Jyrki.Reunamo@helsinki.fi
Helsingin yliopisto
Lastentarhanopettajakoulutus
http://www.helsinki.fi/~reunamo/

Lapsi muuttuvana ja muuttavana osallistujana päiväkotitilanteissa

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää teoriaa, jossa lasta voitaisiin paremmin tarkastella todellisuutensa tekijänä. Tutkimuksessa koetellaan näkökulmia, menetelmiä ja mittareita, joilla saataisiin esiin lapsen hahmotustavan yhteys tapahtumien muuttumiseen. Tarkoituksena on täydentää näkemystä lapsesta ympäristössä adaptoituvana ja vuorovaikutuksessa struktuureja omaksuvana. Esimerkiksi Piaget tarkastelee lapsen muuttumista, ei todellisuuden ja sen lainalaisuuksien muuttumista lapsen toiminnan tuloksena. Tarkoituksena on koetella näkemystä jossa lapsen hahmotustapa muuttaa ympäristöä ja sen lainalaisuuksia. Se miten lapsi tapahtumat näkee, vaikuttaa siihen millaiseksi todellisuus muotoutuu.

1.      Lasten haastattelu

Haastattelussa lapselle esitetään 15 tilannetta, joihin lapselta pyydetään toimintastrategiaa, jotka luokitellaan kolmeen luokkaan. Seuraavassa esimerkki: 

Jollain toisella on juuri se tavara, jonka itse haluat. Mitä teet?

 

 

Lapsi mukautuu tilanteen ehtoon

Molempien tilanteen ehtoja koetellaan

Esitetyssä strategiassa lapsi mukauttaa ehdon

Odotan

Kysyn saisko sen.

Ottaa sen joltain lapselta

Ei mitään voi tehdä, sit saa kun toinen lähtee pois.

Pyytäisin päästä leikkiin.

Otan sen (tavaran) pois toiselta.

Otan toisen lelun odotan.

Sanon kauniisti.

Otan jollain, mailalla

Leikin omilla leluilla

Mä kysyisin jos ne antaa

Täytyy napata

Haen jonkun muun

Kysyy ystävällisesti, riitelee

Jos jekuttais

Kun ne menee sisälle, kun ne ei enää leiki

Pyytäis, ottais hetkeksi

Täytyy ottaa

Leikkii robottia

Tehtäis vaihto

 

 

Tämän jälkeen lasten vastaukset lasketaan yhteen luokittain. Näin on tarkoitus saada esiin profiili, josta selviäisi lapsen tyypillinen tapa hahmottaa päiväkodin tilanteita. Näkeekö lapsi adaptoituvansa tilanteissa vai adaptoivansa niitä?

Lasten havainnointi

Havainnointi suoritetaan Helsingissä viidessä satunnaisesti valitussa päiväkodissa klo 8-12 välisenä aikana kahden minuutin välein. Kutakin lasta tarkkaillaan vuorotellen. Havainnoinnin jälkeen lasketaan havainnot kunkin lapsen osalta yhteen ja näin saadaan satunnaisotanta lapsen päiväkotitoiminnasta. Sen jälkeen on tarkoitus suhteuttaa lasten toimintaa (tarkkailu) heidän tapaansa hahmottaa tilanteita (haastattelu). Näin toivotaan saatavan valaistusta siihen, miten lapsen vuorovaikutuksen hahmotustapa on yhteydessä hänen toimintatapaansa ja suuntautumiseensa päiväkodissa.

Vanhempien ja opettajien arvioinnit

Haastattelun ja havainnoinnin tueksi vanhemmilta ja opettajilta hankitaan arviot lapsen toiminnasta tutkimuksen kannalta keskeisistä toimintatavoista.

Tutkimuksen nykytila

Tällä hetkellä aineisto on koottu kolmesta päiväkodista. Aineiston on tarkoitus olla kasassa syksyllä 1998. Aineiston käsittely ja raportointi ajoittuu vuoteen 1999. Keskeneräisen ja puutteellisesti koodatun aineiston pikatarkastelu on rohkaisevaa. Lapsen tarkastelu suhteessa hänen omaan tilanteeseensa, siinä muuttuvana ja sitä muuttavana, näyttää mielekkäältä. Koko tutkimussuunnitelma (teoria, ongelmat, tutkimusmenetelmät ja käytetyt mittarit on löydettävissä myös internetistä http://www.helsinki.fi/~reunamo/