MISSIOLOGIAN ERI OSA-ALUEITA KOSKEVAA TUTKIMUSKIRJALLISUUTTA.  

                      Missiologian dosentti Timo Vasko  timo.vasko@helsinki.fi

KIRJALLISUUTTA ESIMERKIKSI ESSEEN KIRJOITTAMISTA VARTEN - JATKUVASTI MERKITTÄVÄSTI VALIKOIDEN TÄYDENTYVÄ LISTA:

Missiologian lähes rannattomasta kirjavalikoimasta on tähän yhteyteen poimittu vain muutamia teoksia esimerkkeinä eri missiologian osa-alueilta. Siksi: katso myös alan teoksia ensin teologisen tiedekunnan kirjastosta ja opinto-oppaan kirjaluetteloista / missiologinen kirjallisuus / internet. Kirjat ovat ensisijaisesti lainattavissa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjastosta. (Lyhenteet dokumenttien lopussa viittaavat dokumenttien muihin sijaintipaikkoihin, joista teoksia ei kuitenkaan ole lainattavissa).

Lisäksi informaatioita teemoista kts: Timo Vasko Omat julkaisut, annetut julkaistut haastattelut, esitelmät ja alustukset 1971-2012 http://www.helsinki.fi/~tvasko/julkaisut.html Kts. Verkostoituiminen http://www.helsinki.fi/~tvasko/  Kts. https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/ Aihepiireinä laajasti kirkon ykseys & palvelu & todistus: ekumenia, missiologia, uskontoteologia, tieteelliset ja kirkolliset konferenssit, lähetyskonferenssit, kehitysyhteistyö, globaalit uskontotilastot, Gospel & Cultures-tutkimus, evankelioimisen teologia, islam, juutalaisuus, ns. uudet uskonnot ja uushenkisyys.

Ajankohtainen, korkeatasoinen, jatkuvasti täydentyvä missiologinen perusjulkaisusarja:

Regnum Books Edinburgh Centenary Series Oxford Centre for Mission Studies  http://www.ocms.ac.uk/regnum/  (luettelo 2010- )

 

Lähetysteologinen Aikakauskirja – Journal of Mission Theology:

Lähetys- ja uskontoteologiaa teemanumeroissa. Päätoimittaja: lähetysteologi, dosentti Timo Vasko, Kirkon lähetystyön keskus (KLK); TILAUKSET: www.evl.fi

Lähetysteologisen Aikakauskirjan numerot: 1991-

NUMERO/ Vol. 1,  1991
Healing ministry, concept of healing in the religions – challenges to the healing ministry of the church in mission, Helsinki 16-18 August 1990, Nordic Institute for Missionary and Ecumenical Research (NIME)

NUMERO 2, 1992
The mission of the Evangelical Lutheran Church of Finland

NUMERO 3, 1993
New Age and new religious movements, Ryttylä 10-13 May 1993

NUMERO 4, 1995
Usko ja kulttuuri, Faith and culture conference, Helsinki 9-10.2.1994

NUMERO 5, 1997
Kulttuurin muutos ja uskonnolliset ilmiöt, Kulturella förändringar och religiösa foreteelser, Change of culture and religious phenomena, Helsinki 21-22.10.1997

NUMERO 6,  2001
Islam ja kristinusko – näkökulmia kristittyjen ja muslimien kohtaamiseen, Islam and Christianity – perspectives for Christian-Muslim encounter

NUMERO 7, 2002
Lähetystyö ja uskonnot Itä- ja Etelä-Aasiassa, Missionary work and Religions in Southeast Asia and Far East

NUMERO 8, 2006
Näkökulmia Itä- ja Etelä-Aasian kirkkojen lähetyshistoriaan ja uskontoteologiaan, Outlooks on Mission History and on Theology of Religions by Churches of East, Southeast and South Asia.

NUMERO 9, 2007
Kristinuskon globaalit haasteet ja mahdollisuudet, Global Challenges and Potentials of the Christian Faith

NUMERO 10, 2008
Kristinusko, islam ja kehitysyhteistyö afrikkalaisessa kontekstissa, Christianity, Islam and development aid cooperation in the African context

NUMERO 11, 2009
Eurooppa tänään – Näkökulmia kristillisen lähetys- ja uskontoteologisen tehtävän toteuttamiseen moniarvoisessa ja muutosten alaisessa eurooppalaisessa kontekstissa, Europe Today – Views on the Realisation of the Task of the Christian Missiology and Theology of Beliefs in a Diverse, Continually Changing European Context

NUMERO 12, 2009
Kiinalaisen teologian uusia virtauksia.
New Chinese theological trends.

NUMERO 13, 2010
Edinburgh 1910–2010 Maailmanlähetys eilen, tänään ja huomenna
Edinburgh 1910–2010 World Mission Yesterday, Today and Tomorrow

NUMERO 14, 2011
Kirkko ja juutalaisuus
Church and Judaism

NUMERO 15, 2012

Kristillinen todistus, palvelu ja läsnäolo moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa Itä-  ja Etelä-Aasiassa - Christian witness, service and presence in multireligious and multicultural East and South Asia

TILAUKSET: www.evl.fi      Kirkkohallitus. Eteläranta 8. 00100 Helsinki.

Lähetysbibliografiat / hakusanakirjat:

Evangelical Dictionary of World Missions. Ed. By A. Scott Moreau & Harold Netland & Charles Van Engen. Baker Books: Grand Rapids 2000. 1068 sivua. (KKH)  

Biographical Dictionary of Christian Missions. Ed. By Gerald H. Anderson. Grand Rapids & Cambridge:  William B. Eerdmans Publishing Company 1998. 845 sivua. (O)  

Mission Legacies. Biographical Studies of Leaders of the Modern Missionary Movement. Editors: Gerald H. Anderson & Robert T. Coote & Norman A. Horner & James M. Phillips. Orbis Books: Maryknoll 1994. 654 sivua. (O)  

Lexikon zur Veltmission. Hgg. Von Stephan Neill & Gerald H. Anderson & John Goodwin & Niels-Peter Moritzen & Ernst Schrupp: Brockhaus & Evang.–Luth. Mission Erlangen 1975. 620 sivua. (O)  

Taschenlexikon Ökumene. Im Auftrag der Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) hgg. von Harald Uhl. Lembeck: Frankfurt a.M. 2003. 300 sivua. (KKH)

MISSIO NORDICA  BIBLIOGRAFI ÖVER NORDISK MISSIONSLITERATUR - BIBLIOGRAPHY OF NORDIC MISSION LITERATURE 1989-1994. NIME Nordisk Institut för Missionsforskning och Ekumenisk Forskning - Nordic Institute for Missionary and Ecumenical Research. UPPSALA 1990-1996.  

Missiologia akateemisena disipliininä: 

Timo Vasko: Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaaan. Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2003. 242 sivua (O)  

Timo Vasko: Lähetysfilosofia, lähetystiede ja lähetysteologia. J.A. Jongeneelin käsitys missiologiasta akateemisena disipliininä. -  Teologinen Aikakauskirja 6/1999, 554-562. (O)  

K. Schäfer, Anstoss Mission. Impulse aus der Missionstheologie. Lembeck: Frankfurt a.M. 2003. 360 sivua. (KKH)  

Missiological Education for the 21st Century. Editors: J. Dudley Woodberry & Charles Van Engen & Edgar J. Elliston. Maryknoll: Orbis Books1997 2nd . 310 sivua. (O)   

Giancarlo Collet: „...bis an die Grenzen der Erde“. Grundfragen heutiger Missionswissenschaft. Freiburg&Basel&Wien:Herder 2002. 284 sivua. (KKH)  

Tiina Ahonen & Jyri Komulainen (toim.): Teologian ilmansuuntia. Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Gaudeamus: Helsinki 2004. 270 sivua. (O)  

William D. Taylor (ed.): Global Missiology for the 21st Century. Grand Rapids: Baker Academic 2001 2nd. 564 sivua (KKH)  

Paul Varo Martinson (ed.): Mission at the Dawn of the 21st Century. A Vision for the Church. Minneapolis: Kirk House Publishers 1999. 400 sivua (KKH)  

Roland E. Miller: Mision Agendas in the New Century. A Summary of The Congress on the World Mission of the Church – St. Paul ’98. The Event and the Outcomes. Minneapolis: Kirk House 2000. 80 sivua. (KKH)  

Lamin Sanneh: Theology of Mission. -  The Modern Theologians. An Introduction to Christian Theology in the Twentieth Century. Ed. by David F. Ford. Blackwell Publishers: Cambridge/USA 1997. 2nd edition. Sivut 555-574. (O)  

J. Andrew Kirk: The Mission of Theology and Theology as Mission. Trinity Press Int.: Valley Forge (USA) & Gracewing: Herefordshire (UK) 1997. 71 sivua. (O)  

James F. Engel & William A. Dyrness: Changing the mind of mission: Where have we gone wrong? InterVarsity Press: Downers Grove 2000. 192 sivua. (KKH)  

Misionary & Missiology in Africa Today. Tangaza Occasional Papers / No 1. Paulines Publications Africa: Nairobi 1994. 74 sivua. (O)   

Horst Bürkle: Missionstheologie. Kolhammer: Stuttgart&Berlin&Köln&Mainz 1979. 212 sivua (KLK)  

J. Verkuyl: Contemporary Missiology: An Introduction. William B. Eerdmans Publishing Company: Grand Rapids 1987. 414 sivua. (O)  

The theology of the Christian mission. Edited Gerald H. Anderson. Aringdon Press: Nashville 1961. 341 sivua (KLK)  

Lähetystyön raamatulliset perusteet: 

Bible in Mission. Edited by Pauline Hoggarth, Fergus Macdonald, Bill Mitchell and Knud Jørgensen. Regnum Edinburgh Centenary Series volume 18. Regnum Books: Oxford: 2013. 317 sivua. (O)

Stephen  B. Bevans & Roger P. Schroeder: Constants in Context. A Thelogy of Mission for Today. Orbis Books: Maryknoll 2004. 488 sivua. (KKH) Erityisesti sivut 7-72: Constants in Context: Biblical and Theological Foundations.  

Johannes Nissen: New Testament and Mission. Historical and Hermeneutical Perspectives. Peter Lang & Europäischer Verlag der Wissenschaft: Frankfurt/M & Berlin & Bruxelles 1999. 199 sivua. (KKH)  

William J. Larkin Jr. & Joel F. Williams (editors): Mission in the New Testament: An Evangelical Approach.. Orbis Books: Maryknoll 1999. 266 sivua. (O)  

David J. Bosch: Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission. Orbis Books: Maryknoll 1991 (7th printing 1993). Lähetystyön uustestamentilliset mallit (kts. erit. sivut 15-178=163 sivua).  

Antti Laato: Lähetysnäky Vanhassa testamentissa. – Jumalan lähetys. Läheysteologian perusteita ja näköaloja. Toim. Reijo Arkkila & Simo Kiviranta & Seppo Suokunnas. Sley-kirjat: Helsinki 1990, 10-24.  

Donald Senior & Caroll Stuhlmueller: The biblical foundations for mission. Orbis books: Maryknoll 1991 (4th printing). 371 sivua. (O)  

Erich Scheurer: Altes Testament und Mission. Zur Begründung des Missionsauftrages. TVG Monographien und Studienbücher 411: Giessen & Basel 1996. 488 sivua. 

Uskontunnustus ja missio: 

Uskontunnustus missiologisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Raportti norjalais-suomalaisesta neuvottelusta Stavangerissa 8.-13.1.1985. 64 sivua (KLK;O)  

Tunnustamme yhden uskon. Apostolisen uskon ekumeeninen selitys Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustuksen (381) mukaan. Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order –komission asiakirja n:o 153. Confessing the One Faith. … A Faith and Order Study document. New Revised Version. Faith and Order Paper No. 153. WCC Publications, Geneva, 1991. Second printing 1992. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LVI: Helsinki 1998. 151 sivua (SEN;O)  

Kristillisen lähetystyön historia:

Timo-Matti Haapiainen: Jumalan lähetys. Georg Friedrich Vicedomin missio Dei -mallin rakenne ja ekumeeninen konteksti. Diss.  Helsinki: Unigrafia 2014. 276 sivua. e-thesis.

Patrick Johnstone: The Future of the Global Church: History, Trends and Possibilities. WEC & Authentic Media 2011. 240 sivua.

Christian Krötzl: Pietarin ja Paavalin nimissä. Paavit, lähetystyö ja Euroopan muotoutuminen (500-1250). Historiallisia tutkimuksia 219. Suomalaisen kirjallisuuden seura: Helsinki 2004. 327 sivua. (O)  

Philip Jenkins: The Next Christendom. The Coming of Global Christianity. Oxford University Press: Oxford & New York 2000. 270 sivua. (KKH)   

Michael Green: Evangelism in the Early Church. William B. Eerdmans Publishing Company: Grand Rapids & Cambridge 2003 (Revised Edition). 474 sivua. (KKH)  

Stephen  B. Bevans & Roger P. Schroeder: Constants in Context. A Thelogy of Mission for Today. Orbis Books: Maryknoll 2004. 488 sivua. (O) (KKH) Erityisesti sivut 7-72: Constants in Context: Biblical and Theological Foundations.  

Timothy Yates: Christian Mission in the Twentieth Century. Cambridge University Press 1994. 275 siv. (O)  

Samuel Hugh Moffett: A History of Christianity in Asia. Volume II: 1500 to 1900. American Society of Missiology Series, No. 36. Orbis Books: Maryknoll 2005. 740 sivua. (KKH)  

Stephen Neill: Geschichte der christlichen Mission. Herausgegeben und ergänzt von Niels-Peter Moritzen. Verlag der Ev.Luth. Mission: Erlangen 1974 (orig. Christian Missions, 1964). 416 siv. (O)

The Encyclopedia of Modern Christian Missions: The Agencies. A Publication of the Faculty of Gordon Divinity School. Ed. by Burton L. Gobbard et. al. Thomas Nelson & Sons: London, Gadmen, Toronto 1967. 743 sivua. (KLK)    

Jaakko Hämeen-Anttila: Mare nostrum: länsimaisen kulttuurin juurilla. Otava: Helsinki 2006. 256 siv. (KKH)

Uskontoteologia disipliininä:

Pekka Y. Hiltunen & Timo Vasko. Hyvä tietää uskontodialogista. Näkökulmia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille. Kirkkohallitus: Helsinki  2011. ( 38 sivua) (O; KLK)

Timo Vasko: Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaaan. Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2003. 242 sivua (O)

Lexikon der Begegnung: Judentum – Christentun – Islam. Für den jüdisch-christlichen Teil: Jakob J. Petuchowski und Clemens Thoma. Für den islamischen Teil: Ludwig Hagemann und Adel Th. Khoury. Herder: Freiburg 2009. 416 sivua.

Hans-Martin Barth: Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen. Ein Lehrbuch. 2. korrigierte Auflage. Chr. Kaiser & Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh 2002. 862 sivua. (KKH)  

Dag Bjärnhall: På väg mot en kristen religionsteologi. En undersökning av det kristna uppenbarelseanspråket i förhollande till andra religioners uppenbarelseanspråk. Uppsala Universitetet: Uppsala 1999. 247 sivua. (O)  

Mariasusai Dhavamony: Christian Theology of Religions. A Systematic Reflection on the Christian Understandiong of World Religions. Studies in the intercultural history of christianity. Volume 108. Peter Lang: Bern&Berlin&Frankfurt/M 1998. 242 sivua. (O)  

Gavin D`Costa: Theology of Religions. –  The Modern Theologians. An Introduction to Christian Theology in the Twentieth Century. Ed. by David F. Ford. Blackwell Publishers: Cambridge/USA 1997. 2nd edition. Sivut 626-644.(O) 

Ralph Pechmann & Martin Reppenhagen (Hg.): Mission im Widerspruch. Religionstheologische Fragen heute und Mission morgen. Aussaat & Neukirchener: 1999. 453 sivua. (O)    

Lähetysstrategiat:  

Timo Vasko: Nykyaikaisen lähetysstrategian perusteita. – Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiasan. Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2003, sivut 43-59. (O) (KKH)

Patrick Johnstone: The Future of the Global Church: History, Trends and Possibilities. WEC & Authentic Media 2011. 240 sivua.

