Kotisivulle

Homepage

Curriculum Vitae

Research

Teaching

Exam results

Publications

Unpublished texts
 
 
 
 
 

 

.


(HBL Under Strecket, Måndag 1 Oktober 2001)

Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle?

Artikel 8, Europeiska konventionen om skydd om de mänskliga rättigheterna:
1. Var och en har rätt till skydd av sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till ... skydd för hälsa eller moral,  eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter
 

Prinicipen om de mänskliga rättigheterna har slagit igenom på många områden tack vare avtal om mänskliga rättigheter. Vi har i Finland (liksom i andra Nordiska länder, se www.nkmr.org  (Communique to Unicef)) ansett oss vara ett mönsterland i detta avseende: här behöver man inte oroa sig för hot mot mänskliga rättigheter. Är det verkligen så? 
Jag vill här ta upp ett område där mänskliga rättigheter sätts på undantag, där staten fungerar som en förmyndarstat, och där individens rätt att försvara sig mot orättvis behandling starkt begränsats. På detta område har myndigheten följande befogenheter:
1. Myndigheten har rätt att samla information utan tillstånd från den som informationen gäller (i princip borde myndigheten informera om detta, men i praktiken görs det långtifrån alltid).
Denna information behöver inte vara kontrollerad eller pålitlig. Det räcker att myndigheten själv tror på informationen.
2. Vem som helst kan göra en anmälan, också anonymt. Anmälan kan leda till åtgärder från myndigheterna. Alla medborgare uppmuntras att fungera som informanter,  myndigheter är till och med förpliktade till detta.
3. Samma myndighet undersöker, fungerar som första gradens domstol, besluter om åtgärder och förverkligar dessa.
4. Myndigheten är en aktiv part i fallet, men antas samtidigt ansvara opartiskt för hela fallet. Bara denna myndighet har rätt att bestämma om undersökningar, sakkunnigutlåtanden osv. 
5. Även om fallen ofta gäller kriser och andra situationer där tiden är en väsentlig faktor finns det inga som helst bindande föreskrifter om att ett fall skall tas till behandling inom utsatt tid; myndigheten har tvärtom utomordentliga möjligheter att förhala processen om den så vill.
6. En ‘fällande dom’ gäller för obestämd tid och det är klientens sak att bevisa att han eller hon redan är ‘botad’, inte myndighetens sak att bevisa att det finns skäl att förlänga åtgärden. Även om båda parter är överens om att skälen för den ursprungliga åtgärden inte längre existerar behöver myndigheten inte skrida till några som helst åtgärder. 
Sammantaget är det alltså både enligt lag och i praktiken mycket lätt för myndigheten att föra sin sak, men mycket svårt för den som önskar överklaga myndigheternas beslut.
 

Jag antar att ingen som läser ovanstående punkter vill råka ut för att stå mot myndigheterna i en dylik process. Dylikt sker ändå i Finland och är till stora delar fullt lagenligt. 
Det handlar om socialmyndigheterna och omhändertagandet av barn. Detta regleras i Finland av  flera relativt nya lagar, vilka delvis redan är föråldrade, delvis står i konflikt med varandra. Jag har tidigare tagit ställning till enskilda i mitt tycke problematiska fall. I den här artikeln vill jag gå igenom de mest skriande missförhållandena på ett allmänt plan och föreslå några av de mest brådskande åtgärder som behövs.
Frågan  gäller inte enbart tvångsåtgärder, dvs. motvilliga omhändertaganden, utan hela den gråa zon som kallas för öppenvårdens stödåtgärder, också sådana åtgärder för placering av barn som sker s.a.s. frivilligt. ‘Frivillighet’ kan i praktiken betyda att föräldern inte vet vad ett omhändertagande innebär (hur svårt det t.ex. kan vara att upphäva beslutet) eller att hon utlovas ‘förmåner’ (rätt att se barnen oftare) om hon inte formellt motsätter sig omhändertagandet. 

Som jag ser det finns här tre stora problemområden: hur principen om barnets intresse tillämpas, socialnämndernas verksamhet, och socialmyndigheternas bevisföring.
 

Det första problemet gäller frågan om barnets intresse så som den uppfattas av myndigheterna. Myndigheten ges rätt och förpliktas att först och främst ta hänsyn till barnets intressen, i avsikt att garantera barnets mänskliga rättigheter. 
Principen är givetvis bra, men frågan är hur den tillämpas. I finska handböcker definieras barnets intresse som någonting avskilt från hela familjens eller föräldrarnas intressen (se Taskinen 1999). Enligt dem finns det situationer där föräldrarna inte förstår vad barnets intresse är, och då är det myndighetens sak att representera detta intresse. 
Det finns ändå inga klara definitioner av barnets intresse, eller hur myndighetens representant i konkreta fall definierar det. ‘Barnets intresse’ används lätt som ett luddigt men avgörande argument som ger myndigheterna rätt att ingripa. Det anses överskrida andra mänskliga rättigheter, t.ex. den om rättvis behandling eller rätten att försvara sig mot godtycklig behandling. 

