Päivitetty 17.8.2005

JOHDANTO

Tämä verkko-oppikirja antaa perustiedot Suomen poliittisen järjestelmän historiasta, rakenteesta, instituutioista, ideologioista ja toiminnasta sekä Suomesta osana Euroopan unionia. Se on valmistettu erityisesti Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen lähiopetuksen tukimateriaaliksi.

Verkko-oppikirja julkaistiin ensi kerran syksyllä 2003. Tähän uuteen vuoden 2005 versioon on tehty muutamia korjauksia, suoritettu sisällöllistä päivitystä ja tarkistettu linkkejä.

Verkko-oppikirjan ensimmäisessä osassa perehdytään poliittisen järjestelmän käsitteeseen sekä suomalaisen yhteiskunnan historiaan, rakenteisiin ja poliittiseen kulttuuriin. Toisessa osassa käsitellään yhteiskunnan poliittisia voimia kuten puolueita ja taloudellisia etujärjestöjä. Kolmannessa osassa tutustutaan Suomen valtiollisiin laitoksiin kuten eduskuntaan, valtioneuvostoon ja presidentti-instituutioon. Neljännen osan muodostavat esitykset ja analyysit Suomen ulkopolitiikasta sekä Suomesta kansainvälisessä järjestelmässä ja Euroopan unionissa.

Verkko-oppikirjan sisältöosuudet jakaantuvat pääsääntöisesti yleiseen käsitteellis-historialliseen johdantolukuun sekä asiantuntijan kirjoittamaan artikkeliin. Useimpiin asiantuntija-analyyseihin (luentoversiot vuodelta 2002) voi tutustua myös äänitiedostoina. Vuoden 2003 verkko-oppikirjaversion asiantuntijaosuudet on myös julkaistu nimellä Paikkana politiikka: tietoa ja tulkintoja Suomen poliittisesta järjestelmästä. Kirjaa voi tilata tavanomaisena kirjana (25 euroa) Yliopistopainosta (http://www.yliopistopaino.fi/kirjamyynti/vol) sekä sähkökirjana (17 euroa) Ewelineltä (http://www.eweline.com).

Verkko-oppikirjaan on koottu myös hyödyllisiä internet-linkkejä ja Suomen poliittista järjestelmää koskevaa kirjallisuutta. Lisäksi siihen sisältyy tehtäväosio, jossa on eri aiheita koskevia tehtäviä. Verkko-oppikirjaa päivitetään pääsääntöisesti kerran vuodessa syyslukukauden alkaessa. Pienempiä korjauksia ja muutoksia voidaan tehdä myös muulloin.

Verkko-oppikirjaa laadittaessa on noudatettu Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen opetuksen kehittämisen intersektio-opetuksen periaatteita. Kaikissa asiasisällöissä on siis otettu huomioon sekä kansallinen ja kansainvälinen että poliittinen ja hallinnollinen näkökulma sekä näiden väliset yhteydet ja keskinäisriippuvuudet.

Verkko-oppikirjan käyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan asianmukaisesti. Verkko-oppikirjan opetuskäytöstä oppilaitoksissa toivotaan ilmoitusta käytön seuraamiseksi. Kaikki verkko-oppikirjaa koskeva palaute on tervetullutta. Raportti verkko-oppikirjahankkeen taustasta ja toteutuksesta löytyy täältä.

Jos teknisiä ongelmia ilmenee, verkko-oppikirjan voi aina avata myös "raakaversiona" osoitteessa:
http://www.valt.helsinki.fi/staff/psaukkon/netbook/sislue.html

URN:NBN:fi-fe20041404

Pasi Saukkonen
Yliopistonlehtori (mvs.), dosentti
Yleisen valtio-opin laitos
Helsingin yliopisto
Sähköposti: Etunimi.Sukunimi@helsinki.fi