Confuciusornis Hou et al., 1995
    Jinzhouornis Hou et al., 2002

    †Confuciusornis sanctus Hou et al., 1995
      Confuciusornis chuonzhous Hou, 1996
      Confuciusornis suniae Hou, 1996
      Confuciusornis meidus Hou, 1996
      Confuciusornis shuzi Hou, 1996
      Confuciusornis dui Hou et al. 1999
      Jinzhouornis yixianensis Hou et al., 2002
      Jinzhouornis zhangjiyingia Hou et al., 2002
      Confuciusornis feducciai Zhang et al., 2009
      Confuciusornis jianchangensis Li, Wang & Hou, 2010

Reference(s):