Isaksson, Eva

Gunnar Nordströmin elämäntyö

- kaksi gravitaation skalaariteoriaa

Helsinki, 1980
66 s
pro gradu : Helsingin yliopisto, Teoreettisen fysiikan laitos

Työssä on tutkittu alkuperäisiin lähteisiin tukeutuen suomalaisen tutkijan Gunnar Nordströmin 1910-luvulla esittämiä suppeamman suhteellisuusteorian mukaisia gravitaatioteorioita. Teorioita on verrattu muihin sen aikaisiin yrityksiin ja analysoitu niiden tieteellisissä piireissä saamaa vastaanottoa. Samoin on arvioitu Nordströmin teorioiden suhdetta ja merkitystä yleiseen suhteellisuusteoriaan ja sen syntyvaiheisiin. Lisäksi on esitelty Nordströmin teorioidensa pohjalta rakentama yritys yhdistää gravitaatio- ja sähkömagneettiset ilmiöt ottamalla käyttöön viides ulottuvuus. Nordströmin elämänvaiheet on kartoitettu pääpiirteittäin. Hänen muusta tieteellisestä työstään on pyritty antamaan yleiskuva.

Lisää Nordströmistä:
"Gunnar Nordström, suomalainen Einstein"
"Gunnar Nordström (1881-1923) on gravitation and relativity"

[Takaisin julkaisuluetteloon]