Gå till en förnyad manual!

Logikmanual

Innehåll

Inledning
Sanningsteori
Objektspråk och metaspråk
Satslogik
Predikatlogik
Traditionell logik
Mängdlära
Begrepp
Modallogik
Appendix

Inledning

Logiken är en vetenskap eller ett läroämne som studerar reglerna för riktiga slutledningar. Om vi vet att Sokrates är en människa och vi dessutom vet att alla människor är dödliga, så kan vi med hjälp av logikens regler sluta oss till att Sokrates är dödlig. Om vi vet att det antingen regnar eller snöar och vi dessutom vet att det inte snöar, kan vi sluta oss till att det regnar. De logiska slutsatserna grundar sig inte på erfarenhet, utan endast på logiskt tänkande och vissa premisser, som kan vara så väl falska som sanna. Slutledningarna ovan är uttryckligen deduktiva och därmed säkra till skillnad från induktiva och blott sannolika slutledningar. (Inom matematiken och matematisk logik förekommer även säkra induktiva slutledningar.) Med logik förstås i denna kurs uttryckligen deduktiv logik. Den formella logiken står nära matematiken, men eftersom en logisk kalkyl betraktas som ett formellt språk, har logiken beröringspunkter även med språkvetenskap. Man talar t.ex. om logikens syntax och semantik.

Sanningsteori

Liksom (påstående) satser i det naturliga språket kan uttrycka sakförhållanden i världen, uttrycker formella satser påståenden som antingen är sanna eller falska beroende på den värld som påståendena gäller. Vad det betyder att en sats är sann eller falsk (eller ingendera) beror på vilken sanningsteori man utgår ifrån. I denna kurs väljer vi att följa korrespondensteorin, eftersom det är den sanningsteori som fungerar bäst för logiken. Korrenspondensteorin säger att en sats är sann om det sakförhållande som satsen uttalar råder i en bestämd värld. Världen som satsen säger någonting om behöver inte vara vår aktuella värld, utan kan vara en högst abstrakt värld eller modell.

En atomär sats p är sann (i en bestämd värld) om och endast om det av satsen p uttryckta sakförhållandet råder (i den bestämda världen). Om de möjliga världarna representeras av modeller som är mängder och vars element utgörs av atomära satser, är den atomära satsen p sann i modellen M om och endast om p tillhör M. Detta kan med symboler uttryckas på följande sätt: M semantisk följd p om och endast om p är ett element i M. Vanligtvis är modellerna dock mera komplicerade än så här.

Filosofiskt sett intressantare än sanningsdefinitionen ovan är definitionen på en sann sats eller ett sant påstående i vår verkliga värld. Satsen "det regnar" anses t.ex. vara sann om och endast om det regnar. Man kan fråga sig om vi här inte har en cirkeldefinition, så att man egentligen bara säger att satsen "det regnar" är sann om och endast om det är sannt att det regnar, eller rent av att satsen "det regnar" (i objektspråket) är sann om och endast om satsen "det regnar" (i metaspråket) är sann. Åtminstone är det svårt att se vad man filosofiskt sett vinner på en dylik definition. Genom att flytta över problemet till metaspråket, d.v.s. det naturliga språket behöver vi dock inte desto mera bekymra oss över sanningsteoretiska problem i logiken. I själva verket klarar man sig bra i en grundkurs i logik utan att befatta sig med eller ens förstå sig på allmänn sanningsteori. Eftersom detta är en kurs i filosofisk logik (till skillnad från matematisk logik) skall vi i alla fall filosofera vidare på möjligheterna att tillämpa logiken på vår reella värld och det naturliga språket.

Sakförhållandet eller faktumet att det regnar har trots allt en viss konkret manifestation i det fysiska rummet, men hur är det med sakförhållandet att det regnade igår? Det finns kanske dokumentation och spår kvar av ett regn, men det gör inte "sakförhållandet" att det regnade igår oproblematiskt. Än mera problematiskt är sakförhållandet att det kommer att regna i morgon. Om världen inte är deterministisk, så är ett sakförhållande som gör satsen "det regnar i morgon" sann mycket märkligt. Om det är ett sakförhållande att jag vid en viss tidpunkt kommer att sträcka upp handen, så förefaller jag att genom att inte sträcka upp handen vid denna tidpunkt kunna förändra det förflutnas sakförhållanden. Kanske har jag här t.o.m. uppfunnit en tidsmaskin genom vilken jag kan förändra det förflutna? Man har även ansett att satser som säger någonting om framtiden varken är sanna eller falska, utan är öppna. Trots denna problematik används satser i futurum ofta som exempel i läroböcker i sats- och predikatlogik.