En alternativ, möjlig tolkning av barnets intresse är att man kräver att barnets intresse måste tillgodoses redan ifrån dess födelse. Då skulle kommunerna vara förpliktade att se efter barnens intressen genast när familjerna råkar i svårigheter, och erbjuda effektiva tjänster i krissituationer (t.ex. vård för hela familjen, ekonomiskt stöd, bostäder, stöd i form av sociala nätverk etc. – stödåtgärder som alla redan finns men i ytterst blygsam skala). 
Socialarbetarna har själva ofta påpekat att omhändertaganden i dag sker då det redan är för sent. Men problemet är att eftersom socialarbetarna konstruerar sig som representanter för barnets intressen gentemot den övriga familjen vill flera föräldrar av förståeliga skäl inte ha något med barnskyddet att göra.  Därför finns det inte möjligheter att agera i tid, eftersom krisen måste bli akut. 

Det andra stora problemet är den mycket märkliga kombinationen av rättslig, professionell och lekmannatradition i omhändertaganden. Socialnämnden eller dess utskott, där politiskt valda lekmän sitter och besluter om människors liv, är inte den rätta instansen för vare sig beslut eller verkställande. Medlemmarna är beroende av tjänstemännen för allt förberedande arbete, och de har inte kompetens att skaffa sig tillräckliga kunskaper utan måste lita på de sakkunniga som anlitats av tjänstemännen. 
Det positiva som i princip finns i socialnämndsproceduren, nämligen att ‘vanliga’ människor måste befatta sig med andra vanliga människors liv, försvinner när de sakkunniga berättar för nämnden hur den borde tänka. Det är ändå dessa lekmän som har ansvaret för att barnen tas bort från sina familjer och kanske aldrig återvänder. Senare rättsinstanser kan bara försöka reparera skadan i de fall då övergrepp skett.
 

Det tredje stora problemet gäller bevisföring och rättsbehandling i socialnämnden. 
Då den nya klientlagen antogs år 2000 var det endast myndigheternas rätt att få information om skatter och bankkonton som väckte bredare intresse. Socialmyndigheternas rätt att få tillgång till annan intim information är minst lika problematisk. Socialmyndigheterna kan be att få tillgång till vilka som helst läkarutlåtanden, något som flera läkare och sjukhus lär ska ha opponerat sig mot. 
Myndigheterna kan också anlita t.ex. psykiatrisk expertis som ger utlåtanden om familjemedlemmar utan att ha träffat dem (vilket är förbjudet i andra länder). Myndigheterna kan också upprepa hörsägen utan någon som helst plikt att bevisa eller kontrollera dessa påståenden. 
Uppgifter inringda av släktingar, grannar eller barnvårdspersonal används som entydiga bevis. Föräldrarna har ingen möjlighet att producera motbevis eller motexpertis – de har t.ex. inte rätt att be en utomstående psykolog ge ett utlåtande om barnet eller dem själva. De kan endast bestrida påståendena. Även här kan man säga att när det gäller barnets bästa så måste man kunna använda osäkert material och påståenden, men är det verkligen barnets bästa det gäller om medlen är tvivelaktiga (och opålitliga)?
 

Vad bör göras?

1. Tvångsomhändertagande borde förstås som en rättsprocess med de rättsliga garantier som ges för andra processer, inklusive rätt till fri rättegång.

2. Den lekmannadomstol som socialnämnden (eller grundtrygghetsnämnden) utgör borde avskaffas. Nämnden borde enbart få  behandla och övervaka fall där omhändertaganden är frivilliga (och eventuellt ingripa om ‘frivilligheten’ är suspekt).

3. Redan den första behandlingen angående tvångsomhändertagande och andra tvångsåtgärder borde ske vid allmän domstol, inte i administrativa domstolar. 

4. Familjernas ‘egna’ socialarbetare skall inte vara involverade i omhändertaganden. De skall inte heller vara tvungna att berätta vad de vet om familjen. Liksom läkarna måste de förstås rapportera om det finns misstanke om misshandel eller dylikt.

5. Fallen måste komma till behandling och avgöras inom en fastslagen tidsperiod, socialmyndigheternas rätt att överklaga och utnyttja tidsfrister bör begränsas. Ärendet skall komma upp till behandling lika snabbt som för under 18-åriga förbrytare, dvs. inom två veckor.

6. De påståenden som presenteras av socialmyndigheterna måste vara kontrollerade, inga  uppgifter i andra hand får framföras som bevis. Det måste finnas en tidsfrist efter vilket ‘brottet’ är föråldrat, dvs. informationen raderas ur klientens personakt.

7. Föräldrarna skall ha rätt att kalla egna sakkunniga, eller rätt att inlägga veto om de sakkunniga som socialnämnden använder och som får göra utredningar och ta del av det samlade materialet (eftersom barnet inte bör utsättas för upprepade undersökningar). 

8. Sakkunnigutlåtanden skall gälla endast verkliga förhållanden och empiriskt bevisbara sammanhang, inte lösa teoretiska antaganden. Sakkunnigutlåtanden om en individ kan inte ges utan att den sakkunnige träffat individen.

9. All insamling av information måste i praktiken ske så öppet som lagen föreskriver: klienterna måste få veta vilken information man samlar in om dem. Konfidentiell  information får samlas enbart efter tillstånd av domstolen, precis som tillstånd för t.ex. telefonavlyssning.

10. Omhändertaganden bör alltid vara tidsbundna så att det är myndigheternas sak att argumentera för en fortsättning, inte barnens eller föräldrarnas sak att argumentera för upphävning.

j.p.roos@helsinki.fi
 
 Alkuun