Juhani Lindgren: Lähetys 2001: läheysstrategian näköaloja vuosituhannen vaihteessa. Perussanoma: Kauniainen 1997. 288 sivua. (O) (KLK)  

Norman A. Horner: Cross and Crusifix in Mission. A Comparison of Protestant-Roman Catholic Missionary Strategy. Abingdon Press: New York 1965. 223 sivua. (O)  

Towards the 21st Century in Christian Mission. Ed. by James M. Phillips & Robert T. Coote. William B. Eerdmans Publishing Company: Grand Rapids 1993. 400 sivua. (O)

Lähetystilastot ja trendit tilastojen valossa:

Patrick Johnstone: The Future of the Global Church: History, Trends and Possibilities. WEC & Authentic Media 2011. 240 sivua.

International Bulletin of Missionary Research (1985-) (KKH;O)  

Kirkkomme lähetys vår kyrkas mission -lehden vuosittain  1. numero (lähetys- ja uskontotilastot)

Lähetystyö mediassa – medialähetystyö:

Johdatus modernin medialähetystyön teologiaan ja käytäntöihin

Medialähetystyön teologiset perusteet.– Lähde 3 / 2014 (Medialähetys Sanansaattajat)

Ulkomaisia kristillisiä uutissivustoja:

www.christiantoday.com 

http://global.christianpost.com/ 

www.christianheadlines.com 

www.cbn.com/cbnnews/ 

www.christiantelegraph.com 

http://www.religiontoday.com/ 

http://www.charismanews.com/

 

Medialähetystyön www-sivustoja:

http://thegospelcoalition.org/

http://issuesetc.org/archive/  luterilaisten haastattelukokoelma

www.twr.org twr.org/facebook twr.org/twitter twr.org/youtube

http://www.febapak.org   www.febc.org  www.febcintl.org http://febaindia.org

http://nrb.org/  maailman laajin medialähetystyön kattojärjestö

http://www.sat7.org/    SAT-7 KIDS http://www.sat7.org/tv2/TV2_kids.html

http://www.lausanne.org/ http://www.lausanneworldpulse.com/

communications-research.org

www.evl.fi      facebook.fi/nojatuolikirkko

Medialähetysjärjestä Sanansaattajat (Sansa) www.sansa.fi    facebook.com/Sanansaattajat twitter.com/Sanansaattajat   facebook.com/Hannatyo  www.rkk-sansa.net

http://www.wycliffe.fi/   www.wycliffe.org/ 

http://www.piplia.fi/    www.unitedbiblesocieties.org/   

http://www.avaimia.net/   http://www.youtube.com/user/seklfi

Mahdollisuus Muutokseen mediakampanja  http://www.muutokseen.fi/   https://www.mahdollisuus.fi/medialle/  https://www.mahdollisuus.fi/askeleet-muutokseen/  Ari Talja IRR-TV Apulaistoiminnanjohtaja 0400 934 766 ari.talja@irrtv.fi Suomen missioiden koordinaattori Onni Haapala jr. 0405018780 onni@irrtv.fi

SLS http://www.youtube.com/missionfi

IRR-TV http://www.irr-tv.fi/irr-tv  IRR-TV:n Itäportti-lehdet, http://www.irr-tv.fi/radiotv/itaporttiarkisto, sekä TV-ohjelmat YouTubessa, http://www.youtube.com/user/irrtvnews ja http://www.youtube.com/user/irrtvvideo. Esim. IRR-TV:n arabiosasto tuottaa vuosittain 700 tv-ohjelmaa arabian, farsin, somalin ja amharan kielillä. Näitä ohjelmia on YouTubessa.

Avainmedia 60 v 1915 www.avainmedia.org   http://www.uskotv.fi/  http://www.netmission.fi/

TV7:n ohjelma-arkisto http://www.tv7.fi/vod/   http://www.tv7.fi/    

http://www.tv7.fi/vod/ : Suomi Cafe Raamattu  useita kategorioita

http://www.hayatv.tv/     

http://www.radiodei.fi/      http://www.radiodei.fi/?sid=107

www.caspari.com    http://caspari.com/new/index.php 

www.1for50.net

http://www.mbmission.org/

http://www.friendsandheroes.com/uk   http://www.friendsandheroes.tv/

http://cms.intervarsity.org/ism/cat/30

http://www.intothelightleighton.co.uk/

Oisko tulta? –blogi: http://www.lily.fi/look/kirkko     http://www.lily.fi/palsta/oisko-tulta 

Lastenkirkko:  www.lastenkirkko.fi

http://almorsal.vuodatus.net/

http://isaalmasih.net/    http://isaalmasih.net/isa/dreamsofisa.html

http://www.farsinet.com/ici/    http://www.farsinet.com/ici/catalog/muslim_evang.html   http://www.farsinet.com/ici/links.html

http://www.afii.org/index.html      http://www.afii.org/texts/nvbfmm.htm

http://www.gmi.org/products/cd-roms/the-world-of-islam/   http://www.camelmethod.com/

http://exmuslim.com/

http://www.missionfrontiers.org/issue/article/muslim-hindu-and-buddhist-followers-of-jesus-how-should-we-respond     http://www.missionfrontiers.org/issue/article/guide-muslims-to-the-bible

http://www.answering-islam.org/Nehls/tt2/  http://www.answering-islam.org/Testimonies/index.html  http://www.answering-islam.org/index.html   http://www.answering-islam.org/about.html  

http://www.churchplantingmovements.com/

http://going.imb.org/  

 

Moderni media / kirjallisuutta:

Ville Kormilainen & Jan Ahonen & Johannes Ijäs: Somempi seurakunta - Sosiaalisen median opas. Kirjapaja: Helsinki 2016. 143 sivua.

Shaw, Vinita, Kuulin hänen äänensä. Perussanoma: Kauniainen 2012. 152 s. (Alkup. teos: I Heard a Voice. Trans World Radio-India, 2008). (O)

Malmelin, Karolina, Seurakuntien viestintäkirja. Kirjapaja: Helsinki 2013. 183 s.

Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa, Mediayhteiskunta. Vastapaino: Tampere 2013. 231 sivua.

Lehikoinen, Taisto, Median valtakunta. Aikamedia: Keuruu 2006. (Perustuu Lehikoisen väitöskirjaan Religious Media Theory (2003). 256 sivua.    -    Lehikoinen, Taisto, Religious media theory : understanding mediated faith and Christian applications of modern media. Diss. (Jyväskylä studies in humanities). Jyväskylän yliopisto 2003. 341 sivua.

Kalliainen, Eija & Toikkanen, Tarmo, Sosiaalinen media opetuksessa. 2. uud. painos. Finn Lectura: 2012. (mm. KESKEISET SOSIAALISEN MEDIAN KÄSITTEET JA VÄLINEET)

Sumiala-Seppänen, Johanna (toim.), Pyhä media. Atena Kustannus: Jyväskylä 2005. 203 sivua.

Sumiala, Johanna: Median rituaalit. Johdatus media-antropologiaan. Tampere, 2010. 174 sivua.

Sumiala-Seppänen, Johanna & Lundby, Knut & Salokangas, Raimo, (eds.)

Implications of the sacred in (post)modern media. Nordicom: Göteborg 2006. 274 sivua.

Jolkkonen, Jari A., Uskonnolliset tilaisuudet verkossa  - Ominaispiirteet ja kokemukset viidessä seurakunnassa. Helsingin yliopisto, yleisen käytännöllisen teologian pro gradu –tutkielma 2013. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38644/uskonnol.pdf?sequence=1

Kajander, Tero, Ihmisten kalastajat verkossa. Tutkielma verkkokirkoista. Käytännöllisen teologian pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. 2011.

Malmisalo, Juha, Rituaalit sähköisessä mediassa. Pyhä toimitus TV:ssä ja Internetissä. http://www.teologia.fi/artikkelit/uskonto-ilmiona/639-rituaalit-sahkoisessa-mediassa-pyha-toimitus-tvssa-ja-internetissa?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

Romo-Murphy, Eila: Developing disaster preparedness education via broadcast media and community involvement Diss. Jyväskylän yliopisto 2014. Yhteisöviestinnän alan väitöskirja käsittelee viestintää ennen luonnonkatastrofia. Tutkimus selvittää miten kansalaiset oppivat varautumaan selviytyäkseen mahdollisesta luonnonmullistuksesta. Tuloksia voidaan soveltaa etenkin kehitysmaissa kriiseihin valmistavien mediakampanjoiden suunnitteluun. Suomessa tutkimusta voidaan soveltaa kehitettäessä mediapohjaista ja kansalaisten omaa aktiivisuutta innostavaa kriisivalmiuskasvatusta esim. myrskyjen varalle.

Murphy, Eila, The historical development of the Mongolian media landscape : media ecology approach to the development of the Mongolian media from the 1200s to the new millennium, recognizing community radio as a sign of a new era of participatory communication. Licentiate Thesis in Media and Journalism Autumn 2010 Eila Romo-Murphy Department of Communication University of Jyväskylä  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/24956 232 sivua.

Engelsviken, Tormod & Lundeby, Erling & Solheim, Dagfinn (eds.), The Church Going Glocal: Mission and Globalisation. Proceedings of the Fjellhaug Symposium 2010. Regnum Books Int.: Oxford 2011. 262 sivua. - Tästä teoksesta tekstit hakusanoilla esim: Bible translation, communication, cyber church, cyber-mission, electronic, evangelization, global, image, internet, language, linguistic theory, media, missionary work, modernity, postmodern, religious freedom, social media, unreached, virtual reality, witness, youth culture.

Engelsviken, Tormod & Harbakk, Ernst & Olsen, Rolv & Strandenaes, Thor (eds.). Mission to the World: Communicating the Gospel in the 21st Century: Essays in Honour of Knud Jørgensen.  Regnum Books: Oxford 2008. 472 sivua.

Servaes, Jan (ed.) Sustainability, participation and culture in communication: theory and praxis. Intellect: Bristol 2013. 393 sivua.

Hoover, Stewart M. &  Emerich, Monica (eds.), Media, spiritualities, and social change. Continuum: London 2011. 262 sivua. (Google: ISBN 978-1-4411-4555-0)

Hoover, Stewart M., Religion in a media age. Routledge: Oxford & New York 2006 / 2013. 352 sivua.

Clark, Lynn Schofield (ed.), Religion, media, and the marketplace. Rutgers University Press:  New Brunswick (N.J.) 2007. 325 sivua.

Lundby, Knut (ed.), Mediatization : concept, changes, consequences. Peter Lang: New York 2009. 344 sivua.

Rothenbuhler, Eric W. & Coman, Mihai (eds.), Media anthropology. Thousand Oaks: Calif. Sage 2005. 368 sivua.

Morgan, David (ed.), Key words in religion, media and culture. Routledge, New York 2008. 256 sivua.

Vuokko, Pirjo, Nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Sanoma Pro: Helsinki 2010. 316 sivua.

Haikarainen, Raine, Informaatiosta kommunikaatioon. Ekumeeninen keskustelu viestinnästä 1948-2000. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura STKJ 234: Helsinki 2002. 172 sivua.

Jalagin, Seija & Löytty, Olli & Salakka, Markku (toim.), Kaikille kansoille: lähetystyö kulttuurien vuoropuheluna. SKS: Helsinki 2010. 368 sivua.

Campbell, Heidi, When Religion Meets New Media. Routledge: Oxford & New York 2008. 222 sivua. Heidin verkkosivut: http://religionmeetsnewmedia.blogspot.com.au/

Tennent, Timothy C., Invitation to World Missions. A Trinitarian Missiology for the Twenty-first Century. Kregel: Grand Rapids 2010. 559 sivua. Tästä: Cross-Cultural Communication as a Reflection of the Incarnation ss. 322-406.

Vassiliades, Petros (ed.), Orthodox Perspectives on Mission. Regnum Books: Oxford 2013. 262 sivua.

Bevans, Stephen B. (ed.), A Century of Catholic Mission. Regnum Books: Oxford 2013. 313 sivua.

Balia, Daryl & Kim, Kirsteen (eds.), Witnessing to Christ Today. Edinburgh 2010. Volume II. Regnum Books: Oxford 2010. 301 sivua.

Vasko, Timo, Evankelisen (Evangelical) missiologian globaaleja trendejä: The World Evangelical Alliance (WEA) ja the Lausanne Movement. In: Läheysteolginen Aikakkauskirja Journal of Mission Theologu Vol. 15 (2012). Kirkkohallitus www.evl.fi: Helsinki 2012, 199-271.

Vasko, Timo, Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaan. Yliopistopaino & Helsinki University Press: Helsinki 2003. 242 sivua.

Vasko, Timo, Kirkkojen maailmanneuvoston lähetys- ja uskontoteologiaa. ”Lähetys ja evankelioiminen – ekumeeninen julkilausu. ma” (1982) ja ”Lähetys ja evankelioiminen ykseydessä tänään” (1999). Yliopistopaino & Helsinki University Press: Helsinki 2004. 190 sivua.

Stanislaus, L. & Joseph, Jose (eds.), Communication As Mission. Ishvani Kendra / ISPCK: Delhi 2007. 325 sivua. www.ispck.org.in

Carlson, D.A. & Woodbridge, John D. (eds.), God and Culture. Essays in honor of Carl F.H. Henry. Eerdmans & Grand Rapids & paternoster: Cumbria 1993. 398 sivua. 

Kraft, Kathry Ann, Searching for Heaven in the Real World. A Sosiological Discussion of Conversation in the Arab World. Regnum Books: Oxford 2012. 142 sivua.

Tutkimusta uskonnoista ja lähetystyöstä:

http://www.operationworld.org/

http://www.martyredchurch.net/fi 

http://www.stefanus.fi/

http://www.persecutedchurch.org/

http://virtualreligion.net/vri/ 

http://www.fordham.edu/halsall/islam/islamsbook.asp 

http://islam.uga.edu/ 

www.thefutureoftheglobalchurch.org  

http://www.apologetics315.com/ 

 

Artikkeleita:

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2013) Broadcast Yourself — Global News! A Netnography of the ‘Flotilla’ News on YouTube. Communication, Culture and Critique. Vol 6(2), 201-352.

Filipović, Alexander, Facebook und Co. Das humane Potenzial der sozialen Netwerke braucht Förderung. Herder Korrespondenz 66 2012, 643-647.

Hoover, Stewart M. & Kaneva, Nadia, “Fundamental Mediations: Religion, Meaning and Identity in Global Context.” In: Fundamentalisms and the media,  Ed. by Stewart M. Hoover and Nadia Kaneva, 1-21.  London: Continuum, 2009.

White, Robert (2007): ‘The Media, Culture, and Religion Perspective. Discovering a theory and methodology for studying media and religion.’ Communication Research Trends. Vol. 26. No. 1-3, pp. 1-24.

Muslimit kristityistä:

http://www.al-islam.org/al-tawhid/vol5-no3-no4/contextualization-new-missionary-approach-muslims-ishtiyaq-danish

http://www.mrc.org.uk/the_new_crusade.php 

http://www.balaams-ass.com/alhaj/jesumosq.htm 

http://www.motherjones.com/politics/2002/05/stealth-crusade

www.islamicity.com/

Kristillisen sanoman kommunikointia eri tavoin:

Kuvataide, veistokset, arkkitehtuuri:

Teologinen Aikakakuskirja 2 2013 Aila Viholainen: Murros keskiajan kuvatutkimuksessa. ss. 127-141 (laaja kirjalisuusluetelo) 

Teologinen Aikakakuskirja 5-6 2014 Johan Bastubacka & Anne-Maija Malmisalo-Lensu: "Abraham ja kolme enkeliä"; Mordecai Morehin taideteos kulttuurimuistin kantajina ja muovaajina.ss. 387-403 (laaja kirjallisusluetteolo)

Riikka Ryökäs: Maiestas Domini. Dora Jungin liturgisten tekstiilien viesti Diss. 2002 Käytännöllinen teologia HY

http://www.fng.fi/    www.mfa.fi/   

 

Radio, TV, elokuva, kirjasto:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Jeesus_elokuvissa    http://www.leffatykki.com/artikkelit/411674 

http://www.kansanraamattuseura.fi/sinulle/tutustu_uskoon_ja_raamattuun/katso_jeesus-elokuva

www.agapesverige.se http://app.jesusfilmmedia.org/

Seppälä, Olli & Latvanen, Marko, Vapahtajia valkokankaalla. Kirjapaja: Helsinki 1996. 179 sivua. 

Paloheimo, Matti, Uskonto elokuvassa. Kirjapaja: Helsinki 1979. 167 sivua

www.kava.fi  Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA) http://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallinen_audiovisuaalinen_arkisto 

Yleisradion ohjelma-arkisto Yle Areena http://areena.yle.fi/tv

Bergala, Alain, Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 142.  Unigrafia: Helsinki 2013. 149 sivua.