Det kan här påpekas att (i svenska) samma ordform används i futurum som i presens. T.ex. satsen "Bilen startar" kan ha två betydelser: "bilen startar nu" och "bilen startar senare". Att bilen startar (nu) implicerar därför inte nödvändigtvis att bilen startar (senare) eller vice versa. Även satser i förfluten form är problematiska. I vanlig sats- och predikatlogik säger satser endast någonting om oföränderliga världar eller modeller. Satserna hävdar endast någonting om samtidiga händelser och fenomen, medan vår reella värld förändras över tiden och händelser äger rum i en tidsföljd. Hegelianer och marxister har även på denna grund kritiserat den formella logiken.

Problematisk är även frågan om förhållandet mellan en (påstående) sats och ett påstående eller en proposition. Logiken befattar sig bara med påstående satser, varför man med satser i logiken uttryckligen förstår propositioner. Man tänker sig dessutom att påståenden alltid uttrycks med hjälp av satser, men då utvidgar man betydelsen av ordet "sats" onaturligt långt. När en linjedomare sträcker upp handen påstår han kanske att bollen är över linjen, men han uttrycker inte nödvändigtvis en sats. En och samma proposition kan utryckas på flera olika sätt, med flera olika satser. Satserna som uttrycker samma proposition kan vara satser i olika (naturliga) språk. Satserna "Helsingfors är Finlands huvudstad" och "Helsinki is the capital of Finland" uttrycker samma proposition, nämligen påståendet att Helsingfors är Finlands huvudstad. Däremot kan satsen "Jag är Finlands president" uttrycka många olika propositioner beroende på vem som säger satsen. Framöver skall vi lika väl inte göra någon distinktion mellan sats och proposition. Det är klart att en fråga eller en uppmaning inte kan vara sann eller falsk i samma mening som ett påstående.

I klassisk logik (den typ av logik som behandlas i denna kurs) är en sats antingen sann eller falsk. Man talar även om sanningsfunktioner, som endast kan ha två värden eller sanningsvärden, alltså sann och falsk. Satser i det naturliga språket som uttalar sig om vår aktuella värld är inte alltid antingen sanna eller osanna. En anledning till detta är att det naturliga språket är inexakt och kontextbundet, men det finns andra orsaker till att satser inte alltid behöver vara antingen sanna eller falska. Huruvida satser om framtiden är sanna avgörs ofta först i framtiden. Det förefaller som om det finns en motsvarande öppenhet i kvantfysiken. Det behöver varken vara sannt eller falskt att en partikel befinner sig i en viss position vid en viss tidpunkt. Matematiskt sett kan satser som varken är sanna eller falska betraktas som odefinierade: de ingår inte i definitionsmängden för sanningsfunktionen.

I matematisk logik brukar man ersätta sanningsvärdena sann och falsk med 1 och 0. Om man använder sig av sanningsvärdena 0 och 1 kan de logiska konnektiverna ersättas med vanliga algebraiska operatorer. Detta tillämpas i Boolesk algebra. I en logisk krets i en dator motsvaras nollan av frånkopplad ström, medan ettan motsvaras av påkopplad ström. Det finns flervärdeslogik där satser som varken är sanna eller falska har sanningsvärden mellan 1 och 0.

Objektspråk och metaspråk

Om man inte lär sig ett språk den naturliga vägen undervisas man vanligtvis på ett annat språk än det man försöker lära sig. T.ex. kan undervisningsspråket på en kurs i engelska vara svenska, så att engelskans grammatik och uttryck undervisas på svenska. Svenska är då ett metaspråk medan engelskan är objektspråk. Logikens eller det formella språkets grammatik definieras med hjälp av metaspråket, som i denna kurs är svenska utvidgat med ett antal metalogiska konventioner och symboler. Logiska konnektiver i objektspråket (satslogiken och predikatlogiken) har sina motsvarigheter i metaspråket. För att inte förväxla metaspråkets konnektiver med objektspråkets konnektiver används dubbel pil (logisk implikation, logisk ekvivalens) för (logisk) implikation och ekvivalens i metaspråket och enkla pilar (materiell implikation, materiell ekvivalens) för (materiell) implikation respektive ekvivalens i objektspråket. För ekvivalens i metaspråket används även beteckningen "omm", som är en förkortning av "om och endast om". Med sats- eller predikatlogikens språk kan man inte uttrycka att en sats är sann, falsk, logiskt sann (tautologisk) eller logiskt falsk.

