Lösningar till logikövning 5

Följande slutsatser är giltiga: 3, 4, 5 och 7

Att negationen av slutsats 1 är sann kan vi sluta oss till genom att tillämpa modus tollendo tollens på premisserna 1 och 2. Negationen av en sats är sann om och endast om satsen är falsk. Alltså är slutsatsen inte bara ogiltig, utan även falsk.

Slutsat 2 kan vi inte motbevisa på basen av premisserna, men vi kan inte heller slutleda oss till den. Slutsatsen är en atomär sats, som inte ingår i någon av premisserna.

Slutsats 3 (vilken är den samma som negationen av slutsats 1) får vi genom att tillämpa modus tollendo ponens på premisserna 1 och 2.

Slutsats 4 får vi genom att tillämpa konjunktionens genereringsregel på premiss 5 och slutsats 3. Slutsats 3 kan vi så som ovan beskrivs sluta oss till på basen av premisserna 1 och 2.

Eftersom satsen "P ® P" är en tautologi, får vi från den godtyckliga satsen P sluta oss till P. Altså får vi från premiss 5 direkt göra slutsatsen 5. Om vi vill begränsa oss till de (för tillfället) tillgängliga slutledningsreglerna, kan vi först sluta oss till t.ex. satsen "Ann-Marie Lindholm håller kaffepannan varm och vi i Skogby gratulerar med låten "Vi skall gå hand genom livet du och jag"" genom att tillämpa konjunktionens genereringsregel på premisserna 5 och 3. Därefter kan vi med hjälp av konjunktionens elimineringsregel sluta oss till konjunktionens första led, alltså slutsats 5. Slutsats 5 kunde vi dessutom sluta oss till genom att tillämpa modus ponens på premisserna 4 och 3.

Att slutsats 6 är falsk, vilket intuitivt är uppenbart, kunde vi bevisa med hjälp av en kontradiktion, men beviset är redan en aning svårare.

Slutsats 7 följer direkt ur premiss 3 på samma sätt som slutsats 5 följer ur premiss 6. Däremot kan vi inte sluta oss till slutsats 7 på basen av premisserna 4 och 5.

Slutledningsregler

Till övningar
Till löningar