Oppimistavoitematriisi

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

Matriisi PDF-muodossa tulostamista varten

Esitiedot Arvosanaan 1–2 riittävät taidot Arvosanaan 3–4 riittävät taidot Arvosanaan 5 riittävät taidot

Yhtälöryhmät (YR)

Osaan ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä ja yhtälöpareja

Osaan muokata yhtälöryhmää vastaavan matriisin alkeisrivitoimituksilla redusoiduksi porrasmatriisiksi

Osaan päätellä yhtälöryhmän ratkaisut redusoidusta porrasmatriisista

Tunnen lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisujen lukumäärään liittyvät rajoitukset

Osaan määrittää ratkaisujen lukumäärän suoraan porrasmatriisista

Osaan kirjoittaa lineaarisen yhtälöryhmän matriisiyhtälönä \(A\bar{x}=\bar{b}\)

Osaan käyttää yhtälöryhmiä käytännön ongelmien mallintamiseen

Tunnen yhtälönratkaisun periaatteet ja tiedän, että alkeisrivitoimitukset säilyttävät yhtälöryhmien yhtäpitävyyden

Tunnen yhtälöryhmän kerroinmatriisin kääntyvyyden yhteyden yhtälöryhmän ratkaisujen lukumäärään

Vektoriavaruudet (VA)

Osaan laskea tason vektoreita yhteen ja kertoa niitä luvuilla

Tunnen vektorin määritelmän lukujonona ja osaan havainnollistaa tason vektoreita pisteinä tai suuntajanoina

Osaan laskea yhteen ja vähentää sekä kertoa skalaareilla avaruuden \(\mathbb{R}^n\) vektoreita

Tiedän, miltä yhden tai kahden vektorin virittämä aliavaruus näyttää

Osaan kirjoittaa vektoreiden virittämän aliavaruuden joukkomerkintää käyttäen ja luetella kyseisen joukon alkioita

Tiedän, miltä avaruuden \(\mathbb{R}^3\) aliavaruudet näyttävät

Tiedän, mitkä ovat suoran ja tason dimensiot

Osaan muodostaa vektorien virittämälle aliavaruudelle kannan

Osaan selvittää vektorien virittämän aliavaruuden dimension

Virittäminen ja vapaus (VV)

Osaan selvittää, onko vektori toisten vektorien lineaarikombinaatio

Osaan muodostaa yhtälön, jota tarvitaan sen tutkimisessa, virittävätkö annetut vektorit avaruuden

Osaan muodostaa yhtälön, jota tarvitaan vektorijonon vapauden tutkimisessa

Osaan soveltaa yhtälöryhmän ratkaisujen lukumäärään liittyvää päättelyä sen tutkimiseen, virittävätkö vektorit avaruuden

Osaan soveltaa yhtälöryhmän ratkaisujen lukumäärään liittyvää päättelyä vektorijonon vapauden tutkimiseen

Osaan selvittää, onko vektorijono kanta

Osaan laskea vektorin koordinaatit annetun kannan suhteen sekä selvittää vektorin sen koordinaattien perusteella

Tiedän, miten vektorijonon vapaus liittyy vektoreista muodostettavien lineaarikombinaatioiden kertoimien yksikäsitteisyyteen

Osaan analysoida vektorijonon vapautta tai viritysominaisuuksia myös silloin, kun vektoreiden komponentteja ei ole annettu

Matriisit (MA)

Osaan suorittaa matriisien peruslaskutoimitukset ja tiedän, mitä ovat nolla- ja ykkösmatriisi

Osaan käyttää matriisien laskusääntöjä matriiseja sisältävien lausekkeiden sieventämiseen

Osaan laskea pienen matriisin determinantin

Osaan tarkistaa suoralla laskulla, onko vektori matriisin ominaisvektori

Tunnen matriisien kertolaskun eroavaisuudet reaalilukujen kertolaskuun verrattuna

Osaan tarkistaa käänteismatriisin määritelmän nojalla, ovatko kaksi annettua matriisia toistensa käänteismatriiseja

Osaan selvittää determinantin avulla, onko matriisi kääntyvä

Osaan hyödyntää determinantin laskusääntöjä

Osaan etsiä pienen matriisin ominaisarvot ja -vektorit

Tunnen ominaisvektorin geometrisen merkityksen ja osaan selvittää kuvasta, onko vektori matriisin ominaisvektori

Osaan selvittää redusoimalla, onko matriisi kääntyvä

Osaan soveltaa matriisikertolaskua ja matriisien ominaisuuksia käytännön ongelmien mallintamiseen