Metaspråket (svenska) är jämfört med objektspråket (satslogik och predikatlogik) ett rikare språk. I gengäld är objektspråket ett exaktare språk. Satser i ett formellt språk är uttryckligen entydiga och därmed exakta till skillnad från satser i naturliga språk, som ofta är mångtydiga och kontextberoende. Begreppen i naturliga språk kan inte definieras utan begrepp som ytterst faller tillbaka på vår intuitiva förståelse eller subjektiva erfarenhet av språket. Fastän definitioner av begrepp eller symboler i logiken baserar sig på metaspråket, kan förståelse av logiska begrepp hjälpa oss att tolka satser i naturliga språk så som svenska och finska. Med predikatlogik kan man t.ex. studera satser av typen "inte alla vet", "alla vet inte", "ingen vet" och "ingen vet inte". Oftast stämmer satsers grammatikaliska struktur överens med dess logiska struktur, men ibland skiljer sig satsers logiska struktur från dess grammatikaliska struktur. Då man översätter från ett språk till ett annat gäller det att bevara satsernas logiska struktur.

För enkelhetens och begriplighetens skull gör vi i denna kurs inte alltid skillnad mellan objektspråk och metaspråk. Detta gäller speciellt vid formuleringen av välbildningsregler, härledningsregler och axiom.

Satslogik

Satslogik är det samma som propositionslogik. Satslogik studerar förhållandena mellan enkla och sammansatta satser (eller propositioner). Enkla  eller atomära satser förenas till sammansatta eller molekylära satser med hjälp av konnektiven inte (inte), och (och), eller (eller), endast om (om ... så) och om och endast om (om och endast om). Negationen är ett oegentligt konnektiv, eftersom det inte kan sammanbinda satser. Negationen av en atomär sats betraktas dock som en molekylär sats. I satslogiken kan atomära satsers innehåll och struktur inte analyseras. Sastlogikens alfabet eller ordföråd består av logiska konnektiver, atomära satser (eller satsvariabler) samt parenteser.

De logiska konnektiven kan definieras med hjälp av satsers sanninigsvillkor t.ex. på följande sätt:

Negation
Satsen inteP är sann (i modellen M) omm P inte är sann (i modellen M).
Konjunktion
Satsen P och Q är sann omm både P och Q är sanna.
Disjunktion
Satsen P eller Q är sann omm minst en av satserna P och Q är sanna (d.v.s. antingen P eller Q är sann eller både P och Q är sanna).
Implikation
Satsen P endast om Q är sann omm Q är sann eller P inte är sann (eller både P och Q är sanna eller varken P eller Q är sanna).
Ekvivalens
Satsen P om och endast om Q är sann omm P och Q har samma sanningsvärde (d.v.s. både P och Q är sanna eller varken P eller Q är sanna).

Om en sats inte är sann är den (i klassisk logik) falsk. Negationen av en sann sats är falsk, medan negationen av en falsk sats är sann i enlighet med definitionen av negation ovan.

P och Q står här för godtyckliga (enkla eller sammansatta) satser. Då två satser P och Q förenas av ett konnektiv, utgör P och Q den sammansatta satsens vänstra respektive högra led. Uttrycket "omm" är liksom ovan nämnts en förkortning för "om och endast om" i metaspråket. Observera att även orden 'inte', 'eller' och 'och' här tillhör metaspråket. Betydelsen av dessa begrepp förväntas vara givna och därmed inte kräva någon definition, fastän åtminstone ordet 'eller' är tvetydigt.

Konnektiven kan även definieras med hjälp av sanningsvärdetabeller. Ur sanningsvärdetabellerna framgår vilket värde en sats av de fem olika typerna (negation, konjunktion, disjunktion, implikation och ekvivalens) får beroende på satsledens (eller argumentens) sanningsvärden. Förutom att men med sanningsvärdetabeller kan definiera (grund)konnektiv, kan man med sanningsvärdetabeller undersöka vilka sanningsvärden en (mera komplicerad) sammansatt sats får för olika sanningsvärden för argumenten (de atomära satser som den sammansatta satsen består av). Om den sista kolumnen i en sanningsvärdetabell för en sats endast innehåller bokstaven s (för sann), är satsen logiskt sann. Innehåller kolumnen minst ett s är satsen satisfierbar, vilket betyder att man kan konstruera en modell av en värld där satsen är sann. Innehåller den sista kolumnen minst ett f, är satsen falsifierbar. Om den sista kolumnen innehåller så väl s som f är satsen kontingent. En kontingent sats är alltså både satisfierbar och falsifierbar. Om den sista kolumnen innehåller endast bokstaven f är satsen logiskt falsk eller kontradiktorisk.

