Vasemmalla on 67 lasten vastausta. Ne  puhuttelevat eniten sellaisenaan ilman valmista luokitusta, ja ne ovat itsessään kiinnostavia. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin lapsen tilanteessa toimimisen ja tilanteen hahmottamisen välisiin yhteyksiin.

Jotta  yhteyksistä voidaan tehdä kvantitatiivisia johtopäätöksiä, on lasten vastaukset luokiteltu teoriaosassa esitellyn jaottelun mukaisesti. Vastauksen luokitus on merkitty vastauksen perään (1-5).  Haastattelurunko on liitteessä 2. Haastattelun käytännön järjestelyistä katso tutkimusmenetelmät.

Viiva (-) kuvaa, ettei lapselta ole saatu kysymykseen vastausta.Lasten vastaukset on luokiteltu sen mukaan, viittaako lapsen vastaus mukautuvaan (1), vuorovaikutteiseen (2), mukauttavaan (3), irrottautuvaan (4) vai epätietoiseen (5) orientaatioon. Kysymykseen sisältyvä ehto johon strategiaa verrataan on kursivoitu. Tutkimuksen jatkon ymmärtämiseksi ja arvioimiseksi on tärkeää, että luokitukseen ja vastauksiin on perehdytty.