Klassinen ja nykymusiikki, passiot, partituurit:

Johann Sebastian Bach: Matteus-assio  http://www.youtube.com/watch?v=M_LLFfFXaUA,

Georg Friedrich Händel: Messias-oratorio, http://www.youtube.com/playlist?list=PL480521510ED62431 

virret  http://evl.fi/virsikirja

gospelmusiikki  http://fi.wikipedia.org/wiki/Gospel  

 

Ooppera/musikaali: Viimeiset kiusaukset säveltäjä Joonas Kokkosen ooppera

Jesus Christ Superstar, Tim Ricen ja Andrew Lloyd Webberin säveltämä rockooppera vuodelta 1972 http://www.youtube.com/watch?v=IvVr2uks0C8

Jesus Christ Superstar, edelliseen perustuva Norman Jewisonin ohjaama elokuva vuodelta 1973

Jesus Christ Superstar, rockoopperaan perustuva musiikkialbumi vuodelta 1970

 

Kristillinen teatteri ja kirkkodraama:

Aalto, Sari & Turpeinen, Tanja, Teatteri on uskon asia: kristillinen teatteri ja kirkkodraama 2010-luvulla Suomessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205097260

Kristillinen tanssi:esim. http://www.kristillinentanssikoulu.fi/

Lähetystyö ja viestintä: 

David J. Hesselgrave: Communicating Christ Cross-Culturally. An Introduction to Missionary Communication. 2nd ed. Zondervan Publishing House: Grand Rapids 1990. 672 sivua. (JA)  

John Bluck: Christian Communication Reconsidered. WCC Publications: Geneva 1989. 75 sivua.  

Charles H. Kraft: Communicating The Gospel God´s Way. 6th ed. William Carey Library: Pasadena 1988. 60 sivua. (JA)  

Eugene A. Nida: Message and Mission. The Communication of the Christian Faith. Harper & Row Publischers: New York & Evanston & London 1960. 253 sivua. (JA)  

 

Lähetystyön etnologia ja antropologia: 

Jacob A. Loewen: Culture and Human Values: Christian Intervention in Anthropological Perspective. William Carey Library: South Pasadena 1975. (KLK)  

Lothar Käser: Fremde Kulturen. Eine Einführung in die Ethnologie. Verlag der Evang.-Luth. Misson: Erlangen & Verlag der Liebenzeller Mission: Lahr 1997. 342 sivua. (KKH/M-L.L.)  

Louis J. Luzbetak (S.V.D): The Church and Cultures. An applied anthropology for the religious worker. William Carey Library: South Pasadena 1975. 429 sivua (KLK).

Uskontotiede: 

Uskonnot maailmassa. Katja Hyry & Juha Pentikäinen. WSOY: Helsinki.  5. painos 2004.505 sivua (KKH)  

Willi Braun & Russel  T. McCutcheon (ed.): Guide to the Study of Religion. London & Cassell: New York 2000. 560 sivua. (KKH)   

Suvielise Nurmi: Katsomukset kohtaavat. Kirjayhtymä: Helsinki 1994. 224 sivua. (KKH)

 

Klassisia  lähetystä käsitteleviä tekstejä: 

Classic Texts in Misson & World Christianity. Edited with introductions by Norman E. Thomas. Orbis Books: Maryknoll 1995. 346 sivua. (O)  

 

Missiologien ja lähetystyöntekijöiden biografiat: 

Biographical Dictionary of Christian Missions. Ed. by Gerald H. Anderson. William B. Eerdmans Publishing Company: Grand Rapids & Cambridge 1998. (n. 2400 biografiaa). 845 sivua. (O)  

Mission Legacies: Biographical Studies of Leaders of the Modern Missionary Movement. Ed. by Gerald H. Anderson et al. American Society of Missiology Series, No. 19. Orbis Books: Maryknoll 1994. (78 biografiaa) 654 sivua. (O)  

 

Missiologia ja arkistot:  

Mirja Härkönen & Antti Raunio & Timo Vasko (toim.): Lähetystyö ja ekumenia arkistojen valossa. Kristillisen lähetystyön ja ekumeenisen toiminnan arkistolähteitä Suomessa 1800- ja 1900-luvulla. SKHS 182: Helsinki 1999. (75 yhteisöarkistoa ja 182 henkilöarkistoa). 327 sivua. (O)  

 

Kartastot:  

Atlas of the World`s Religions. Ed. By Ninian Smart. Oxford University Press: Oxford 1999. 240 sivua. (KKH)  

The macmillan Atlas History of Christianity. Ed. by Franklin H. Littell. Macmillan Publishing & Collier Macmillan: New York & London: 1976. 176 sivua (KLK).  

Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. Herder: Freiburg & Basel & Rom & Wien 1987. 152 + I-XXXVIII sivua. (KLK)  

 

Lähetystilastotiede (missiometrics):

 

World Christian Encyclopedia: A comparative study of churches and religions in the modern

world AD 1900-2000. Ed. By Davis B. Barrett. Nairobi & Oxford & New York: Oxford

University Press 1982 1010 sivua. (KKH).

 

World Christian Encyclopedia: A comparative survey of churches and religions in the modern

world. Second edition. David B. Barrett & George T. Kurian & Todd M. Johnson. Volume 1:

The world by countries: religionists, churches, ministries. Oxford & New York: Oxford

University Press 1991. 821 sivua. (KKH)

 

World Christian Encyclopedia: A comparative survey of churches and religions in the modern

world. Second edition. David B. Barrett & George T. Kurian & Todd M. Johnson. Volume 2:

The world by segments: religions, peoples, languages, cities, topics. Oxford & New York:

Oxford University Press 1991. 876 sivua. (KKH).

   

Lähetyksen historialliset paradigmat:

David J. Bosch: Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission. Orbis Books: Maryknoll 1991 (7th printing 1993). Lähetyksen historialliset paradigmat (6) ks. erit. sivut 1-11, 181-345 (=175 sivua). (KLK; O)

   

Kontekstuaalisen teologian teoriat:

Afrikka kouluttaa. Handbook of Theological Education in Africa. Toim. Isabel Apawo Phiri ja Dietrich Werner. Regnum Books 2013. 1110 sivua.

Kirsteen Kim:  Joining in with the Spirit. Connecting World, Church and Local Mission. SCM: London 2012. 319 sivua. (KKH)

Kari Latvus: Arjen teologia. Johdatus kontekstaaliseen raamatuntulkintaan. Kirjapaja: Helsinki 2002. 199 sivua. (O)

Marita Mattila: Työttömän toivo. Vapautuksen teologiaa Lappeenrannassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu  B raportteja 11. Diakonia-ammattikorkeakoulu: Helsinki 2002. 89 sivua. (KKH).

Sigurd Bergmann: Gud i funktion – en orientering i den kontextuella teologin. Verbum Förlag: Stockholm 1997. 167 sivua (KKH)  

Stephen B. Bevans: Models of Contextual Theology. Models of Contextual Theology. Orbis Books: Maryknoll 1994 (Second Printing). 146 sivua . (O)   

David J. Bosch: Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission. Orbis Books: Maryknoll 1991 (7th printing 1993). Kohti relevanttia missiologiaa (kts. erit. sivut 349-519=170 sivua). (KLK; O)

   

Missio liturgiassa:

Heikki Kotila: Liturgian lähteillä. Johdatus jumalanpalveluksen historiaan ja teologiaan. WSOY: Porvoo & Helsinki & Juva 1994. 240 sivua. (O)  

Heikki Kotila: Eukaristinen rukous. Vanhakirkollinen aineisto lännen kirkkojen uusissa ehtoollisrukouksissa. STKSJ 202: Helsinki 1996. 354 sivua. (O)  

Martin Luther, Tunnustuskirjojen teologia ja maailmanlähetys: 

Viggo Mortensen (ed.): The Role of Mission in the Future of Lutheran Theology. Occasional Papers Nr. 6. Centre for Multireligious Studies, University of Aarkus: Aarhus 2003. 218 sivua. (O; KKH)  

Ingemar Öberg: Luther och världsmissionen. Åbo 1991. 670 sivua (KLK). Sama: Luther and World Mission: A Historical and Systematic Study. Concordia Publishing House: Saint Luis 2007.

Lutherische Beiträge zur Missio Dei. Veröffentlichungen der Luther-Akademie e.V. Ratzeburg. Band 3. Martin Luther –Verlag: Erlangen 1982. 148 sivua. (KLK)  

Timo Vasko: Luterilainen lähetyskäsitys. Foundations of Lutheran Mission. Kirjapaja: Helsinki 1991. 90 sivua (KLK;O)  

 

19. ja  20. vuosisadan vaihde missiologiassa:

Seppo A. Teinonen: Gustav Warneckin varhaisen lähetysteorian teologiset perusteet. STKSJ LXVI: Helsinki 1959. 263 sivua. (O)   

Risto Ahonen: Kristillisen lähetystyön ja amerikkalaisen imperialismin dilemma John R. Mottin ajattelussa. Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 40. Kirjapaja: Helsinki 1983. 157 sivua. (O)  

Luterilaisen Maailmanliiton (LML) lähetysteologia:  

Mission in Context: Transformation, Reconciliation, Empowerment; An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Mission. LWF: Geneve 2004. Lähetys kontekstissa. Mutos – sovinto – voimaannuttaminen. LML:n puheenvuoro ekumeeniseen keskusteluun läheyksestä. Luterilainen Maailmanliitto – kirkkojen kommuunio. Lähetyksen ja kehityksen osasto. Kirkkohallitus: Helsinki 2005. 64 sivua.

Together in God`s Mission: An LWF Contribution to the Understanding of Mission. LWF: Geneve 1988. 31 sivua. Yhdessä Jumalan lähetyksessä. Luterilaisen maailmanliiton näkemys lähetyksestä . Kirkon lähetystyön keskus (KLK) 1988. Käännös: Timo Vasko & Marja Matikka. Moniste. 41 sivua. (KLK; O)  

Timo Vasko: Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaaan. Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2003. 242 sivua (O)  

Péri Rasolondraibe: Lutheran Identity and the Challenge of Holistic Mission in the 21st Century. Helsinki, 5-6 March, 1999. 13 sivua. Moniste. (O)  

From Federation to Communion. The History of the Lutheran World Federation. Ed. by Jens Holger Schjoerring, Prasanna Kumari, Norman A. Hjelt. Fortress Press: Minneapolis 1997. Erit. Faithfull to Fundamental Task: Mission in the LWF. Sivut 145-176=31 sivua. (KLK)  

James A. Scherer: …that the Gospel may be sincerely preached throughout the world. A Lutheran Perspective on Mission and Evangelism in the 20th Century. LWF Report 11/12 November 1982. Stuttgart 1982. 302 sivua. (KLK). Myös saksaksi. (O).  

Stavanger 1982. LWF Interregional Consultation on Mission and Evangelism. LWF Report 13/14 April 1983. LWF: Geneva 1983. 173 sivua. (KLK). Myös saksaksi.

Lutherische Beiträge zur missio Dei. Veröffentlichungen der Luther-Akademie-ratzeburg Band 3. Martin Luther –Verlag: Erlangen 1982. 150 sivua. (KLK). Sama englanniksi: Lutheran Contributios to the mission Dei. Published by the Department of Church Cooperation of the Lutheran World Federation: Geneva 1984. 136 sivua. (KLK)  

From Budapest to Curitiba (1984-1990). LWF Report November 1989 No 27. (Parallelausgabe: Von Budapest nach Curitiba, LWB-Report 27). LWF: Geneva 1989. 268+76=362 sivua. (KLK)  

I Have Heard the Cry of My People… Curitiba 1990. Proceedings of the Eighth Assembly Lutheran World Federation. Curitiba, Brazil. January 29 – February 8, 1990. LWF Report December 1990 No 28/29. Kreuz Verlag: Stuttgart 1990. 170 sivua. (KLK)  

The Lutheran World Federation Ninth Assembly Hong Kong 1997. In Christ – Called to Witness. Assembly Study Book. LWF: Hong Kong 1997. 145 sivua. (KLK)  

In Christ – Called to Witness. The Lutheran World Federation Ninth Assembly Hong Kong 1997 Official Report. Clear-Cut: Hong Kong 1997. 262 sivua. (KLK)  

Kristus kutsuu todistamaan. Luterilaisen maailmanliiton 9. Yleiskokous Hongkongissa 8.-16.7.1997. Toim. Pauli Juusela & Mari Malkavaara. Kirkon ulkoasiain neuvosto & SR-Kustannus: Espoo 1998. 198 sivua. (O)   

Evankelioimis- ja lähetyskongressien teologiat / Suomi:

Evankelisen (evangelical) missiologian globaaleja trendejä: The Word Evangelical Alliance

(WEA) ja the Lausanne Movement. – Lähetysteologinen Aikakauskirja Journal of Mission

Theology 15 2012, 199-271.

Jaetaan ilo. Kirkon missio 2000-luvulla. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi. Raportti Tampere-talo 28.-29.1.2002. Juha Auvinen & Hanna Salomäki (Toim.) Kirkkohallitus. Helsinki 2002. 248 sivua. (O)  

EV 73 Voittaa – Todistaa – Palvella. Suomen evankelioimiskongressi Dipoli 31.7.-4.8.1973. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto: Helsinki 1974. 322 sivua. (O)  

Suomen lähetyskongressi 77 Helsingissä 25.-29.7.1997. 310 sivua. (O)  

Missio Helsinki 1987. (Arkiston sijainti: Käytännöllise teologian laitos)  

Lähetyksen tulevaisuus. Suomen lähetysneuvottelu Vivamo 20.-22.10.1998. Raportti. Toim. Ulla ja Juha Auvinen. Suomen lähetysneuvosto & Suomen ekumeeninen neuvosto & Suomen vapaan kristillisyyden neuvosto: Helsinki 1999. 138 sivua. (KLK; O)  

Evankelioiminen - diakonia - lähetys:  

Evangelism and Diakonia in Context. Ed. by Rose Dowsett, Isabel Phiri, Doug Birdsall, Dawit Terfassa, Hwa Yung ja Knud Jørgensen. Regnum Edinburgh Centenary Series volume 32. Regnum Books 2016. 294 sivua.

Timo Vasko: Kirkkojen maailmanneuvoston lähetys- ja uskontoteologiaa – ”Lähetys ja evankelioiminen – ekumeeninen julkilausuma” (1982) ja ”Lähetys ja evankelioiminen ykseydessä tänään” (1999). Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2004. 190 sivua. (O, KKH)  

Risto Ahonen: Lähetetty kirkko. Näkökohtia keskusteluun kirkon uudistuksesta. Kirkon tutkimuskeskus Sarja A Nro 69, Tampere 1996. 258 sivua. (O).

Suomen lähetysneuvosto (SLN)

Matti Korpiaho & Timo Vasko (toim.): Evankeliumin asialla - Suomen Lähetysneuvosto 1919 –

2011. Suomen lähetysneuvosto (SLN).  Helsinki. 262 sivua

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN):  

Jaakko Rusama: Kohti ykseyttä. Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917-1997. Kirkon tutkimuskeskus Sarja A Nro 75 & Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LXI.  Helsinki 1999. 482 sivua. (O)

Lähetystyön perusteet. Lähetys- ja evankelioimistyön jaoston jäsenten näkemyksiä lähetystyöstä. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja XXXIX: Helsinki 1993. 14 sivua.

Lähetysjärjestöjen teologiat / Suomi:

Suomen ev.lut. kirkon seitsemän lähetysjärjestön  ja Kirkon Ulkomaanavun toimintakertomukset/toimintasuunnitelmat. (lähetysjärjestöt; KUA, KLK): http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content661B4

Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteita lähetyksestä ja ekumeniasta

ENIin ekumeenisia uutisia (Ecumenical News International)

Suomen Lähetysseuran uutisia

Suomen Pipliaseuran uutisia

Medialähetysjärjestö Sanansaattajien uutisia

Suomen Lut. Evankeliumiyhdistyksen uutisia

Suomen Ev.-lut. Kansanlähetyksen uutisia

Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Svenska Luth. Evangeliför. i Finland - nyheter

Ekumeenisen neuvoston uutisia

 

Kirkon Ulkomaanavun uutisia

 

Evangelical Lutheran Church in America (ELCA):

Global Mission in the Twenty-first Century. A Vision of Evangelical Faithfulness in God`s Mission. Evangelical Lutheran Church in America, Division for Global Mission: Chicago 1999. 39 sivua. (KLK)  

Goals and Directions for Global Mission. Global Mission in the Twenty-first Century. Evangelical Lutheran Church in America, Division for Global Mission: Chicago 1999. 4 sivua. (KLK)  

 

The International Missionary Council (IMC):  

Tomas Shivute: The Theology of Mission and Evangelism in the International Missionary Council from Edinburgh to New Delhi. MESJ XXXI: Helsinki 1980. 303 sivua. (O)  

 

Kirkkojen Maailmanneuvoston (WCC / KML) missiologiaa:

Ecumenical Missiology. Changing Landscapes and New Conceptions of Mission. Toimittaneet Kenneth R. Ross, Jooseop Keum, Kyriaki Avtzi ja Roderick R. Hewitt. Regnum Edinburgh Centenary Series Volume 35. Regnum Books and World Council of Churches 2016. 634 sivua.

