After Systema Naturae 2000 and Skovsted, Peel & Atkins, 2004

<==o †Hyolitha
  |?- †Haplophrentis carinatus
  |?-o †Triplicatella Conway Morris, in Bengtson et al., 1990
  | |-- †T. disdoma Conway Morris, in Bengtson et al., 1990
  | |-- T. sinuosa Skovsted, Peel & Atkins, 2004
  | `-- T. peltata Skovsted, Peel & Atkins, 2004
  |--o †Hyolithida Syssoiev, 1957
  | |-- †Dilytes
  | |-- †Elegantilites
  | |-- †Eumorpholites
  | |-- †Gompholites
  | |-- †Hyolithes
  | |-- †Joachimilites
  | |-- †Maxilites
  | `-- †Nevadalites
  `--o †Orthothecida Marek, 1966
   |-- †Bactrotheca
   |-- †Nephrotheca
   |-- †Orthotheca
   |-- †Quadrotheca
   `-- †Tcharatheca

Reference(s):