tutkimuksessa voidaan pyrkiä löytämään havaintotapausten tai tutkimuskohteiden välillä niin eroja kuin yhtäläisyyksiäkin.

Samoin voidaan myös pyrkiä vertailtavien tapausten joko syvälliseen ja monipuoliseen tuntemukseen (Arend Lijphartin konfiguraatio, Clifford Geertzin "thick description") tai analysoimaan tapauksia instrumentaalisemmin ja vain joitain osa-alueita ja aineistoja esimerkiksi tilastollisessa analyysissa hyväksi käyttäen.

Metodologisesta perspektiivistä katsottuna vertailevassa tutkimuksessa voidaan käyttää hyväksi niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä.

Vertailevan tutkimuksen valintatilanteet Kemanin (1999, 13) mukaan:
Vertailevan tutkimuksen erilaisia muotoja voi edelleen hahmottaa sen mukaan, kuinka monta tapausta valitaan vertailtavaksi, mikä on niiden suhde perusjoukkoon sekä kuinka monena ajankohtana tutkimuskohdetta tarkastellaan. Tällä perusteella erilaisia vaihtoehtoja voi esittää esimerkiksi seuraavan taulukon avulla (Keman 1999, 28):Vertailtavien tapausten määrä ja suhde perusjoukkoonYksi tapaus

Muutama tapaus

Kaikki relevantit tapaukset

Yksi ajankohta
Tapaustutkimus"Cross-section"
Tarkastelu-

ajankohdat

Muutama ajankohta


"Closed universe"


Kaikki relevantit aikayksiköt
Aikasarja-
analyysi"Pooled analysis"

Lisäksi vertailevan tutkimuksen tutkimuskohteet voivat ulottua yksilöistä (esimerkiksi puoluejohtajat, valtionpäämiehet) erilaisten ryhmien (puolueet, miehet ja naiset, sukupolvet, suomalaiset ja ruotsalaiset sosiaalidemokraatit) ja organisaatioiden (puolueiden paikkallisyhdistykset, ministeriöt, kansalaisjärjestöt) kautta pienempiin ja suurempiin alueellis-hallinnollisiin kokonaisuuksiin (kunnat, läänit, valtiot, ylikansalliset yhteenliittymät). Politiikan tutkimuksen vertailevan tutkimuksen tutkimuskohteena on usein ollut valtio, jota sitäkin voidaan tarkastella monella eritapaa, kuten Petersin (1998, 10, soveltaen) luokittelussa: Perussääntö vertailtavien tapausten valinnassa on se, että tutkimusongelman ja teoreettisen viitekehyksen tulee ratkaista kysymykset sekä tapausten lukumäärästä että tarkemmin tapauksista. Useissa tutkielmissa tapausten valinta tässä samoin kuin tapaustutkimuksessakin (ks. alla) perustuu "ulkotieteellisiin" tekijöihin kuten sattumanvaraiseen kiinnostukseen tai oleskeluun jossain tietyssä maassa tai työskentelyyn jossain tietyssä organisaatiossa. Näissäkin tapauksissa asetelma täytyy kyetä perustelemaan myös metodologisesti pätevällä tavalla. erilaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat (Peters 1998, soveltaen):
Vertailevan tutkimuksen ongelman yhtenä pääongelmana voidaan pitää ylipäätään pieniä tapausmääriä (N), jolloin monissa tapauksissa muuttujia usein enemmän kuin tutkittavia tapauksia (esim. puolueet, valtiot), ja muuttujia on vaikea kontrolloida systemaattisesti. Ratkaisuina näihin ongelmiin on esitetty mm. seuraavaa:
Usein tutkijan oma kansallinen tai kulttuurinen konteksti vaikuttaa siihen, miten vertailtavaa tapausta (tai tapauksia) analysoidaan tai tulkitaan, erityisesti silloin, kun "oma maa" on yksi tapauksista. Samaten aineiston vertailukelpoisuus on monessa tapauksessa kyseenalaista (voiko samassa mielessä esimerkiksi tutkia NKP:n keskuskomitean ja länsimaisen demokratian puolueen vastaavan elimen pöytäkirjoja). Mittaamisen, analyysin ja tulkinnan ongelmia ovat lisäksi (Peters 1998, soveltaen):

Tapaustutkimus (case study)

Tieteellisen tutkimuksen päämääränä katsotaan siis usein olevan teoreettisen tiedon lisääminen. Tästä ideaalista katsottuna tutkimuksen, joissa empiirisen tutkimuskohteen muodostaa vain yksi tapaus, on vaikea löytää itselleen oikeutusta. Yhden tapauksen nojalla on vaikea sanoa mitään yleistä. Tapaustutkimuksista on kuitenkin viime vuosikymmeninä muodostunut olennainen, ja opiskelijoiden keskuudessa suosittu, tapa tehdä erityisesti yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tosin monet näennäisesti yhteen tapaukseen perustuvat asetelmat saattavat tarkemmin katsottuna sisältää sittenkin vähintään implisiittisen joskus jopa eksplisiittisen vertailun. Vertailevan ja tapaustutkimuksen välisen rajan vetäminen voikin joissain tapauksissa olla vaikeata. Siinä missä usean tapauksen tutkimuksessa pyritään yleiseen, mutta ei voida tutkia "kaikkea" tutkimuskohteesta, tapaustutkimuksessa ei yleiseen tietoon suoranaisesti edes pyritä, vaan tavoitteena on laaja-alainen, monipuolinen ja yksityiskohtainen sekä sisällöllisesti rikas tieto tutkimuskohteesta.

Yleisin termein tapaustutkimusta voi luonnehtia esimerkiksi seuraavalla tavalla (Hirsjärvi ym. 2003, 123; Routio 2003, soveltaen). Tapaustutkimus
Tapaustutkimuksen erilaisia tyyppejä (Jensen & Rodgers 2001, soveltaen) ovat

Yksi havaintoyksikkö
Monta havaintoyksikköä
Yksi tapaus


Monta tapaustaTaulukko 1. Tapaustutkimuksen eri tyyppejä tapausten ja havaintoyksiköiden lukumäärän mukaan

Tapaustutkimuksen kriittinen kysymys on yleensä tapauksen (tapausten) valinta. Tapaustutkimuksen kohde ei saisi olla sattumanvarainen tai ainoastaan tutkijan mielenkiinnosta tai henkilökohtaisesta kokemuksesta kiinni, vaan tapaustutkimuksessakin pitäisi pyrkiä siihen, että tutkittava tapaus on tapaus jostakin. Näin ollen tapauksen valintaa tulisi ohjata tavalla tai toisella teoria, esimerkiksi
Usean tapauksen tutkimuksella voidaan lisäksi pyrkiä yleistämiseen ja uuden teorian rakentamiseen tai vanhan edelleen kehittämiseen. Usein tapaukset valitaan kuitenkin jollain muulla perusteella. Jos näin on, perustelun tulisi kuitenkin olla eksplisiittisesti ilmaistu. Perustelu voi nojata esimerkiksi: Tapaustutkimus on yhtäältä ratkaisu moniin muiden tutkimusasetelmien sisältämiin ongelmiin, joita se pyrkii ratkaisemaan ennen muuta tuottamalla laajaa, monipuolista ja "syvää" tietoa tutkimuskohteestaan. Lisäksi ajatellaan usein, että tapaustutkimuksen analyysi tapauksen "luonnollisissa olosuhteissa" lisää tutkimuksen validiteettia. Silti empiiriset yleistykset ja yleistävät selitykset ovat pääsääntöisesti ongelmallisia.