Osaan käyttää käänteismatriisia matriisiyhtälöiden ratkaisemisessa

Tiedän, miten käänteismatriisi liittyy alkeisrivitoimituksiin ja osaan löytää käänteismatriisin niiden avulla, jos sellainen on olemassa

Osaan tutkia, onko matriisi diagonalisoituva

Geometria (GM)

Osaan piirtää suoran, kun sen yhtälö on annettu

Osaan tarkistaa, onko annettu piste suoralla

Osaan laskea tasovektorien pistetulon

Osaan tutkia, ovatko kaksi vektoria yhdensuuntaiset

Tunnen suoran ja tason määritelmät vektorijoukkona ja osaan selvittää, onko annettu vektori suoran tai tason alkio

Osaan laskea avaruuden \(\mathbb{R}^n\) vektorien pistetulon

Osaan laskea vektorin normin

Osaan tarkistaa pistetulon avulla, ovatko avaruuden \(\mathbb{R}^n\) vektorit kohtisuorassa

Osaan selvittää suoran tai tason, kun on annettu riittävä määrä siihen kuuluvia vektoreita

Osaan laskea projektion kaavan avulla

Osaan määrittää tasovektorin projektion piirtämällä

Osaan hyödyntää pistetulon laskusääntöjä lausekkeiden sieventämiseen

Tunnen pistetulon ja normin välisen yhteyden ja osaan laskea normin pistetulon avulla

Osaan selvittää suoran tai tason, kun sen yhtälö (eli normaalimuoto) on annettu

Osaan määrittää suoran tai tason normaalimuodon

Matlab-tyyppisen ohjelman käyttäminen (MO)

Osaan syöttää annetun koodin ohjelmaan

Osaan tehdä annettuun koodiin pieniä muutoksia halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi

Tunnen lineaarialgebraan liittyvät ohjelman peruskomennot

Osaan etsiä tietolähteistä tarvitsemani komennot, jos en muista tai tunne niitä

Matematiikan lukeminen ja kirjoittaminen (LK)

Käytän vastauksissani kurssin merkintöjä

Tunnen eron määritelmän, lauseen ja esimerkin välillä

Ymmärrän, että matematiikkaa lukiessa ei voi heti ymmärtää kaikkea, vaan on usein palattava takaisin tai hypättävä vaikeiden kohtien yli

Kirjoitan vastauksiini kokonaisia ja ymmärrettäviä lauseita, joista ulkopuolinen lukijakin saa selvän

Määrittelen todistuksissa käyttämäni muuttujat

Osaan tarkistaa, että jokin konkreettinen objekti toteuttaa annetun määritelmän

Osaan käyttää selittävää lukutapaa määritelmien tai todistusten ymmärtämiseksi

Kirjoitan ratkaisuja, jotka sisältävät vain olennaisen, ja käytän matemaattisia symboleita vain tarvittaessa

Osaan laatia todistuksia väitteille, jotka koskevat abstrakteja tai yleisiä objekteja

Pyrin ymmärtämään todistuksia ja käytän kynää ja paperia hankalien välivaiheiden selvittämiseksi

Matemaattinen keskustelu (KE)

Puhun matemaattisista aiheista toisille

Osaan ilmaista tarvitsevani apua matemaattisen ongelman ratkaisemiseen

Käyn matemaattisia keskusteluja, joissa ilmaisen omia ajatuksiani ja kuuntelen toisen ideoita

Käytän keskustelussa oikeita nimityksiä matemaattisille käsitteille

Osaan selittää, mikä kohta matemaattisen ongelman ratkaisemisessa tuottaa minulle vaikeuksia

Kykenen ylläpitämään matemaattista keskustelua, joka hyödyttää molempia osapuolia

Muotoilen täsmällisiä kysymyksiä saadakseni apua matemaattisiin ongelmiin

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen (PA)

Luen tehtävistäni annetun palautteen ja korjaan tehtäviä palautteen perusteella

Annan vertaispalautetta toisten opiskelijoiden töistä

En ota saamaani palautetta henkilökohtaisesti, vaan ymmärrän, että palaute on annettu, jotta oppisin lisää

Otan saamani palautteen puheeksi ohjaajien kanssa, jos en ole varma, mitä palautteen antaja on tarkoittanut

Annan rakentavaa vertaispalautetta, joka tähtää toisen opiskelijan työn parantamiseen

Osaan toimia tilanteessa, jossa saan eri lähteistä ristiriitaista palautetta

Antaessani palautetta asetun palautteen saajan asemaan, jotta voin arvioida, millainen palaute olisi kussakin tilanteessa mahdollisimman hyödyllistä