Yhdessä kohti elämää: Lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa. Lähetysteologinen Aikakauskirja Journal of Mission Theology Vol. 16 (2013)  www.evl.fi

Together towards life: mission and evangelism in changing landscapes Proposal for a new WCC Affirmation on Mission and Evangelism Submitted by the Commission on World Mission and Evangelism (CWME). 5.9.2012 Kolympari, Greece, 2012, August 28 - September 5, WCC Central Committee. download PDF version (228 kb) http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes.htm

WCC: International Review of Mission/s -sarja 1912-

Edinburgh 2010 maailmanlähetyksen konferenssi Edinburgh 2010:

Lähetysteologinen Aikakauskirja – Journal of Mission Theology NUMERO 13, 2010
Edinburgh 1910–2010 Maailmanlähetys eilen, tänään ja huomenna -
Edinburgh 1910–2010 World Mission Yesterday, Today and Tomorrow.
Päätoimittaja: lähetysteologi, dosentti Timo Vasko, Kirkon lähetystyön keskus (KLK);
TILAUKSET:Kirkkohallituksen julkaisu- ja AV-myynti, Satamakatu 11, PL 185, 00161 Helsinki. P. 09-1802315 tai julkaisumyynti@evl.fi  Hinta 10 € + postimaksu

Regnum Edinburgh 2010 Serias www.ocms.ac.uk/regnum  www.edinburgh2010.org

Tormod Engelsviken & Erling Lundeby & Dagfinn Solheim (ed. ) The Church Going Glocal: Mission and Globalisation. Regnum Edinburgh 2010 Series, Oxford 2011. 262 sivua.

David A. Kerr & Kenneth R. Ross (ed.):  Edinburgh 2010 Volyme I: Mission Then and Now. Regnum Studies in Mission. Oxford Center for Mission Studies: Oxford 2009. 343 sivua.

Daryl Balia and Kirsteen Kim (ed.): Edinburgh 2010 Volyme II: Witnessing to Christ Today. Regnum Studies in Mission. Oxford Center for Mission Studies: Oxford 2010. 301 sivua.

Timo Vasko: Kirkkojen maailmanneuvoston lähetys- ja uskontoteologiaa – ”Lähetys ja evankelioiminen – ekumeeninen julkilausuma” (1982) ja ”Lähetys ja evankelioiminen ykseydessä tänään” (1999). Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2004. 190 sivua. (O, KKH)  

Timo Vasko: Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaaan. Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2003. 242 sivua (O)

Athens 2005 – Listeners` Reports – IRM Volume 94, No.374, July 2005. Kirje Ateenasta kristillisille kirkoille, verkostoille ja yhteisöille. Suomennos englannin- ja saksankielisestä tekstistä Timo Vasko. –Näköala Utsikt 3-4 / 2005, 20–22.    

Taschenlexikon Ökumene. Im Auftrag der Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) hgg. von Harald Uhl. Lembeck: Frankfurt a.M. 2003. 300 sivua. (KKH)

Christine Lienemann-Perrin: Mission und interreligiöser Dialog. Ökumenische Studienhefte 11. Bensheimer Hefte. Hgg. vom Evangelischen Bund Heft 93. Vandenhoeck & Rupprecht: Göttingen 1999.190 sivua. (KKH)  

Called to One Hope – The Gospel in Diverse Cultures. Ed. by Christopher Duraisingh. WCC Publications: Geneva 1998. 234 sivua. (Konferenssin raporttikirja) (KLK)  

Called to One Hope – The Gospel in Diverse Cultures. Conference on World Mission and Evangelism. Salvador, Bahia, Brazil 24 November – 3 December 1996. Konferenssiaineisto: IRM July 1995 – January /April 1997 1997 ( = 7 numeroa, n. 700 sivua)  

Mission and evangelism: an ecumenical afformation. A study guide. Compiled by Jean Stromberg.  WCC Mission Series No. 4. WCC: Geneva 1983. 84 sivua. (KLK)   

The San Antonia Report. Your Will be Done: Mission in Christ´s Way. Ed. by Frederick R. Wilson. WCC Publications: Geneva 1990. 214 sivua. (O)  

Jerald D. Gort: Your Kingdom Come. World Missionary Conference: Melbourne, 12-25 May 1980: An Historical and Missiological Interpretation. Department of Missiology, Faculty of Theology, Free University of Amsterdam: Amsterdam 1980. (monist.) 30 sivua. (KLK) 

Ihmisoikeudet, kulttuurit, sivilisaatioiden kohtaaminen ja lähetystyö / uskontodialogi (avarasti ymmärrettynä):  

Mari Pöntinen & Mikko Helminen (toim.): Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen. Ihmisoikeudet ja kirkon missio. Suomen Lähetysseura: Helsinki 2005. 242 sivua. (O)

Kristiina Kouros & Susan Villa (toim.). Ihmisoikeudet ja islam. Rauhanpuolustajat & Like. Helsinki 2005. 378 sivua. (KKH)  

Timo Vasko: Kirkkojen maailmanneuvoston lähetys- ja uskontoteologiaa – ”Lähetys ja evankelioiminen – ekumeeninen julkilausuma” (1982) ja ”Lähetys ja evankelioiminen ykseydessä tänään” (1999). Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2004. 190 sivua. (O, KKH)  

Lauri Hannikainen & Seyed Kazem Sajjadpour (Ed.): Dialogue among Civilization. The Case of Finnish-Iranian Human Rights Expert Dialogue. University of Lapland: Rovaniemi 2002. 175 sivua. (O)  

Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster: New York 1996. 367 sivua. (O);  Samuel Huntington: Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys. Terra Cognita: Helsinki 2003. 473 sivua. (KKH) (O) 

Heikki Palva & Juha Pentikäinen (toim,): Uskonnot maailmanpolitiikassa. WSOY: Porvoo & Helsinki & Juva 1999. 364 sivua. (O)  

Kristiina Kouros & Susan Villa (toim.): Ihmisoikeudet ja islam. Like: Helsinki 2004. 378 sivua.

Mari Pöntinen & Mikko Helminen: Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen. Ihmisoikeudet ja kirkon missio. Suomen Lähetysseura: Helsinki 2005. 242 sivua.  

Tapio Lampinen: Uskonto ja politiikka. STKSJ 196: Helsinki 1995.  

Anssi Männistö: Islam länsimaisessa hegemonisessa diskurssissa. Myyttis-ideologinen ja kuva-analyyttinen näkökulma sivilisaatioiden kohtaamiseen. Diss. TAPRI Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus Tutkimuksia No. 87, 1999. 334 sivua. (KKH)  

The Ethics of World Religions and Human Rights. Hans Küng and Jürgen Moltmann (ed.). Concilium 1990/2. SCM: London & Trinity Press Intern.: Philadelphia 1990. 139 sivua. (KLK)  

 

Kulttuurin muutos, globalisaatio, maahanmuutto ja kristillinen usko:  

Global Diasporas and Mission. Edited by Candler H. Im & Amos Young. Regnum Edinburgh Centenary Series Volume 23. Regnum Books: Oxford: 2014. 288 sivua. (O)

The Church Going Glocal: Mission and Globalisation. Edited by Tormod Engelsviken & Erling Lundeby & Dagfinn Solheim. Regnum Edinburgh 2010 Series, Oxford 2011. 262 sivua. (O)

T.J. Gorringe: Furthering Humanity: A Theology of Culture. Ashgate: Burlington 2005. 283 sivua. (KKH)  

Timo Vasko: Kirkkojen maailmanneuvoston lähetys- ja uskontoteologiaa – ”Lähetys ja evankelioiminen – ekumeeninen julkilausuma” (1982) ja ”Lähetys ja evankelioiminen ykseydessä tänään” (1999). Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2004. 190 sivua. (O, KKH)  

Jukka Keskitalo: Kristillinen usko ja moderni kulttuuri. Lesslie Newbiginin käsitys kirkon missiosta modernissa länsimaisessa kulttuurissa. STKSJ 218: Helsinki 1999. 376 sivua. (KLK; O)  

Lesslie Newbigin (1909-1998): ”The Gospel as Public Truth”; ”The Missionary Mandate: ’So Send I You’”. Delivered at Samford University`s Beeson Divinity School June 1997. 2 x 45 min video. (O)  

Usko ja Kulttuuri. Faith and Culture Conference Helsinki 9.-10.2.1994. Lähetysteologinen Aikakauskirja – Journal of Mission Theology. Vol. 4 1995. KLK: Helsinki 1995. 120 sivua. (KLK; O).  

Kulttuurin muutos ja uskonnolliset ilmiöt. Lähetysteologinen Aikakauskirja – Journal of Mission Theology. Ed. Juhani Pörsti. Vol. 5 1997. KLK: Helsinki 1998. 174 sivua. (KLK; O)  

Hans-Werner Gensichen: Mission und Kultur. Gesammelte Aufsätze. Chr. Kaiser Verlag: München 1985. 239 sivua. (KLK)  

Charles H. Kraft: Christianity in Culture. A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective. Orbisbooks: Maryknoll 1979. 444 sivua. (KLK)  

 

Uskontoteologia ja lähetystyö:  

Pekka Y. Hiltunen & Timo Vasko. Hyvä tietää uskontodialogista. Näkökulmia Suomen evankelis- luterilaisen kirkon jäsenille. Kirkkohallitus: Helsinki 2011. 38 sivua.

Timo Vasko: Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaaan. Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2003. 242 sivua (O)

Theology and the religions: a dialogue. Viggo Mortensen (ed.). William B. Eerdmans Puglishing Company: Grand Rapids & Cambridge 2003. 481 sivua. (KKH)  

Pekka Y. Hiltunen (toim.): Teologia uskontojen maailmassa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 81: Tampere 2003. 230 sivua (O; KKH)  

Nicolaus Cusanus: De Pace Fidei – Uskontojen välisestä sovinnosta. Suomentaneet ja toimittaneet Matti Norri & Teivas Oksala. Artipictura: Espoo 2011. 135 sivua.

Nicolaus Cusanus: De Pace Fidei – Uskontojen välisestä sovinnosta. Suomentaneet ja toimittaneet Matti Norri & Teivas Oksala. Artipictura: Espoo 2011. 135 sivua.

Micheal Barnes: Theology and the Dialogue of Religions.Cambridge University Press: Cambridge 2002. 274 sivua (KKH)  

Stephen Neill: Kristillinen usko ja muut uskonnot. Kristityt keskustelussa toisten uskontojen kanssa. (Christian faith and other faiths). Suomen Lähetysseura: Helsinki 1971. 282 sivua. (KKH)  

Jyri Komulainen: An Emerging Cosmotheandric Religion? Raimon Panikkar`s Pluralistic Theology of Religions. Diss. Omakustanne. Helsinki 2003. 220 sivua. (O)  

Matti T. Amnell: Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. STKSJ 217: Helsinki 1999. 261 sivua. (O)  

Alan Race: Christians and Religious Pluralism: Patterns in the Christian theology of religions. SCM Press: London 1983. 176 sivua. (O)  

Jacques Dupuis: Toward a Christian Theology of Religious Pluralism. Orbis Books: Maryknoll 1997. 433 sivua.  

H. Kremer: The Christian Message in a Non-Christian World. Kregel: Grand Rapids (1938 first published): 1969 (seventh printing). 455 sivua. 

Paul Rajashekar (ed.): Religious Pluralism and Lutheran Theology. Papers and report from an LWF-sponsored working group, Geneva, Switzerland, October/November 1986. LWF Report 23/24 Jauary 1988. LWF: Geneva 1988. 192 sivua. (KLK)  

Guidelines On Dialogue with People of Living Faiths and Ideologies. WCC: Geneva 1979;

Kohtaamisen taito. Opas kristityille muiden uskontojen ja ideologioiden kanssa käytävään dialogiin. SEN XXVII: Helsinki 1988. 27 sivua. (KLK; O)  

Jari Pietiläinen (toim.): Ajatuksia jälleensyntymisestä. Karisto: Hämeenlinna 1994. 271 sivua. (KLK; O)  

Karl-Josef Kuschel (Hrsg.): Christentum und nichtchristliche Religionen. Mit Schlüsseltexten von Karl Barth, Paul Tillich, Karl Rahner, Hans Küng u.a. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 1994. 171 sivua. (O)    

Anglikaaninen missiologia:

Andrew Wingate & et al.: Anglicanism: A Globa Communion. Mowbray: London 1998. 416 sivua. (O).  

J. Andrew Kirk: What is Mission? Theological explorations. Darton & Longman & Todd: London 1999. 302 sivua. (KKH)  

Ossi Haaramäki: Max A.C. Warrenin missionaarinen ekklesiologia. Systemaattinen selvitys vuosien 1942-1963 Warren-tuotannosta. MES 35: Helsinki 1982.160 sivua. (O)  

Douglas Webster: Lähetystyö jatkuu. Suomen lähetysseura: 1966. 147 sivua. (KLK; O)  

 

Roomalaiskatolinen missiologia:

A Century of Catholic Mission. (1910-2010). Edited by Stephen B. Bevans. Regnum Edinburgh Centenary Series Volume 15. Regnum Books: Oxford 2013. 313 sivua.(O)

Ernst Fürlinger (Hg.): Der Dialog muss weitergehen. Ausgewählte vatikanische Dokumente zum interreligiösen Dialog (1964-2008). Herder: Freiburg 2009. 591 sivua (KKH)

Timo Vasko: Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaaan. Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2003. 242 sivua (O)

Timo Vasko: Dominus Iesus -julistus katolisen kirkon uskon selkeyttämiseksi nykyisessä lähetys- ja uskontodialogitlanteessa. – Teologia uskontojen maailmassa. Toim. Pekka Y. Hiltunen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 81: Tampere 2003, 149-179.

Timo Vasko: Redemptoris missio - katolisen missiologian ajankohtaisuuden tarkistus. –

Teologinen Aikakauskirja 1998 6, 511-518.

Miikka Ruokanen: Katolisen uskontoteologian pääkohdat. – Teologia uskontojen maailmassa.

Toim. Pekka Y. Hiltunen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 81: Tampere 2003, 180-208.  

Miikka Ruokanen: The Catholic Doctrine of Non-Christian Religions according to the Second Vatican Council. Leiden: Brill 1992. 120 sivua. (KKH)

Catechism of the Catholic Church. Libreria Editrice Vaticana: Vatican 1995.

Trends in Mission. Toward the Third Millennium. Essays in Celebration of Twenty-Five Years of SEDOS. Edited by William Jenkinson, CSSp and Helene O`Sullivan, MM. Orbis Books: Maryknoll 1991. 419 sivua. (O)  

Kirkon lähetystoiminnasta. Vatikaanin 2. Kirkolliskokouksen joulukuun 7. Päivänä 1965 hyväksymä dekreetti. De activitate missionali Ecclesiae. Ad gentes. Katolinen tiedotuskeskus: Helsinki1968. 62 sivua. (Dekreetin virallinen latinalainen teksti on julkaistu Acta Apostolicae Sedis –sarjassa Vol. LVIII, 1966, n:o 14)  

Ortodoksisen kristillisyyden missiologia: 

Timo Vasko: Alexander Schmemannin käsitys ortodoksisen kirkon missiosta. – ORTODOKSIA 56. 2016, 5-38. (O)

Petros Vassiliadis (ed.by): Orthodox Perspectives on Mission. Regnum Edinburgh Centenary Series Volume 17. 2013. (262 sivua)  (O)

Go Forth In Peace. Orthodox Perspectives on Mission. Compiled and edited by Ion Bria. WCC Mission Series. World Council of Churches: Geneva 1986. 102 sivua. (KLK)  

Boris Pivovarov: Suppea kokonaisesitys Venäjän ortodoksisen kirkon lähetystoiminnan historiasta. (Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon X oppikeskustelu Kiovassa 27.8.-5.9.1995; käännös; moniste; 25 sivua) (O)   

Helluntailainen/karismaattinen missiologia:

Pentacostal Mission and Global Christianity. Edited by Wonsuk Ma & Veli-Matti Kärkkäinen & J. Kwabena Asamoah-Gyadu. Regnum Edinburgh Centenary Series volume 20. Regnum Books: Oxford: 2014. 397 sivua.

 

Together in One Mission: Pentecostal Cooperation in World Evangelization. Edited by Arto Hämäläinen & Grant McClung. Pathway Press: Cleveland 2012. 337 sivua.

Arto Hämäläinen: Päämääränä kasvu - Lähetystyön perusteet. Aikamedia: Keuruu 2009. 175 sivua. (KKH; O)

Arto Hämäläinen (toim.): Jumalan hyvät tuulet. Helluntaiseurakuntien läheystyö 80 vuotta. Fida International 2007. 142 sivua (KLK)

Lauri K. Ahonen: Lähetyskäskyä täyttämään. Heluntaiherätyksen lähetyshistoria 1907-1934. Aika Media: Keuruu 2002. 320 sivua (O).  

Veli-Matti Kärkkäinen: ”Hengen voimassa…maan ääriin saakka” Helluntailainen missiologia uuden vuosituhannen haasteiden edessä. – Teologinen Aikakauskirja 2 / 2000, 89-100.  

Special issue on Pentecostalism in the Third World. SMT Swedish Missiological Themes Svensk Missions Tidskrift Vol. 87, No. 3 1999. Sivut 313-459=146 (KLK;O)  

Kevin Springer (toim.): Kolmas aalto. Päivä: Hämeenlinna 1990. 255 sivua. (O)  

Allen Roland: Missionary Methods: St. Paul`s or Ours? World Dominion Press: London 1959. 230 sivua. (O)

 

Evankelinen / evankelikaalinen / evangelical / missiologia 

YLEISTEOKSIA JA TUTKIMUKSIA (Teoksissa laajat kirjallisuusluettelot): 

Evankelisen (evangelical) missiologian globaaleja trendejä: The Word Evangelical Alliance

(WEA) ja the Lausanne Movement. – Lähetysteologinen Aikakauskirja Journal of Mission

Theology 15 2012, 199-271.

’Evankelikalismi’ ks. Alister E.McGrath (toim.), Modernin teologian Ensyklopedia. Kirjapaja: Helsinki 2000.

’Evankelikalismi’ ks. Alister E. McGrath: Kristillisen uskon perusteet. Kirjapaja: Helsinki 1996.

Timo Pokki: Uskon empirismi: Evankelikaalisen soteriologian teologianhistoriallinen tausta ja muotoutuminen. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 247. Helsinki 2005.

Evangelical Dictionary of World Missions. Edited by A. Scott Moreau. Bakers Books: Paternoster 2000.

Timo Pokki: America`s Preacher and His Message. Bill Grahams`s View of Conversation and Sanctification. University Press of America: Lanham, New York, Oxford 1999. 353 sivua. (KLK; O)

Timo Pokki: ”The Spirit-Filled Life” – Billy Grahamin käsitys pyhityksestä. Dogmatiikka pro gradu 1987. HY. Painamaton.

Tuula Näsänen: The Prosess of Sanctification – John R.W. Stottin pyhityskäsitys. Dogmatiikka pro gradu 1987. HY. Painamaton.

Susanna Hellén: Sosiaalinen vastuu Lausannen liikkeessä Lausannen, Grand Rapidsin ja Manilan kokousten valossa. Uskonto- ja kirkkososiologia pro gradu 1990. HY. Painamaton.  

Maarit Kuusisto: Jumalan armo vai ihmistarmo: Karismaattisuus ja evankelikaalisuus Hengellisessä Kuukausilehdessä 1970-1996. Skandinavian kirkkohistoria pro gradu 2010. HY. Painamaton.  

WORLD EVANGELICAL ALLIANCE (WEA):

Evankelisen (evangelical) missiologian globaaleja trendejä: The Word Evangelical Alliance

(WEA) ja the Lausanne Movement. – Lähetysteologinen Aikakauskirja Journal of Mission

Theology 15 2012, 199-271.

The Evangelical Alliance (EA) / World Evangelical Fellowship (WEF) / World Evangelical Alliance (WEA): 1846-   http://www.worldevangelicals.org/aboutwea/history.htm

WEA:n alaisuudessa toimii useita komissioita: Information Technology Commission; Mission Commission; Religious Liberty Commission; Theological Commission; Commission on Women’s Concerns; Youth Commission. http://www.worldevangelicals.org/commissions/ 

LAUSANNEN LIIKE: 

Evankelisen (evangelical) missiologian globaaleja trendejä: The Word Evangelical Alliance

(WEA) ja the Lausanne Movement. – Lähetysteologinen Aikakauskirja Journal of Mission

Theology 15 2012, 199-271.

The Lausanne Movement. Yleistä: http://www.lausanne.org/about/print.html

Lausanne laaja dokumenttikokoelma: http://www.lausanne.org/en/documents/all.html

 Billy Graham:  Billy Graham Center: Billy Graham and the Billy Graham Evangelistic Association - Historical Background: http://www2.wheaton.edu/bgc/archives/bio.html

Billy Grahamin kirjallinen tuotanto ja tutkimukset hänestä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Billy_Graham

Billy Graham: Pyhän Hengen lahja. Karas-Sana: Lohja 1978.251 sivua.

Timo Pokki: America`s Preacher and His Message. Bill Grahams`s View of Conversation and Sanctification. University Press of America: Lanham, New York, Oxford 1999. 353 sivua. (KLK; O)

 (Lausanne I 1974 Lausanne): Let the Earth hear His voice. International Congress on World Evangelization Lausanne, Switzerland. Official reference volume: Papers and Responses Edited by J.D. Douglas. World Wide Publications: Minneapolis 1975. 1471 sivua. (KLK)

The Lausanne Covenant 1974: http://www.lausanne.org/en/documents/lausanne-covenant.html (myös suomeksi)

(Lausanne II 1989 Manilla): Proclaim Christ Untill He Comes. Calling the Whole Church to Take the Whole Gospel to the Whole World. Lausanne II in Manila, International Congress on World Evangelization, 1989. World Wide Publications: Minneapolis 1990. 463 sivua. (KLK)

The Manila Manifesto 1989: http://www.lausanne.org/en/documents/manila-manifesto.html (myös suomeksi)

(Lausanne III 2010 Cape Town): The Cape Town Commitment 2010 http://www.lausanne.org/en/documents/ctcommitment.html http://www.suomenevankelinenallianssi.fi/ajankohtaista/kapkaupunginsitoumus/

Cape Town 2010 Videoesitelmät: http://conversation.lausanne.org/en/home/cape-town-2010

Cape Town 2010 Documents and Articles. http://www.lausanne.org/en/gatherings/cape-town-2010.html

Cape Town 2010 Advance Papers: http://conversation.lausanne.org/en/advance_papers 

TRUTH: Topic: Marketplace Ministry. People At Work: Preparing To Be The Whole Church by Willy Kotiuga. Topic: Media and Technology. Media Messages Matter: Christ, Truth and the Media  by Lars Dahle. Topic: Personal Witness. A Fresh Approach To Witness For The 21st century by Rebecca Manley Pippert & Bishop Benjamin A. Kwashi. Topic: Truth and Pluralism. Truth Matters, Stand Up for Truth by Carver T. Yu. Witnessing to Christ in a Secular Culture by Michael Herbst. Secularity: Dogma Meets Diversity In Europe by Robert Calvert. RECONCILIATION: Topic: Environment. The Challenge Of Environmental Stewardship by Las Newman and Ken Gnanakan. The Science of Global Climate Change. Facing the Issues. What are the Issues? by John Houghton. Topic: Ethnicity. Peace To The Nations (Zechariah 9:10): Ethnicity in the Mission of God by Dewi Hughes. Healing the Wounds of Ethnic Conflict by R. Lloyd, J. Nyamutera, A. Sabamun. Topic: Poverty and Wealth. The Wealth of the Poor: Women and the Savings Movement in Africa by Stephan Bauman, Wendy Wellman, and Megan Laughlin. Addressing Poverty with Participatory Learning by Ravi Jayakaran. Poverty And Wealth by Corina Villacorta and Harold Segura. Shaping the ‘Hidden’ Curriculum for Engaging Power, Poverty and Wealth in Africa: A Case Study from Scott Theological College, Kenya by Jacob Kibor, Gregg A. Okesson and Kimberly Okesson. Promise and the Gospel of Well-being by Joel Edwards. Topic: Reconciliation. Rediscovering The Gospel Of Reconciliation by Antoine Rutayisire. Topic: Resource Stewardship. Kingdom Stewardship by the Resource Mobilisation Working Group. WORLD FAITHS: Topic: Diaspora. Ministering to the Scattered Peoples by T.V. Thomas, Sadiri Joy Tira, Enoch Wan. Topic: Globalization. Global Gospel, Global Era: Christian discipleship and mission in the age of Globalization by Os Guinness and David Wells. Topic: Unreached People Groups. World Evangelisation In The 21st Century by Lausanne Strategy Working Group. Missing Peoples: The Unserved "One-Fourth" World by S. Kent Parks and John Scott. Topic: World Faiths. The Role of Missionaries in the Muslim Countries: Problems and Challenges by Rev. Dr. Andrea Zaki Stephanous. Muslim Followers of Jesus? by Joseph Cumming. Bearing Witness to the Love of Christ with People of Other Faiths by Benjamin A. Kwashi. Bearing Witness to the Love of Christ with People of Other Faiths by Michael Ramsden. NEW MISSIONS PRIORITIES: Topic: Forming Leaders. We Have A Problem! - But There Is Hope! by The Lausanne Leadership Development Working Group. Topic: Orality. The Oral Story Bible: A Breakthrough Strategy in Rapid Engagement Among Unreached People Groups by Ron Green. That All May Hear by Grant Lovejoy. Topic: Urban Mission. Urban Realities: What is God’s Global Urban Mission? by Tim Keller. Urban Poor Development Strategies by Raineer Chu. AUTHENTICITY & INTEGRITY: Topic: Sexuality. Homosexuality and the Church: Why the Church Must Speak Into the Lives of Those Impacted by Homosexuality by Michael Goeke. Equipping the Church to Respond with Truth and Grace by Michael Goeke. God’s Work to Redeem and Transform People Involved in Homosexuality by Willy Torresin de Oliveira. Sexuality: Creation, Brokenness, Truth and Grace    by Bryan Kliewer. Topic: Human Future. Emerging Technologies and the Human Future by Nigel Cameron and John Wyatt. Topic: Integrity & Humility. Calling the Church Back to Humility by Chris Wright. Topic: Prosperity Gospel. The Prosperity Gospel: All That Glitters Is Not Gold by Daniel Bourdanné. From ‘Calvary Road’ to ‘Harvesters International’: An African Perspective on the Cross and Gospel of Prosperity by J. Kwabena Asamoah-Gyadu. Reflections on the Hermeneutics and Practice of the Prosperity Gospel by Femi B. Adeleye. Topic: Women and Men.  The Partnership of Males and Females by Leslie Anne Neal Segraves and Chad Alan Neal Segraves PARTNERSHIP: Topic: Children & Youth. There Are No Unreached Children by The Children's Team. Topic: Indigenous Leadership. Local Leaders in the Global Church by Paul Joshua Bhakiaraj. Topic: Partnership. Partnering in the Body of Christ toward a New Global Equilibrium by Patrick Fung. Cooperation in the Body of Christ: Towards a New Equilibrium by David D. Ruiz M. M. A. Hope for the Christian Church through Global Incarnational Partnerships by Martine Audéoud and Rubin Pohor. Topic: Scripture in Mission. Major Priorities In Eradicating Bible Poverty by Scripture in Mission Multiplex Resource Team.

 
 
http://www.lausanne.org/en/documents/cape-town-2010.html

Teemat: The Church and Poverty, Ethnic Conflict and Climate Change, The Church and Other Faiths, Our Legacy for the Future, Cape Town and the Future, Return to Humility, Integrity and Simplicity, Being the Whole Church: Leaders Encouraged to View the Workplace as Mission, Calling the Church Back to Integrity, Latin American Voices Address the Global Church, The Church and the Urban World, Christians Have 'Responsibility' to Tackle Environmental Crisis, African-American Churches Called on to Confront Low Participation in World Missions, Lausanne Leaders Affirm Reconciling Truth, The High Cost of Religious Persecution – Cape Town 2010 Congress.

Lähetysteologisen Aikakauskirjan teemanumero: NUMERO 13, 2010 (Edinburgh II ja Lausanne III): Edinburgh 1910–2010 Maailmanlähetys eilen, tänään ja huomenna. Edinburgh 1910–2010 World Mission Yesterday, Today and Tomorrow. Tilaukset: Kirkkohallituksen julkaisu- ja AV-myynti, Satamakatu 11, PL 185, 00161 Helsinki. julkaisumyynti@evl.fi  Hinta 10 € + posti.

 
Luettelo Lausannen liikkeen temaattisista kokouksista (Issue-Based Gatherings). Dokumentit: http://www.lausanne.org/en/gatherings/issue-based.html

TEEMAT: Multiple Issues: 2004 Forum – Addressed 31 obstacles and opportunities related to the Gospel. Pattaya 1980 – Included 17 mini-consultations. Contextualization: Haslev 1997. Willowbank 1978. Ethnicity (the Homogenous Unit Principle):   Pasadena 1977. Holistic Mission: Transformation 1983. Grand Rapids 1982. Radio in Mission: Cambridge 1985. Research: Researchers 2008. Researchers 1996. Simple Living: Hoddesdon 1980. Spiritual Warfare: Nairobi 2000. Younger Leaders: YLG West Africa. YLG 2006. Singapore 1987. The Gospel to Diasporas: Consultation on Diaspora Mission 2009. The Gospel to Jewish People: Lake Balaton 2007. Helsinki 2003. New York 1999. Jerusalem 1995. Zeist 1991. Easneye 1986. Newmarket 1983. The Gospel to Muslims:  Glen Eyrie 1978. Ks. myös: 2004 Forum (issue group 20). Ks. myös: Pattaya 1980. The Gospel to New Religious Movements: New Spiritualities 2006. Ks. myös: 2004 Forum (issue group 16). The Gospel to Nominal Christians: Nominalism 1998. Ks. myös: Pattaya 1980. Lausanne Biennial International Leadership Meetings:  Boston 2011. Korea 2009. Budapest 2007.

Lausanne occasional papers (Lops) 1-65

The Lausanne Occasional Papers (LOPs) are historically important documents that have emerged from global consultations involving widely recognized evangelical leaders.

http://www.lausanne.org/en/documents/lops.html

LOP 1: The Pasadena Consultation - Homogeneous Unit Principle

LOP 2: The Willowbank Report: Consultation on Gospel and Culture

LOP 3: The Lausanne Covenant: An Exposition and Commentary by John Stott

LOP 4: The Glen Eyrie Report: Muslim Evangelization

LOP 5: Christian Witness to Refugees

LOP 6: Christian Witness to the Chinese People

LOP 7: Christian Witness to the Jewish People

LOP 8: Christian Witness to Secularized People

LOP 9: Christian Witness to Large Cities

LOP 10: Christian Witness to Nominal Christians Among Roman Catholics

LOP 11: Christian Witness to New Religious Movements

LOP 12: Christian Witness to Marxists

LOP 13: Christian Witness to Muslims

LOP 14: Christian Witness to Hindus

LOP 15: Christian Witness to Buddhists

LOP 16: Christian Witness to Traditional Religionists of Asia and Oceania

LOP 17: Christian Witness to Traditional Religionists of Latin America & Caribbean

LOP 18: Christian Witness to People of African Traditional Religions

LOP 19: Christian Witness to Nominal Christians among the Orthodox

LOP 20: An Evangelical Commitment to Simple Life-style

LOP 21: Evangelism and Social Responsibility: An Evangelical Commitment

LOP 22: Christian Witness to the Urban Poor

LOP 23: Christian Witness to Nominal Christians Among Protestants

LOP 24: Cooperating in World Evangelization: A Handbook on Church/Para-Church Relationships

LOP 26: Radio in Mission

LOP 27: Modern, Postmodern and Christian

LOP 30: Globalization and the Gospel: Rethinking Mission in the Contemporary World

LOP 31: The Uniqueness of Christ in a Postmodern World and the Challenge of World Religions

LOP 32: The Persecuted Church

LOP 33: Holistic Mission

LOP 34: At Risk People

LOP 35A: Ministry Among Least Reached People Groups (27% of the World)

LOP 35B: Ministry Among People with Disabilities

LOP 36: Non Traditional Families: Reaching families with the Good News

LOP 37: Towards the Transformation of Our Cities/Regions

LOP 38: Partnership and Collaboration

LOP 39: The Local Church in Mission: Becoming a Missional Congregation in the Twenty-First Century Global Context and the Opportunities Offered Through Tentmaking Ministry

LOP 40: Marketplace Ministry

LOP 41: Future Leadership: A Call to Develop Christ-like Leaders

LOP 42: Prayer in Evangelism

LOP 43: The Realities of the Changing Expressions of the Church

LOP 44: The Two-Thirds World Church

LOP 45: Religious and Non-Religious Spirituality in the Western World (“New Age”)

LOP 46: Redeeming the Arts: The Restoration of the Arts to God’s Creational Intention

LOP 47: Evangelization of Children - English

LOP 48: Media and Technology - The Rainbow, the Ark & the Cross

LOP 49: Understanding Muslims

LOP 50: The Impact on Global Mission of Religious Nationalism and 9/11 Realities

LOP 51: Reconciliation as the Mission of God: Faithful Christian Witness in a World of Destructive Conflicts and Divisions

LOP 52: The 12/25 Challenge: Reaching the Youth Generation

LOP 53: Empowering Women and Men to Use Their Gifts Together in Advancing the Gospel

LOP 54: Making Disciples of Oral Learners

LOP 55: Diasporas and International Students: The New People Next Door

LOP 56: Funding for Evangelism and Mission

LOP 57: Effective Theological Education for World Evangelization

LOP 58: Bioethics: Obstacle or Opportunity for the Gospel?

LOP 59: Business as Mission - English

LOP 60: Jewish Evangelism: A Call to the Church

LOP 62: Following Jesus in our Broken World (2007 Limuru Consultation, Kenya)

LOP 63: The Whole Gospel (2008 Chiang Mai Consultation, Thailand)

LOP 64: The Whole Church (2009 Panama City, Panama Consultation)

 

LOP 65: The Whole World (2010 Beirut Consultation, Lebanon)

Lausanne Occasional Papers No. 1-23. Lausanne Committee for World Evangelization: Wheaton (USA) 1978-1980. 589 sivua (Useiden lähetyskonferenssien raportit 1978-1980). (KLK; SLS)  

Matti Mäkelä: Mission According to John R.W. Stott. A Study with Special Reference to the Ecumenicals and Evangelicals. Åbo Akademi University Press: Åbo 1999. 296 sivua. (KLK)

The AD 2000 And Beyond Movement. Ed. by Luis Bush. Third Edition August 1993. 74 sivua. (KLK)

Patrick Johnstone & John Hanna & Marti Smith: Saavuttamattomat kansat. 50 miljoonaa kristittyä rukoustyössä 10/40 ikkunassa. AD 200 AND BEYOND & Suomen lähetysneuvosto: Helsinki 1996. 120 sivua. (KLK)

John Stott (Ed.): Making Christ Known. Historic Mission Documents from the Lausanne Movement 1974-1989. Paternoster: Lausanne Committee for World Evangelization: Carlisle 1966. 264 sivua. (O) 

Kirkon kasvun missiologia: 

Carl-Erik Sahlberg: Kasvava seurakunta. Vapaa Evankeliumisäätiö. Salo 2015. (105 sivua)

A. Scott Moreau & Mike O´Rear: More than a virtual church: Church-planting resources on the Web. – EMQ Evangelical Mission Quarterly Vol. 36 Num. 3 July 2000, 348-353. Runsaasti www-linkkejä kirkon kasvu –problematiikkaan. (KKH)  

Sakari Pinola: Jumala antaa kasvun. Kirkon kasvun missiologia. Kirjaneliö: Helsinki 1984. 137 sivua. (O)  

A.R. Tippett (ed.): God, Man and Church Growth. A festschrift in honor of Donald Anderson McGavran. WM.B. Eerdmans publishing: Grand Rapids 1973. 447 sivua. (KLK)  

Lähetystyö ja lapset:

Theology, Mission and Child: Global Perspectives. Toimittaneet Bill Prevette, Keith J. White, C. Rosalee Velloso Ewell ja D.J. Konz. Regnum Edinburgh Centenary Series Volyme 24. Regnum Books 2014, 244 sivua.

 

EATWO (The Ecumenical Association of the Third-World-Theologians) –teologiat:  

Giancarlo Collet (Hgg.): Theologien der Dritten Welt. EATWOT als Herausforderung westlicher Theologie und Kirche. Supplementa Vol. XXXVII. Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft: Immensee 1990. 359 sivua. (KKH)  

Vapautuksen teologiat /Latinalainen Amerikka: 

Elina Vuola: Limits of Liberation: Praxis as Method in Latin American Liberation Theology and Feminist Theology. Suomalainen Tiedeakatemia: Helsinki 1997. 245 sivua. (O)  

Gustavo Gutierrez: A Theology of Liberation. Orbis Books: Maryknoll 1973. 323 sivua. (KLK)  

Elina Vuola: Köyhien Jumala. Johdatus vapautuksen teologiaan. Gaudeamus: Helsinki 1991. 242 sivua. (KLK)  

Tapio Saraneva: Oikeudenmukaisuuden nälkä. Vapautuksen teologian haaste meille. Kirjapaja: Helsinki 1991. 204 sivua. (O)  

Ossi Kuoppala & Maija Kuoppala & Kirsti Ihamäki: Konkistadori ei itke. Kiertomatka Kolumbiassa. Suomen Lähetysseura & Herättäjä-yhdistyksen kustannus: Helsinki, Lapua 1992. 221 sivua. (O)  

Vapautuksen teologiat/Aasia: 

Aloysius Pieris: An Asian Theology of Liberation. Edinburgh: T & T Clark 1988. 144 sivua. (KKH)  

Intia:

Timo Vasko: Pietistis-luterilaisen lähetystyön alkamisesta Intian Trankebarissa 300 vuotta. – Lähetysteologinen aikakauskirja – Journal of Mission Theology Vol 8 2006, 8–33.

 

Dieter Becker & Andreas Feldtkeller (Herausgeber) (= EBH 1977): Es begann in Halle... Missionswissenschaft von Gustav Warneck bis heute. Missionswissenschaftliche Forschungen. Neue Folge Band 5. Verlag der Ev.-Luth. Mission: Erlangen 1977. 208 sivua. (KKH) 

Daniel Jeyaraj: Inkulturation in Trankebar. Der Beitrag der frühen dänische-halleschen Mission zum Werden einer indisch-einheimischen Kirche (1706-1730). Missionswissenschaftliche Forschungen Neue Folge Band 4. Verlag der Ev.-Luth. Mision Erlangen: Erlangen 1996. 367 sivua. (KKH)  

Mikko Malkavaara: Intialainen dalit-teologia. Vapautuksen teologiaa ja ihmisoikeuskamppailua. Kirkon tutkimuskeskus: Tampere 1999. 348 sivua. (O; KLK)  

Tapio Tamminen  & Mikko Zenger: Moderni Intia. Ristiriitojen suurvalta. Vastapaino: Tampere 1998. 341 sivua. (KKH)  

Pentti Taipale: Halle ja Trankebar. Pietismin lähetyskäsityksen alkuvaihe. Diss. STKSJ LXXXIV. Helsinki 1970. 287 sivua. (O) 

Robin Boyd: An Introduction to Indian Christian Theology. ISPCK: New Delhi (1969) 1994. 361 sivua. (O)   

John C. B. Webster: The Dalit Christians. A History. ISPCK: New Delhi (1992) 1996. 275 sivua. (O)

Georg Oomen & Hans Raun Iversen (Ed.): It began in Copenhagen. Junctions in 300 years of

Indian-Danish Relations in Christian Mission. ISPCK: New Delhi 2005. 436 sivua. (O)  

Asko Parpola (toim.): Intian kulttuuri. Otava: Helsinki 2005. 429 sivua. (KKH)  

Niels-Peter Moritzen (Hgg.): Bartholomäus Zuegenbalg. Der gottgefällige Lehrstand. Eine gekürzte Auswahl seiner Gefängnisschrift. Franckesche Stiftungen zu Halle: Halle 2005. 172 sivua. (O)   

Gustav Warneck: Abriss einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Reformation bis auf die Gegenwart. Ein Beitrag zur neueren Kirchengeschichte. Verlag von Martin Warneck: Berlin 1898. 324 sivua. (O) 

Arno Lehmann: Es begann in Tranquebar. Die Geschichte der ersten evangelischen Kirche in Indien. Evangelische Verlagsanstalt Berlin: berlin 1956. 352 sivua. (O)  

Daniel Jeyaraj: The First Lutheran Missionary Bartholomäus Ziegenbalg: His Concepts of Culture and Mission from a Postcolonial Perspective. – SMT Swedish Missiological Themes – Svensk Missions Tidskrift. Vol. 93, No. 3 2005, 379–400. (KKH)  

Daniel Jeyaraj: Die Wechselwirkung zwischen Kirche und Kultur in der frühen Tranquebar- Mission. – EBH  1977, 136–145. (KKH)

 

Anders Nørgaard: Mission und Obrigkeit in Trankebar 1706-1845. – EBH 1977, 146–152.(KKH)  

Eurooppa lähetyskenttänä: 

Eberhard Jüngel: Mission und Evangelisation. Referat zur Einführung in das Schwerpunktthema. Büro der Synode. Drucksacher Nr. III/2. 4. Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland in Leipzig November 1999. Moniste. 16 sivua. (KLK, O)  

Ari Tammi (toim.): Vieraita ja muukalaisia. Kirkko monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Helsingin hiippakunnan synodaalikirja 1998. Kirjapaja: Helsinki 1997. 256 sivua. (KLK)  

Merja Malmberg: Eurooppa lähetysalueena – kehityslinjoja ja tapahtumia Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä vuosina 1965-1984. Yleisen käytännöllisen teologian (P) pro gradu –tutkielma. HY/teologisen tiedekunnan kirjasto. Monistettu, 1998. 111 sivua. (O)  

Pentti Heinilä: Erittäin salainen. Uusi Tie: Helsinki 1995 (2. painos). 545 sivua. (KLK, O) 

 

Kirkko ja juutalaisuus / juutalaisuuden perusteita:  

Kirkko ja juutalaisuus ekumeenissa dokumenteissa / juutalaisuuden perusteita

Kirkko ja juutalaisuus Church and Judaism. Uusinta ekumeenista tutkimusta 15 artikkelia (näkökulmia: juutalainen, katolinen, ortodoksinen, luterilainen LEKKJ, messiaaninen juutalaisuus,  protestanttinen lähetystyö). 260 sivua. – Lähetysteologinen Aikakauskirja – Journal of Mission Theology. NUMERO 14, 2011. Päätoimittaja: dosentti Timo Vasko. Tilaukset: www.evl.fi

Timo Vasko: Luomisesta Jumalan valtakuntaan. Schalom Ben-Chorinin ilmoituskäsityksen muodostuminen dialogissa kristinuskon ja islamin kanssa. STKJ 216: Helsinki 1999. 431 sivua. (KLK; O)

Lexikon der Begegnung: Judentum – Christentun – Islam. Für den jüdisch-christlichen Teil: Jakob J. Petuchowski und Clemens Thoma. Für den islamischen Teil: Ludwig Hagemann und Adel Th. Khoury. Herder: Freiburg 2009. 416 sivua.

Richard Harvey: Mapping Messianic Jewish Theology: A Constructive Approach. Carlisle: Paternoster, 2009 (O). Diss.

Antti Laato and Pekka Lindqvist (ed.): Encounters of the Children of Abraham from Ancient to Modern Times. Brill: Leiden 2010. 330 sivua.

Karl-Josef Kuschel: Juden Christen Muslime. Herkunft und Zukunft. Patmos: Düsseldorf 2007. 683 sivua (KKH).

Raimo Hakola & Juha Pakkala: Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret. Arkeologian näkökulma. Kirjapaja: Helsinki 2008. 224 sivua (KKH)

Kaj Kjaer-Hansen (ed.): The Messianic Movement in Israel Today. MISHKAN 46 / 2006. Caspari Center for Biblical and Jewish Studies: Jerusalem 2006. 75 sivua. (O)

Timo Vasko: Die dritte Position. Der jüdisch-christliche Dialog bei Schalom Ben-Chorin bis 1945. Diss. MESJ 48: Helsinki 1985. 379 sivua. (O)

Anglikaanisen kirkon dokumentteja:

-Sharing one hope? The Church of England and the Christian-Jewish Relations. A Contribution to a Continuing Debate (2001) http://www.anglicancommunion.org/the-holy-land/data/Sharing.pdf

-Generous Love: the truth of the Gospel and the call to dialogue. An Anglican theology of

interfaith relations. (London 2008). http://nifcon.anglicancommunion.org/resources/documents/generous_love_A4_with_foreward.pdf

-Jews and Christians: Perspectives on Mission. The Lambeth-Jewish Forum. Reuven Silverman, Patrick Morrow & Daniel Langton. (2011) http://www.woolf.cam.ac.uk/uploads/Woolf%20Mission%202011%20print%20version.pdf

-Land of Promise? An Anglican exploration of Christian attitudes to the Holy Land, with special reference to ’Christian Zionism’. (2012) http://www.fodip.org/articles/cz.pdf

Scriptural Reasoning

Cambridge Inter-Faith Programme, CIP, (www.interfaith.cam.ac.uk) sekä dialogityössä käytettävästä Scriptural Reasoning –menetelmä: CIP johtaja on professori David Ford, joka on myös Scriptural Reasoningin ”isä”. Scriptural Reasoning on ryhmätyötapa, jossa kolmen uskonnon, juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin edustajat lukevat yhdessä kunkin pyhiä tekstejä. Vaikka kunkin tekstin esittelee ensin kyseisen tekstin uskonnon edustaja, myös muiden uskontojen edustajat kutsutaan mukaan keskusteluun esittämään kysymyksiä ja ajatuksia. Tavoitteena ei välttämättä ole yhteisymmärrys, vaan erilaisten näkökulmien kunnioittava kuunteleminen. Menetelmästä enemmän: www.scripturalreasoning.org http://www.interfaith.cam.ac.uk/en/about/approach

David F. Ford: An Interfaith Wisdom: Scriptural Reasoning between Jews,

Christians and Muslims University of Cambridge. – Modern Theology Special issue on Scriptural Reasoning: (2006): 114 (1) 23–31.

Edward Kessler (University of Cambridge, Woolf Institute, Article): Jewish–Muslim dialogue in light of Jewish–Christian relations. Theology January/February 2011 vol. 114 no. 1 23-31 http://intl-tjx.sagepub.com/content/114/1/23.abstract?patientinform-links=yes&legid=sptjx;114/1/23
Edward Kessler: Bound by the Bible: Jews, Christians and the Sacrifice of Isaac (Cambridge University Press, 2004)
Edward Kessler: A Dictionary of Jewish-Christian Relations (CUP, 2005)  
Edward Kessler: An Introduction to Jewish-Christian Relations (CUP, 2010).

Edward Kessler: What do Jews Believe? 2006 London and New York: Granta Publications; (myös suomeksi: Otava 2009, 127 sivua)

Hannu Töyrylä: Abraham Bar Hiyya on Time, History, Exile and Redemption. An analysis of Megillat ha-Megalleh. (Diss. 19.12.2012 ÅA). Suomenkielinen tiedote: http://www.abo.fi/public/fi/News/Item/item/6575

Jari Hanski: Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918 – 1994. Omakustannne opinnäyte. Helsinki 2006. Diss. HY. 332 sivua. (KKH)

Jewish Evangelism - A Call to the Church. Lausanne Occasional Paper No. 60. www.lausanne.org

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen teologisen verkkolehden, Gladiolus teemanumero 2/2012 "Kirkko ja juutalaisuus" http://sley.fi/gladiolus/html/fi/1339361840988517974.html

Michael L. Brown: Answering Jewish objections to Jesus: general and hstorical objections. Volume One. Baker Books: Grand Rapids 2004 (5th ). 270 sivua. (KKH) 

Folker Siegert (Hgg.): Israel als Gegenüber. Vom Alten Orient bis in die Gegenwart. Studien zur Geschichte eines wechselvollen Zusammenlebens. Schriften des  Institutum Judaicum Delitzschianum Band 5. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2000. 584 sivua. (KKH) 

Ursula Rudnick: Auf dem langen Weg zum Haus des Nachbarn. Positionen der evangelischen Kirche im christlich-jüdischen Gespräch seit 1945 und ihre Verortung in der Theologi. Hora Verlag: Hannover 2004. 208 sivua.

Jouni Turtainen (toim.): Ikkuna juutalaisuuteen. (2. tark. painos) Yliopistopaino: Helsinki 2003. 209 sivua. (O; KKH)

Oskar Skarsaune: We Have Found the Messiah. Jewish Believers in Jesus in Antiquity. Mishkan Issue 45 / 2005. Caspari Center for Biblical and Jewish Studies: Jerusalem. 122 sivua.(O)

Eero Kuparinen: Aleksandriasta Auschwitziin. Antisemitismin pitkä historia. Atena Kustannus: Jyväskylä 1999. 384 sivua. (O)

Matti Myllykoski & Svante Lundgren: Murhatun Jumalan varjo. Antisemitismi kristinuskon historiassa. Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 2005. 494 sivua. (KKH)

Hubert Frankemölle (Hg.): Juden und Christen im Gespräch über „Dabru emet – Redet Wahrheit“. Bonifatius: Paderborn & Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main: 2005. 251 sivua. (KKH) ”Dabru emet” esim. http://icjs.org/what/njsp/dabruemet.html

Rainer Kamplingen & Michael Weinrich (Hg.): Dabrut emet – redet Wahrheit. Eine jüdische Herausforderung zum Dialog mit den Christen. Chr. Kaiser & Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh 2003. 247 sivua. (KKH)

A Shift in Jewish-Lutheran Relations? A Lutheran contribution to Christian-Jerwish dialogue with a focus on anti-Semitism and anti-Judaism today. LWF Documentation No. 48 January 2003. Edited by Wolfgang Greive and Peter N. Prove. LWF: Geneva 2003. 209 sivua (O; KKH)

Reidar Hvalvik (ed.): The Jewish People, the Gospel and the Promises. A declaration on the Relationship between the Church and the Jewish People and the Place of this People within God’s Salvation History. By the Theological Commission of the Norwegian Church Misnistry to Israel. The Norwegian Church Ministry to Israel: Oslo 2004. 20 sivua. (O)

Die Juden und Martin Luther – Martin Luther und die Juden. Geschichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderung. Hgg. von Heinz Kremers. Neukirchener Verlag: Neukirchen-Vluyn 1985. 440 sivua. (O)

Elina Sana: Kuoleman laiva S/S Hohenhörn. Juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa. WSOY: Helsinki 2004. 325 sivua. (O).

Rony Smolar: Setä Stiller. Valpon ja Gestapon välissä. Tammi: Helsinki 2003. 382 sivua. (O).

Kai Kjæer-Hansen: Josef Rabinowitsch og den messianiske bevægelse. Okay-Bog & Den danske Israelsmission & Forlaget Savanne: Århus 1988. 270 sivua (KLK)

Jeffrey S. Wasserman: Messianic Jewish Congregations. Who Sold this Business to the Gentiles? University Press of America: Lanham & New York & Oxford 2000. 196 sivua. (KKH)

Facts & Myths About the Messianic Congregations in Israel 1998-1999. A survey conducted by Kai Kjaer-Hansen and Bodil F. Skjoett. Mishkan 30-31/1999. The United Christian Council in Israel & The Caspari Center for Biblical and Jewish Studies: Jerusalem 1999. 319 sivua. (KLK; O)

Kai Kjaer-Hansen (edited by): Jewish Identity & Faith in Jesus. Caspari Center: Jerusalem 1996. 171 sivua. (O)

John Fieldsen: Messiaaniset juutalaiset. Haaste kirkolle ja synagogalle. Päivä: Helsinki 1994. 195 sivua. (O) 

Dan Cohn-Sherbok: Messianic Judaism. Continuum: London & New York 2000. 234 sivua. (KKH)

Timo Vasko: Christliches Zeugnis unter Juden in Europa. – Fundamentum. Zeitschrift der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie, Basel (CH). Teil I: Heft 2/1986, 30-54; Teil II: Heft 3/1989, 32-49; Teil III: Heft 4/1989, 14-54. (Euroopan juutalaislähetystyön historia). 24+17+40=81 sivua. (SLS;O)

Tapani Harviainen & Karl-Johan Illman (toim.): Juutalainen kulttuuri. Otava: Helsinki 1998. 475 sivua. (O).

Torleif Elgvin (ed.): Israel and Yeshua. Festschrift celebrating the tenth anniversary of Caspari Center for Biblical and Jewish Studies. Caspari Center: Jerusalem 1993. 167 sivua. (KLK)

Semy Kahan: Ikkuna Jerusalemiin. Kulttuuria, katuja, kulkijoita. Kirjapaja: Helsinki 2004. 217 sivua. (KKH)

Arnulf Baumann (Hg.): Auf dem Wege zum christlich-jüdischen Gespräch. 125 Jahre Evangelisch-lutherischer Zentralverein für Zeugnis und Dienst unter Juden und Christen. Institutum Judaicum Delitzschianum Münsteraner Judaistische Studien Band 1. LIT Verlag: Münster 1998. 231 sivua (KKH)

Church and Israel. A Contribution from the Reformation Churches in Europe tot he Relationschip between Christians and Jews. Kirche und Israel. Ein Beitrag der reformatorischen Kirchen Europas zum Verhältnis von Christen und Juden. Leuenberg Texte 6 Leuenberg Documents 6. Lembeck : Frankfurt a.M. 2001 (161 sivua).  -  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkoasiain neuvoston (KUN) lausunto tähän dokumenttiin (15.9.2000): Kirkko ja Israel http://evl.fi/evlfi.nsf/Documents/A3BD70CD8CFBE732C2257574002A5FF2/$file/Kirkko_ja_Israel.pdf

Juutalaisille ensin – Ilosanoma juutalaisille. Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä: Vantaa 2011. 29 sivua.

The Jewish People, the Gospel and the Promises. A Declaration on the Relationship between the Church and the Jewish People and the Place of this People within God`s Salvation History. By the Theological Commission oft the Norwegian Church Ministry to Israel. Ed. By Reidar Hvalvik. The Norwegian Church Ministry to Israel: Oslo 2004. 20 sivua.  

 

Kirkko ja islam / islamin perusteita:

Kathryn Ann Kraft: Searching for Heaven in the Real World. A Sosiological Discussion on Conversion in the Arab World. Regnum Books Int. &The Oxford Center for Mission Studies. Oxford 2012. (142 sivua). (O)

Joonas Maristo & Andrei Sergejeff (toim.): Aikamme monta islamia. Gaudeamus 2015. (n. 300 sivua)

Timo Vasko: Johannes Damaskolainen kristinuskon ja islamin välisessä vuoropuhelussa 700-luvulla. Kirkko ja islam -julkaisuja 3. Kirkkohallitus: Helsinki 2011 (68 sivua) (O;KLK).

Timo Vasko: Kirkko ja islam -työryhmä ajankohtaisten tutkimustehtävien ja uskontovuoropuheluiden toteuttajana vuodesta 1988. - Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2014. Kristityt, juutalaiset ja musliit.  SKHS 104. SKHS: Helsinki 2014, 146-154.

Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin miekka. Isän ja lännen konfliktien historia. Seven & Otava: Helsinki 2013. (240 sivua) (O)

Heidi Hirvonen & Timo Vasko (Toim.) Hyvä tietää islamista: kirkko ja islam. Kirkko ja islam -julkaisuja 1. Kirkkohallitus: Helsinki 2007 ( 36 sivua) (O; KLK)

Tuomas Martikainen: Kirkko ja islam -työryhmä vuosina 1988-2008. Kirkko ja islam -julkaisuja 2. Kirkkohallitus: Helsinki 2009 ( 35 sivua) (O; KLK)

Koraani. Arabiankielestä suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila. Basam Books: Helsinki 1995. 512 sivua. (O)   

Jaakko Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin. Gaudeamus: Helsinki 2006. 2. korjattu painos. 239 sivua. (KKH; O)  

Antti Laato and Pekka Lindqvist (ed.): Encounters of the Children of Abraham from Ancient to Modern Times. Brill: Leiden 2010. 330 sivua.

Historian Tom Holland’s Cannel 4 documentary (2012): Islam: The Unhold Story. Part 1: http://rutube.ru/embed/5841352  Part 2: http://rutube.ru/embed/5841504

Lexikon der Begegnung: Judentum – Christentun – Islam. Für den jüdisch-christlichen Teil: Jakob J. Petuchowski und Clemens Thoma. Für den islamischen Teil: Ludwig Hagemann und Adel Th. Khoury. Herder: Freiburg 2009. 416 sivua.

Karl-Josef Kuschel: Juden Christen Muslime. Herkunft und Zukunft. Patmos: Düsseldorf 2007. 683 sivua (KKH).  

Christian Schirrmacher: Islam and Society. Sharia Law – Jihad – Women in Islam. The WEA Global Issues Series 4. Verlag für Kultur und Wissenschaft. Bonn 2008. 129 sivua. (KKH; O)

Tariq Ramadan: Western Muslims and the Future of Islam. Oxford University Press: Oxford 2005. 272 sivua. (KKH) 

Loving God and Neighbor Together: A Christian Respons to “A Common Word Between Us and You” http://www.yale.edu/faith/abou-commonword.htm November 18, 2007 New York Times  

An Open Letter and Call from Muslim Religious Leaders (11.10.2007) http://www.acommonword.com  

Klarheit und gute Nachbarschaft: Christen und Muslime in Deutschland. Eine Handreichung des Rates der EKD. EKD Texte 86. EKD: Hannover 2006. 124 sivua. www.ekd.de   

Ibn Warraq: Defending the West: a critique of Edward Said's Orientalism. Amherst (N.Y.): Prometheus Books, 2007. 556 sivua (KKH) 

Kenneth Cragg: The Quar'an and the West. Washington (DC): Georgetown University Press, 2006. 235 sivua. (KKH)  

Antero Leitzinger: Suomen Tataarit. Vuosina 1868–1944 muodostuneen muslimiyhteisön menestystarina. East-West Books: Helsinki 2006. 280 sivua. (KKH)

Ilona Nykyri & Jouko Jokisalo (toim.): Tuhat ja yksi askelta. Arabimaat muuttuvassa maailmassa. Tammi: Helsinki 2006. 246 sivua.(O)  

Timo Vasko (toim.) Islam ja kristinusko (teemanumero).  Lähetysteologinen Aikakauskirja - Journal of MIssion Theology Volume 6 2002 141 sivua. (O) 

Ari Hukari: Islam kuvastimessa. WSOY:Helsinki 2006. 251 sivua. (O)  

Juha-Antero Puistola & Janne Herrala: Terrorismi Euroopassa. Tammi: Helsinki 2006. 263 sivua.(KKH)

Seppo Rissanen: Lähetyskirje. Suomen Lähetysseuran johtajan puheenvuoroja lähetetyn kirkon toiminnasta maailmassa. Suomen Lähetysseura: Helsinki 2005. 194 sivua. (KLK) 

Ayaan Hirsi Ali: Neitsythäkki. Islam, nainen ja fundamentalismi. Otava: Helsinki 2005. 267 sivua. (KKH). Alkuteos: The Caged Virgin, A Collection of Essays. Augustus Publishers 2004. 

Irshad Manji: Islamin kahdet kasvot. Tammi: Helsinki 2004. 192 sivua. (KKH). Alkuteos: The Trouble with Islam, A Wake-up Call for Honesty and Chance. Random House of Canada 2004.  

Ari Hukari: Islam, ilmoitus ja historia. Abul A´la Mawdudin ja Fazlur Rahmanin Koraanin ja tradition tulkinta. Diss. STKSJ 244. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura: Helsinki 2005. 422 sivua. (O)   

Bat Ye`or: Islam and Dhimmitude. Where Civilizations Collide. Associate University Press: Granbury 2002. 528 sivua. (O)  

Bat Ye`or: The Decline of Eastern Christianity under Islam. From Jihad to Dhimmitude, Seventh – Twentieth Century. Associate University Press: Granbury 2002 (4th. ). 522 sivua. (O) 

Daniel J. Sahas: John of Damascus on Islam. The „Heresy of the Ishmaelites“. E.J. Brill: Leiden 1972. 171 sivua. (O)    

Hans Küng: Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Piper: München & Zürich 2004 (3. Auflage).891 sivua. (KKH)  

Guidelines for a dialogue between Muslims and Christians. Secretariatus pro non-christianis. Edizion Ancora: Roma 1961. First edition 1969; Second impression 1971. 152 sivua (KLK)

Mathias Rohe: Der Islam – Alltagskonflikte und Lösungen. Rechtliche Perspektiven. Herder: Freiburg 2001. 221 sivua .(O)  

Patrick Sookhdeo: Understanding Islamic Terrorism. The Islamic Doctrine of War. Isaac Publishing: Wiltshire 2004. 302 sivua.(KKH)  

Martti Vaahtoranta: Yksi Jumala, yksi ihminen, yksi maailma. Teologisia yrityksiä ymmärtää islamia ja kristinuskoa. Iustitia 20. STI: Helsinki 2005. 132 sivua. Martti Vaahtoranta: Ein Gott, ein Mensch, eine Welt. Beiträge zur theologischen Islambegegnung. ELRIM-Hefte 1. ELRIM: Mannheim 2005. 120 sivua. (O)  

Joachim Gnilka: Bibel und Koran. Was sie verbindet, was sie trennt. Herder: Freiburg im Breisgau 2004. 216 sivua (KKH)  

Heribert Busse: Die theologischen Beziehungen des Islams zu Judentum und Christentum. Grundlagen des Dialogs im Koran und die gegenwärtige Situation. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt (1988), 2. unveränderte Auflag 1991. 193 sivua. (KLK)  

Rüdiger Braun: Mohammed und die Christen im Islambild zeitgenössischer christlicher und muslimischer Apologeten. Erlanger Verlag für Mission und Ökumene. Neuendettelsau 2004. 211 sivua. (KKH)  

Varo Martinson (Ed.) Islam – An Introduction for Christians. Augsburg Fortress: Minneapolis 1994. 264 sivua. (KLK) (Translation from: Was jeder vom Islam wissen muss. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn: Gütersloh 1990). (KLK)  

Was jeder vom Islam wisswn muss. Hgg. von Lutherischen Kirchenamt der VELKD und vom Kirchenamt der EKD. 5. verbesserte und ergänzte Auflage. Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh 1990. 263 sivua. (KLK)  

Jaakko Hämeen-Anttila: Isamin käsikirja. Otava: Helsinki 2004. 256 sivua. (O) 

Christian Witness among Muslims. A Handbook written especially for Christians of Africa (south of Sahara). African Christian Press: Achimota & Lagos & Kitwe 1971 / 1981. 96 sivua (KLK)  

Dialogue and Beyond: Christians and Muslims Together on the Way. LWF Studies 2003. Edited by Sigvard von Sicard and Ingo Wulfhorst on behalf of The Lutheran World Federation, Department for Theology and Studies, Office for the Church and People of Other Faiths. Geneva: The Lutheran World Federation, 2003. 177 sivua. (KKH)  

Sayid Mujtab & Rukni Musawi Lari: Westliche Zivilisation und Islam – Muslimische Kritik und Selbstkritik. Steimer Druck und Verlag: Germersheim  1979. 189 sivua. (O)  (Persische Ausgabe: Sadr Publishing Haus: Teheran 1977).  

Leena Leppäkumpu (toim.): Rukouskutsu. Uusi Tie: Helsinki 1986. 168 sivua. (O)  

Christian W. Troll:  Muslime fragen, Christen antworten. Topos Taschenbücher 489: Kevelaer 2003. 176 sivua. (KKH)  

Udo Ulfkotte: Der Krieg in unseren Städten. Wie radikale Islamisten Deutschland unterwandern. Eichborn: Frankfurt a.M. 2003. 272 sivua. (KKH)  

Andreas Renz & Stephan Leimgruber: Christen und Muslime – Was sie verbindet – was sie unterscheidet. Kösel-Verlag: München 2004. 318 sivua. (O) 

Hannu Juusola & Heidi Huuhtanen (Toim.): Uskonto ja politikka Lähi-Idässä. Gaudeamus: Helsinki 2002. 324 sivua. (KKH)  

Matthias Vött: Interreligiöse Dialogkompetenz. Ein Lernprogramm für den muslimisch-christlichen Dialog. Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main 2002. 330 sivua. (KKH) 

Jürgen Micksch: Islamforen in Deutschland. Dialoge mit Muslimen. Interkulturelle Beiträge 22. Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main 2005142 sivua. (KKH)  

Jürgen Micksch & Anja Schwier (Hgg.): Islam in europäischen Dörfern. Interkulturelle Beiträge 20. Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main 2002. 155 sivua. (KKH)  

Risto Soramies: Islam ja evankeliumi. Iustitia 15. STI: Helsinki 2002. 145 sivua. (O)   

Abd al-Masih: Die Hauptprobleme der Mission unter Moslems und richtungweisende Antworten aus dem Evangelium. Licht des Lebens: Villah [1994]. 121 sivua. (O)  

Risto Jukko: Trinitarian Theology in Christian-Muslim Encounters. Theological Foundations of the Work of the French Roman Catholic Church`s Secretariat for Relations with Islam. Schrifen der Luther-Agricola-Gesellschaft 50. Luther-Agricola-Society: Helsinki 2001.  281 sivua. (KKH)  

Kari Vogt: Islam på norsk: moskeer og islamske organisasjoner i Norge. Cappelen: Oslo 2000. 269 sivua (KLK).  

Esko Kähkönen: Dialogisuuden ongelma islamin esittämisessä. Falaturin ja Tworuschkan teologis-pedagogisen ohjelman tausta ja toteutuminen. STKSJ 226. Helsinki 2000. 235 sivua (O)  

Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland. Gestaltung der christlichen Begegnung mit Muslimen. Eine Handreichung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Gütersloger Verlagshaus: Gütersloh 2000. 128 sivua. (KKH)  

Bill A. Musk: The Unseen Face of Islam. Sharing the Gospel with Ordinary Muslims. Marc& Evangelical Missionary Alliance: Crowborough 1989. 315 sivua. (KLK)  

Bill A. Musk: Touching the Soul of Islam. Sharing the Gospel in Muslim Cultures. Marc: Crowborough 1997. 256 sivua. (KLK)  

Heikki Palva & Irmeli Perho (toim.): Islamilainen kulttuuri. Otava: Helsinki 1998. 511 sivua. (O).   

Heikki Palva & Juha Pentikäinen: Uskonnot maailmanpolitiikassa. WSOY: Porvoo & Helsinki & Juva 2000. 364 sivua. (O) 

Kristiina Kouros & Susan Villa (toim.): Ihmisoikeudet ja islam. Like: Helsinki 2004. 378 sivua. (O) 

Mari Pöntinen & Mikko Helminen: Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen. Ihmisoikeudet ja kirkon missio. Suomen Lähetysseura: Helsinki 2005. 242 sivua.(O)  

Marjatta Kyyhkynen (toim.): Ajankohtainen islam – uskonto, yhteisö, elämäntapa, poliittinen voima. Kirjapaja: Helsinki 1992 (2. painos).168 sivua (O)  

Maurice Borrmans: Wege zum christlic-islamischen Dialogs. CIBEDO:Frankfurt 1985. 165 sivua. (O).  

Oddbjoern Leirvik: Images of Jesus Christ in Islam. Introduction, Survey of Research, Issues of Dialogue. Studia Missionalia Upsaliensia LXXVI. Swedish Institute of Missionary Research: Uppsala 1999. 269 sivua (O)  

Jens Christensen: The Practical Approach to Muslims. The North Africa Mission: Marseille (1979 2nd impression). 644 sivua (KLK; SLS); Sama lyhennettynä käännöksenä: Christuszeugnis für Muslime. Ein Anstoss zum Gespräch. Verlag der Ev.-Luth. Mission: Erlangen 1982. 343 sivua. (O)  

Jaakko Hämeen-Anttila: Jeesus, Allahin profeetta. Tutkimus islamilaisen Jeesus-kuvan muotoutumisesta. SESJ 70. Helsinki 1998. 286 sivua. (O) 

Aini Linjakumpu: Poliittinen islam. Diss. Liike: Helsinki 1999. 290 sivua. (KKH)  

Tuula Sakaranaho&Heikki Pesonen (toim.): Muslimit Suomessa. Yliopistopaino Helsinki University Press: Helsinki 1999. 238 sivua. (KLK)  

Heikki Räisänen: Das Koranische Jesusbild. Ein Beitrag zur Theologie des Korans. Missiologian ja Ekumeniikan Seuran Julkaisuja XX. Helsinki 1971. 107 sivua. (O) 

Heikki Räisänen: Koraani ja Raamattu. Gaudeamus: Helsinki 1986. 151 sivua. KLK  

Jan Henningsson: Kristna och muslimer i samtal. Bokförlaget Libris: Örebro 1986. 156 sivua. (KLK)  

H. Mintjes: Social justice in Islam. The Institute for the Study of Religionen: Amsterdam & Diaconal Bureau of the Reformed Churches in the Netherlands: Leudsen. 1977. 92 suvua. (KLK)  

Paul Murdoch: Puolikuu ja Pohjantähti. Muslimit keskellämme. Suomen Lähetysseura & Kirkon ulkoasiain neuvoston  (KUN) asettama islam-työryhmä: Helsinki 1996. 151 sivua (KLK) 

Tomas Gerholm & Yngve Georg Lithman (Ed.): The New Islamic presence in Western Europe. Mansell: London 1988. 293 sivua. (KLK)  

Muslimer og kristne ansigt til ansigt. Islamisk-Kristent Studiecenter: København 2001. 156 sivua. (O)  

Jørgen S. Nielsen (ed.): Islamic law and its significance for the situation of Muslim minorities in Europe. Report of a study project. Research papers. Muslims in Europe no. 36 September 1987.  The Center for the Study of Islam and Chrstian-Muslim Relations. Selly Oak Colleges. irmingham 1987.  60 sivua. (O)  

Jussi Aro: Dialogue between Religions in the Past and at the Present Day. – Temenos Vol. 12, 1976, 105-116. (O)  

Kirkko ja buddhalaisuus: 

Marika Björgren-Thylin: From Pioneer Mission to Autonomous Church: Lutheran Mission Cooperation and Church Building I Thailand 1976-1994 Diss. 2009 ÅA

Jaakko Mäkelä: Khrischak Issara : The independent churches in Thailand, their historical background, contextual setting and theological thinking. Diss.  Åbo Akademi U.P. 2000. 279 sivua. (KKH)  

Whalen Lai & Michael von Brück: Christianity and Buddhism. A  Multicultural History of Their Dialogue. Orbis Books: Maryknoll 2001. 265 sivua (KKH). ( Alkuper.: Buddhismus und Christentum: Geschichte, Konfrontation, Dialog. Verlag C.H. Beck, München 1997 ja 2000). 

Pekka Yrjänä Hiltunen: Vieraassa pöydässä. Vastapäätä Buddhaa ja Kristusa. Suomen Lähetysseura: Helsinki 1999. 213 sivua.  

Edward Conze: Eine kurze Geschichte des Buddhismus. Insel Verlag: Frankfurt am Main 1984. 174 sivua. (O)  

Heinrich Dumoulin (Hg.): Buddhismus der Gegenwart. Herder: Freiburg&Barcelona&London 1970. 232 sivua. (KLK) 

Ns. uudet uskonnot ja uushenkisyys: 

Minna Rikkinen: Yhteistyön nimeen. Kirkon identifikaatioprosessi uususkontokeskustelussa. Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos: Helsinki 2002. 315 sivua (O).  

Håkan Arlebrand: Aura, Karma, Kabbala. Uuden aikakauden hengellisyys ja salatieteen nousu. Kirjaneliö: Helsinki 1992.232 sivua. (KLK; O)  

Wouter J. Hanegraaff: New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Brill: Leiden, New York, Köln 1996. 580 sivua. (O) 

 

Lähi-Idän kirkkojen missio: 

The Middle East. 2000 years of History from the Rise of Christianity to the Present Day. Phoenix Press: London 2002 (3. impr.). 433 sivua. (KKH)  

Munib Younan: Sovinnon toivossa. Suomen Lähetysseura: Helsinki 2004. 247 sivua. Sama: Munib Younan: Witnewssing for Peace: In Jerusalem and the World. Fortress Press: Minneapolis 2003. 169 sivua (SLS).  

El Hassan bin Talal HRH: Das Christentum in der arabischen Welt. Mit einem Vorwort von Hans Küng. Böhlau Verlag: Wien & Köln & Weimar 2003. 112 sivua. (KKH)  

Minna Ruuttunen: Lähi-Idän kristilliset kirkkokunnat. Proceedings of the Institute in the Middle East. Report 1/2003. Vantaa 2003. 24 sivua. (O) (KKH)  

Middle-East Council of Churches perspectives -lehden numerot (1984-).  

Jill Kamil: Coptic Egypt. History and Guide. Revised Edition. The American University in Cairo Press: Cairo. Fifth printing 1999. 149 sivua. (O)  

The Monastery of Saint Bishoy. Scetis, Wadi-El-Natroun. Egypt. S.a. 34 sivua. (O)  

Veli-Petri Seppälä: Paratiisi on idässä. Lähi-Idän kristittyjen ja syyrialaisen kirjallisuuden historiaa sekä kokoelma syyrialaisten isien opetuksia. SISSJ 29: Helsinki 1999. 364 sivua (pääasiassa ennen 1900-lukua; erit. sivut 9-156). (KKH)  

Aram Keshishian: The witness of the Armenian Church. Problems, perspectives, prospects. The Armenian Prelacy of Lebanon: 1990 (2nd)+ 75 sivua (KLK).  

Afrikkalaista missiologiaa: 

Kati Kemppainen: Suomalaisen lähetyksen suhteet anglikaaneihin ja katolilaisiin Lounais-Afrikassa 1919-1937. Suomen kirkkohistoriallinen seura: Helsinki 1998.(KLK)  

Emefie Ikenga-Metuh: Comparative Studies of African Traditional Religions. Imico Books: Jos (Plateau State; Nigeria) 1999. 3rd Edition. 277 sivua. (O)  

Josiah U. Young: African Theology. A Critical Analysis and Annotated Bibliography. Greenwood Press: Wesport, London 1993. 257 sivua. (KLK)  

Heinz Hunke: Church and State. The political context of 100 years of Catholic Mission in Namibia. The Catholic Bookshop Angelus-Printing: Windhoek 1996. 123 sivua. (O)  

Towards a new South Africa. A field study report on church and sociel life change. Uppsala Universitetet Teologiska institutionen: Uppsala 1994. 330 sivua. (O)  

Bengt Sundkler & Christopher Steed: A History of the Church in Africa. Cambridge University Press: Cambridge 2000. 1240 sivua. (ilmestynee keväällä 2000).  

Aasia /Korea, Pohjois-Korea, Japani, Filippiinit, Taiwan:

Bae & Foley: Kolmen sukupolven usko. (Pohjois-Korea) Stefanus-Lähetys: Porvoo. 2. painos 2015. 117 sivua.

Barbara Demick: Suljettu maa - Elämää Pohjois-Koreassa. Atena: Jyväskylä. 12. uudistettu painos 2013. 436 sivua.

Blaine Harden: Pako Pohjois-Koreasta - Leiri 14. Gummerus: Helsinki 10. painos 2014.195 sivua.

SMT Swedish Missiological Themes Vol. 100. No. 4 2012 Japan (teemanumero).

Emi Mase-Hasegawa: Spirit of Christ Inculturated. A Theological Theme Implicit in Shusaku Endo`s Literary Works. Diss. Lund University: Lund 2004. 217 sivua.  

Kirsti Kena: Kaukoidän teologian näkökulmia. STKSJ 181. Helsinki 1993. 393 sivua. (KLK, O)  

Werner Ustorf & Murayama Toshiko (eds.): Identity and Marginality. Rethinking Christianity in North East Asia. Studies in the Intercultural History of Christianity. Vol. 121. Peter Lang & Europäischer Verlag der Wissenschaften: Frankfurt/M, Berlin, Bern 2000. 250 sivua. (Kiina, Japani, Korea) 

Kim Young Bock (Edited by): Minjung Theology. People as the subjects of history. The Christian Conference of Asia: Singapore 1981. 196 sivua. (KLK)   

Douglas J. Elwood (ed.): What Asian Christians are thinking. A theological source book. New Day publischers & The Association of Theological Schools in South East Asia & The Theological Education Fund: Quezon City 1976. 502 sivua. (KLK)  

Aasia/Kiina /Hong Kong: 

Pekka Lund: Kuilun reunalla: Suomen Lähetysseura Kiinassa 1926–1929. Diss. 2006 HY.

Idän myrskypilven alla. Suomen Lähetysseuran työ Kiinassa 1901-1953. Toim. Toivo Saarilahti & Kaisa Nikkilä & Pertti Nikkilä. Sata vuotta suomalaista lähetystyötä III. Suomen Lähetysseura: Helsinki 2002. 504 siv. (KLK)  

Andrew Hsiao: A Brief History of the Chinese Lutheran Church. Taosheng Publishing House: Hong Kong 1999. 182 sivua (KUO)  

Special issue on religion and protestant christianity in China. SMT Swedish Missiological Themes / Svensk Missions Tidskrift Vol. 87, No. 4 1999. (erit. 461-698 = 237 sivua)  

Kaisa Nikkilä: Kristillinen usko ja Kiinan salattu viisaus. Toivo Koskikallion teologia ja sen kiinalainen konteksti. Diss. Yliopistopaino: Helsinki 2000. 252 sivua. (KLK; O). Luettavana/kopioitavana: www.helsinki.fi/julk/  

European Ecumenical China Communication No. 4 Papers and Materials of the European Catholic China Colloquium Europe – China Theological Exchanhes (Paris, 6-9 November, 1995) and the Third European Ecumenical China Conference (Stavanger, 18-21 June, 1998). China-Zentrum: Sankt Augustin 1999. 279 sivua. (UO/JF)  

No Longer Strangers. Selected Writings of K.H. Ting. Raymond L. Whitehead (ed.). Orbis Books: Maryknoll 1989. 200 sivua. (O)  

Eric J. Sharpe: Karl Ludvig Reichelt, Missionary, Scholar & Pilgrim. Tao Fong Shan Ecumenical Centre: Hong Kong 1984. 210 sivua. (KLK)  

China und die Christen. Beiträge aus der ökumenischen Studienarbeit. Texte 20. Otto Lembeck: Frankfurt/M 1979. 111 sivua. (O)   

Tapani Ruokanen & Seikku Paunonen: Portti Kiinaan avautuu. Karas-Sana: Lohja 1980. 228 sivua. (O)  

Lähetyskutsumuksen teologia: 

A.T. Houghton: Kenet minä lähetän? (Preparing to be a missionary). Kustannus Oy Uusi Tie: (Ryttylä) 1968. 101 sivua. (KLK)  

Naiset lähetystyössä: 

Kirsti Kena: Eevat apostolien askelissa. Lähettinaiset Suomen Lähetysseuran työssä 1870-1945. SLS: Helsinki 2000. 406 sivua. (KKH)  

Temanummer: Kvinner i misjon. Norsk tidsskrift for misjon. Årg. 53 Nr.3 1999. Egede Institutet. Sivut 129-228 (=99 sivua). (O)   

Teltantekijälähetystyö:

Working Your Way to the Nations: A Guide to Effective Tentmaking. Ed. by Jonathan Lewis, Ph.D. InterVarsity Press: Downers Grove, Second Edition 1996. 194 sivua (KLK)

Lähetystyö ja healing:

Healing ministry – concept of healing in the religions – Challenges to the healing ministry of the church in mission. Helsinki 16-18 August 1990. Nordic Institute for Missionary and Ecumenical Research (NIME). – Lähetysteologinen Aikakauskirjan – Journal of Mission Theology. Vol. 1 – Fasc. 1 1991. Kirkon lähetystyön keskus (KLK): Helsinki 1991. 127 sivua. (KLK)  

Lähetystyön etiikka: 

Special Issue: Report of the IXth IAMS (International Association for Mission Studies) Conference Buenos Aires, Argentina, April 10-19, 1996, Theme: God and Mammon: Economies in Conflict. - Mission Studies Journal of the IAMS, Vol. XIII-1&2, 25/26, 1996. 369 sivua. (O)  

Jonathan J. Bonk: Missions and money. Affluance as a Western Missionary Problem. Orbis Books: Maryknoll 1994 (Third Printing). 170 sivua. (KKH)  

Piet Meiring: Chronicle of the Truth Commission. – A journey through the past and present – into the furure of South Africa. Foreword by Archbishop Desmond Tutu. Carpe Diem Books: Vanderbijlpark 1999. 379 sivua. (O).