- -

Thomas Kuhns teori om vetenskapliga revolutioner

I sitt verk The Structure of Scientific Revolutions från 1962 intar Thomas Kuhn (1922-1996) ett historiskt och sociologiskt perspektiv på vetenskap. Centrala begrepp i Kuhns vetenskapsteori är paradigm, normalvetenskap och paradigmskifte. Då ett paradigm utsätts för tillräckligt många anomalier hamnar paradigmet i en kris. Till sist sker en vetenskaplig revolution och ett paradigmskifte. När ett nytt paradigm har etablerats råder igen en fas av normalvetenskap.

Mellan olika paradigm råder det enligt Kuhn inkommensurabilitet: paradigmen är både ojämförbara och oförenliga. Inom olika paradigm använder man sig av olika problemställningar, olika metodologier och olika begrepp. Även ordens betydelse varierar mellan olika paradigm. Framåtskridande är därför strängt taget möjliga endast inom ett paradigm och därmed är framsteg relativa.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi