Tvt lastentarhanopettajakoulutuksessa

 

Sisältö:

 1. Henkilökunnan suhtautuminen tieto-ja viestintätekniikkaan
 2. Henkilökunnan laitetarpeiden kartoitus
 3. Henkilökunnan tietokoneohjelmien käytön kartoitus
 4. Tulosten herättämiä mietteitä
 5. Liite: Kyselylomake

Lastentarhanopettajakoulutuksen tieto-ja viestintätekniikan (tvt) käyttöä kartoittavan kyselyn jaoin henkilökunnalle tehtäväksi saaneena 9.12.1999 ja vastaamattomille tuputin lomakkeita uudestaan tammikuussa. Kaikkiaan jaoin kyselyitä 55 kappaletta (joka lokeroon) ja vastauksia tuli 32 kappaletta eli vastausprosentti oli 58. Kiitos kärsivällisyydestä! Kyselyssä kartoitettiin mm. henkilökunnan asenteita tieto- ja viestintätekniikkaan.

 

Taulukko 1 Henkilökunnan suhtautuminen esitettyihin väitteisiin (keskiarvot suuruusjärjestyksessä). Mitä suurempi keskiarvo sitä enemmän oltiin samaa mieltä (asteikko 1-5).

(2) Henkilökunta tarvitsee ja sillä on oltava vahvat tvt:ssa tarvittavat tiedot ja taidot

4,5

(4)Henkilökunnan ajanmukaisiin tvt-laitteisiin ja resursseihin pitää satsata vahvasti

4,4

(5) Opetus/opiskelutiloihin tarvitaan välttämättä ajanmukainen tvt-välineistö sekä materiaalin tuottamiseen että esittämiseen

4,3

(3) Tvt-valmiuksien vahva kehittäminen voidaan tarvittaessa integroida opiskeluun lto:n perustehtävän hämärtymättä

4,1

(6) Ylläpidän ja kehitän jatkuvasti omia tieto- ja viestinteknisiä taitojani ja suhtaudun niihin avoimesti sekä kriittisesti

3.8

(10) Henkilökunnan tvt-tietoja, -taitoja ja –resursseja voidaan kehittää ilman että se vie energiaa muilta tärkeiltä asioilta

3,6

(9) Tvt:n tietopainotteisuus korostuu liikaa tunteiden, fyysisyyden ja inhimillisyyden kustannuksella tänä päivänä

3

(8) Henkilökunnan tvt-ympäristöt ovat suunniteltu ajanmukaisesti ja ergonomisesti sekä käytännöllisesti

2,8

(1) Lastentarhanopettajaopiskelijat eivät tarvitse vahvoja tieto- ja viestintäteknisiä taitoja

2,2

(7)Tieto-ja viestintätekniikka vie liikaa aikaa tärkeämmiltä asioilta. Tvt pitäisi minimoida lto-koulutuksessa

1,7

Vastanneet olivat eniten samaa mieltä siinä, että henkilökunnan taitojen ja resurssien on oltava kunnossa ja niihin on satsattava vahvasti (väite2 ja 4). Kuitenkaan käsitys omien tvt-taitojen jatkuvasta kehittämisestä ei ollut yhtä vahva (väite 6). Vielä enemmän epäröintiä herätti kysymys, voidaan henkilökunnan tvt-tietoja ja –resursseja kehittää ilman että se vie energia muilta tärkeiltä asioilta (väite10). Yleensäkin tvt:n tietopainotteisuuteen suhtauduttiin melko kriittisesti (väite 9). Käsitys tietopainotteisuuden korostumisesta tunteiden, fyysisyyden ja inhimillisyyden kustannuksella (väite 9) sai myös vastaajien mielipiteissä aikaan eniten hajontaa (keskihajonta 1.1).

Tieto-ja viestintätekniikkaa ei kuitenkaan pitäisi minimoida koulutuksessa (väite 7). Melko tärkeinä vastaajat pitivät opetus/opiskelutilojen ajanmukaista tvt-välineistöä (väite 5) ja myös opiskelijoiden vahvoja tvt-taitoja (väite 1). Koska tieto-ja viestintätekniikan opetusta sinällään ei voida radikaalisti lisätä muita opintoja vähentämättä, on lohdullista, että tvt-valmiuksien vahva kehittäminen voidaan vastaajien mielestä tarvittaessa integroida opiskeluun lastentarhanopettajan perustehtävän hämärtymättä (väite 3).

Erillisenä tärkeänä asiana nousi esiin tvt-ympäristöjen ergonomian ongelmat (väite 8)!

 

Taulukko 2 Miten lto-koulutuksen laitteet riittävät omiin tarpeisiisi? (vastausten lukumäärä)

  Kyllä Ei
Tietokoneeni teho ja varustelu ovat minulle riittävät 22 9
Vaihtaisin tietokoneeni kannettavaan (vaikka kone olisi tehottomampikin) 6 23
Tarvitsisin cd-r(w)-aseman tai muun massamuistin 9 17
Käyttäisin dataprojektoria, jos se olisi helposti käytettävissä 10 15
Olen kiinnostunut multimediastudiosta (audio, video, kuva, videoneuvottelu) 22 9

Useimmat olivat tyytyväisiä tietokoneeseensa, eikä esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen vaihto kiinnostanut kovin montaa. Kuitenkin ne jotka kannettavan haluavat, käyttävät aikaansa enemmän tekstinkäsittelyyn kuin pöytäkoneeseen tyytyväiset (t:n arvo 3.56, p=.001). Massamuistia tarvitsee kolmasosa vastaajista. Enemmän oltiin kiinnostuneita dataprojektorin käyttömahdollisuudesta. Erityisesti dataprojektorista olivat kiinnostuneita ihmiset, jotka käyttivät runsaasti aikaa Power Pointin kanssa (t=2.39, p=.01). Multimediastudiosta oltiin hyvin kiinnostuneita.

Kolmantena osa-alueena kartoitettiin eri ohjelmien käyttöä, taitoja ja tarpeita.

 

Taulukko 3 Henkilökunnan käyttämät tietokoneohjelmat: käyttö, taito, tarpeellisuus (luvut keskiarvoja)

  Käyttämäni ohjelmien nimet Käytön määrä vii-kossa (tuntia/ viikko) Ohjelman käyttö-taitoni (asteikko: 1=huono, 5= hyvä Paremman taidon tarve (1=pieni, 5= suuri Ohjelman tarpeel-lisuus työssäni (1=pieni, 5=suuri)
Tekstinkäsittely 25x Word, Macwrite, Wp9 11,1 3,4 3,4 4,8
Sähköposti, internet 19x Netscape, 12x PM, 4x Explorer, Front Page, Telnet, Outlook,Express 6,2 3,4 3,3 4,6
Taulukkolaskenta 19x Excel 3,3 2,3 3,6 3,4
Esitysohj. (esim. Power Point) 14x Power Point 2,1 2,4 4,1 3,9
Tutk. anal. (tilasto, laadull.) 6x SPSS, Statview,Systat, laad.anal. ohjelma? 2,1 1,7 4,3 4,1
Grafiikka ja multimedia 3x Photoshop, PSP, Premiere, coffee shop, logic, corel, skannaus,Finale 0,8 2 3,8 3,5
Opetusohjelmat Lasten cd-romit 0,5 2,5 3,8 3,2

Henkilökunnan ohjelmien ehdoton ykkönen on Word, jota käytetään eniten, osataan parhaiten ja se myös koetaan työssä tarpeellisimmaksi. Wordia käytetään yli 40 % tietokoneen käyttöajasta. Toiseksi eniten käytettyjä ohjelmia ovat internet-ohjelmat Netscape ja Pegasus Mail, joita myös osataan käyttää kohtuullisen hyvin. Kolmanneksi eniten käytetty ohjelma on Excel, joka ei kuitenkaan herätä suuria intohimoja: ilmeisesti Excelillä tehdään rutiiniluontoisia töitä. Neljäntenä ohjelmana tulee Power Point, jota käytetään pari tuntia viikossa. Power Pointissa huomiota kiinnittää suuri paremman taidon tarve.

Tutkimuksen analyysiohjelmia käyttävät vain harvat. Analyysiohjelmissa on kaikkein pienin ohjelmien osaamisen taso ja samalla kaikkein suurin paremman taidon tarve. Tutkimuksen analyysiohjelmia ei käytetä, vaikka ne koetaan työssä tarpeellisiksi.

Grafiikka- ja multimediaohjelmia ja opetusohjelmia käytettiin vähän kun verrataan niiden paremman taidon tarpeeseen ja ohjelman tarpeellisuuteen työssä. Yksittäisinä ohjelmina mainittiin vielä MS Access, NetAdmin, Publisher, Oodi, kirjanpito-ohjelma, Labu, Euroworld ja Eduplan. Tarvittavina lisäohjelmina mainittiin multimediaohjelmia, SPSS, laadullisen analyysin ohjelmat ja musiikin opetusohjelmat.

Mitä muuta vastaajat halusivat sanoa? Joku tuskaili kehityksessä mukana pysymisen viemää energiaa, SPSS on ongelmallinen, kaikkiin koneisiin halutaan sähköpostiyhteys (Mac), henkilökunnalle kaivattiin kursseja, ergonomiaan haluttiin parannuksia, työn vaatima kotikoneen ylläpito on kallista. Jonkun mielestä tvt-tarpeiden kartoitus olisi pitänyt aloittaa ja ajat sitten, toinen ei pitänyt kartoitusta tarpeellisena. Eräs huomautti ettei tietotekniikka ole vihollinen vaan apulainen.

 

Tulosten herättämiä mietteitä:

 1. Ihmiset käyttävät aikaansa näyttöpäätteen äärellä talossamme suurin piirtein 25 tuntia viikossa ja iso osa työssä kehittymisen painopistettä on siirtynyt tietotekniikkaan (tätäkö me haluamme?)! Miten paljon ovatkaan tavat ja käytännöt muuttuneet. Puolet työstämme suodattuu näyttöpäätteen kautta. Muistaako kukaan enää millaista oli 90-luvun alussa? Toimistoa lukuun ottamatta kenelläkään ei ollut työkonetta. Millaista on kymmenen vuoden päästä?
 2. Tvt:n parissa käytetty aika ja sen vaatima inhimillinen energia on otettava käsittelyyn talossamme. Nyt se muistuttaa virtahepoa olohuoneessa. Tietotekniikka on saatava energiasyöpöstä apulaiseksi. Kehittämisen on oltava kahdenlaista. Toisaalta on kehitettävä yhteisiä käytäntöjä talomme toimintakulttuurin voitelemiseksi (tähän tarvitaan johdon koordinaatiota ja päätöksiä). Ollaanko tähän valmiita akateemisessa vapaudessa? Toisaalta on satsattava kunkin työntekijän tarvitsemiin omiin resursseihin, jotka vain työntekijä itse voi tietää (jos hänkään).
 3. Resursseja on tilauksessa. Opetuksen kehittämistyöryhmä hakee 400000 mk tiedekunnan henkilökunnan koulutus- ja tukipalveluihin. Lisäksi haetaan 200000 mk asiantuntijan palkkaamiseen, jotta nämä palvelut pelaisivat. Opetusministeriö myöntää opettajankoulutuksille 1800000 mk tietostrategian toteuttamiseen (ei ole selvää miten em. summat liittyvät toisiinsa tai voiko hakemuksiin vielä liittää lto-koulutuksen tarkennettua suunnitelmaa).
 4. Yleisvaikutelmaksi jää, että tvt koetaan tärkeäksi, mutta siitä maksettu hinta on korkea. Ristiriita tvt: merkityksen ja työläyden välillä voi ratketa, jos tieto- ja viestintätekniikkaa ei opiskella erikseen, vaan se otetaan mukaan normaaliin opiskelu- ja tutkimustoimintaan työkaluksi, johon harjaannutaan sen parissa työskenneltäessä. Mutta kuka tietää, parantaessamme tvt-resursseja, katoaakin jotakin muuta?
 5. Erilaisiin töihin on erilaiset tarpeet. Vastausten peruslinja vaikuttaa tyytyväiseltä. Painetta demokraattiseen "kaikille samanlainen laatikko" –linjaan ei ole. Muutamalle dataprojektorille on selvä tarve. Tulevaisuudessa tvt sisältänee entistä enemmän muutakin kuin tietokoneen varusteineen.
 6. Ehkä jopa yllättävä oli vastaajien runsas kiinnostuneisuus multimediastudiota kohtaan. Kiinnostuksen kohteet pitää selvittää tarkemmin ja myös nopeasti , jotta mahdollisesti Siltavuorenpenkereelle siirryttäessä koulutuksen tarpeet osattaisiin huomioida. Tilojen ja laitteiden tarvekartoitustahan meillä ei ole tehty.
 7. Näyttää siltä, että akuutein korjattava asia henkilökunnan ohjelmien osalta on tutkimusaineiston analyysin ohjelmat. Pieni satsaus tilastollisiin ohjelmiin lisäisi tutkimuksen teon tehoa. Laadullisen analyysin ohjelmia ilmoitti käyttävänsä vain yksi vastaaja. Asia pitäisi selvittää mutta epäilen tämänkin ilmiön johtuvan enemmän tiedon ja taidon kuin tarpeen puuttumisesta. Selvää on, että tutkimuksen analyysiohjelmien käyttö tulee saada nopeasti kuntoon.
 8. Microsoftin Office-ohjelmien osuus kaikkien ohjelmien käytöstä on reilusti yli puolet. Tämä helpottaa atk-suunnittelijan työtä, tiedostojen yhteensopivuus on sujuvampaa ja koulutuksen järjestäminen yhtenäiselle käyttäjäryhmälle helpompaa.
 9. Vastausprosentti kaikista lokeroista oli 58.Valikoituivatko vastaajat tunnollisuuden, kiireen, asenteen, käytön tai muun seikan perusteella ei ole selvillä. Ensimmäisellä kyselyn jakokierroksella vastanneiden ja täydennyskierroksella nyhdettyjen vastausten perusteella ei löytynyt merkittäviä eroja vastauksissa. Tämä viittaa ehkä siihen suuntaan, että vastaamattomuus ei aiheuttanut pahaa vinoutumaa. Toisaalta voi olettaa, että ne jättävät vastaamatta, joille asia ei ole tärkeä. (Raportin kirjoittamisen jälkeen tuli vielä kolme vastausta. 2 opiskelijaa tutki korvaavana tehtävänä aiheuttivatko poisjääneet vastaukset muutoksia tutkimustuloksiin. Eivät aiheuttaneet.)

T. Jyrki

 


Liite (kyselylomake)

Tieto- ja viestintätekniikan käytön kartoitus lto-koulutuksessa

 

Ei ole vielä selvyyttä siitä, onko tvt (tieto- ja viestintätekniikka) kulttuurimme pelastus vai tuho (tai ei kumpaakaan). Sen takia sain linjakokouksessa tehtäväkseni kartoittaa koulutuksemme asenteita, tarpeita ja käyttöä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyen. Vastauksia käytetään laitoksemme tvt-strategian saamiseksi järkeviin mittoihin. Toivon vastausta mahdollisimman pian (viimeistään ennen 17.12.1999).

T jyrki.reunamo@helsinki.fi

 

Piirrä rasti ruutuun sen mukaan miten suhtaudut esitettyyn väitteeseen:

  Aivan samaa mieltä Melko samaa mieltä En osaa sanoa Melko eri mieltä Aivan eri mieltä
Lastentarhanopettajaopiskelijat eivät tarvitse vahvoja tieto- ja viestintäteknisiä taitoja          
Henkilökunta tarvitsee ja sillä on oltava vahvat tvt:ssa tarvittavat tiedot ja taidot          
Tvt-valmiuksien vahva kehittäminen voidaan tarvittaessa integroida opiskeluun lto:n perustehtävän hämärtymättä          
Henkilökunnan ajanmukaisiin tvt-laitteisiin ja resursseihin pitää satsata vahvasti          
Opetus/opiskelutiloihin tarvitaan välttämättä ajanmukainen tvt-välineistö sekä materiaalin tuottamiseen että esittämiseen          
Ylläpidän ja kehitän jatkuvasti omia tieto- ja viestinteknisiä taitojani ja suhtaudun niihin avoimesti sekä kriittisesti          
Tieto-ja viestintätekniikka vie liikaa aikaa tärkeämmiltä asioilta. Tvt pitäisi minimoida lto-koulutuksessa          
Henkilökunnan tvt-ympäristöt ovat suunniteltu ajanmukaisesti ja ergonomisesti sekä käytännöllisesti          
Tvt:n tietopainotteisuus korostuu liikaa tunteiden, fyysisyyden ja inhimillisyyden kustannuksella tänä päivänä          
Henkilökunnan tvt-tietoja, -taitoja ja –resursseja voidaan kehittää ilman että se vie energiaa muilta tärkeiltä asioilta          

 

 

Miten lto-koulutuksen laitteet riittävät omiin tarpeisiisi?

  Kyllä Ei
Tietokoneeni teho ja varustelu ovat minulle riittävät    
Vaihtaisin tietokoneeni kannettavaan (vaikka kone olisi tehottomampikin)    
Tarvitsisin cd-r(w)-aseman tai muun massamuistin    
Käyttäisin dataprojektoria, jos se olisi helposti käytettävissä    
Olen kiinnostunut multimediastudiosta (audio, video, kuva, videoneuvottelu)    

 

 

Mitä muuta haluaisit sanoa tvt:an ja laitteisiin liittyen?_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

 

Täytä allaoleva taulukko

  Käyttämäni ohjelmien nimet Käytön määrä viikossa (tuntia/viikko) Ohjelman käyttötaitoni (asteikko: 1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä Paremman taidon tarve (1=erittäin pieni, 5=erittäin suuri Ohjelman tarpeellisuus työssäni (1=erittäin pieni, 5=erittäin suuri)
Tekstinkäsittely (esim. Word)

 

         
Taulukkolaskenta (esim. Excel)

 

         
Esitysohjelma (esim. Power Point)

 

         
Grafiikka ja multimedia (kuva, audio, video jne)

 

         
Tutkimuksen analyysi (tilasto, laadull. anal. ohjelmat)          
Sähköposti, internet-ohjelmat (esim. Netscape, Front Page)          
Opetusohjelmat ja lasten ohjelmat (esim. cd-romit)

 

         

 

Muita käyttämiäni ohjelmia (esim. cad, hallinto, tietokanta, viestintä, ohjelmointi, verkko jne.) _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Minkälaisia ohjelmia saattaisin tarvita:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________