Alla konnektiv behöver inte vara grundläggande konnektiv. Man kan t.ex. välja negation (inte) och konjunktion (och) som grundläggande konnektiv. De övriga konnektiven kan då definieras på följande sätt:

P eller Q ekvivalent med enligt definitiondf inte(inteP och inteQ)
P endast om Q ekvivalent med enligt definitiondf inte(P och inteQ)
P om och endast om Q ekvivalent med enligt definitiondf inte(P och inteQ) och inte(inteP och Q)

Man kunde även välja negation (inte) och disjunktion (eller) som grundläggande konnektiv:

P och Q ekvivalent med enligt definitiondf inte(inteP eller inteQ)
(P endast om Q) ekvivalent med enligt definitiondf inteP eller Q
(P om och endast om Q) ekvivalent med enligt definitiondf inte(inteP eller inteQ) eller inte(P eller Q)

Negationen (inte) motsvarar ganska väl ordet 'inte' i svenskan. Ett bättre uttal av negationstecknet "inte" i satsen inteP är "det är inte fallet att", i fall att P står för en vanligt sats i det naturliga språket, men annars är uttalat "inte" lämpligt. Det är inte odiskutabelt att negationen av (den falska) satsen "Sveriges president är kvinna" utgörs av satsen "Sveriges president är inte kvinna". En korrektare översättning är "Det är inte fallet att Sveriges president är kvinna", som eventuellt är att betrakta som sann.

Även konjunktionen (och) motsvarar en vanlig användning av orden 'och' och 'samt' i svenska. Ordet 'och' i svenska kan dock ha flera betydelser. I svenskan kan 'och' t.ex. uttrycka en tidsföljd. I satslogiken gäller den kommutativa lagen, vilket betyder att P och Q logisk ekvivalens Q och P. I svenska säger däremot satserna "de gifte sig och (de) fick barn" och "de fick barn och (de) gifte sig" inte exakt samma sak. Vissa enkla satser i svenskan kan tolkas som konjunktioner, då satsen innehåller ordet 'och'. Exempelvis satsen "Kalle och Ville springer" kan omskrivas som "Kalle springer och Ville springer". Satsen "Kalle och Ville är bröder" kan däremot inte tolkas som en konjunktion, utan bör istället tolkas som en relation. Även satsen "Kalle och Ville spelar tennis [med varandra]" kan tolkas som en relation snarare än som en konjunktion. Relationer kan uttryckas i predikatlogiken men inte i satslogiken.

Disjunktionen (eller) motsvarar svenskans 'eller' i dess inklusiva betydelse, där satsen är sann även då båda leden samtidigt är sanna. Ibland kallas den ovan definierade disjunktionen även för inklusiv disjunktion. Man kan även definiera en exklusiv disjunktion som är falsk då båda leden samtidigt är sanna.

Implikationen (endast om), som även kallas materiell implikation, motsvarar vissa användningar av bl.a. uttrycken "om... , (så)", "i fall..., (så)" och "endast om" i svenska språket. Satser av denna typ kallas för villkorssatser. En implikation är sann såvida vänstra ledet är falskt eller högra ledet är sant. Det behöver inte finnas något kausalt eller annat samband mellan förleden och efterleden för att en (materiell) implikation skall vara sann. Det betyder att enligt formell logisk tolkning följande satser är sanna, åtminstone i vår aktuella värld år 2002:

Om Vasa är Finlands huvudstad, så är Finland en republik.
Om Åbo är Finlands huvudstad, så är Finland en monarki.
Om Helsingfors är Finlands huvudstad, så är Sverige en monarki.

Denna tolkning av uttrycket "om... , så" har inte alltid ansetts motsvara den naturliga betydelsen i svenska. I svenska kan uttrycket även uttrycka en kausal följd, medan användningen ovan endast står för logisk eller semantisk följd. I läroböcker i logik brukar man ge exempel på ännu mera paradoxala sanna implikationer:

Om månen är en ost, så är alla människor lyckliga.
Om jag vore osynlig, skulle alla se mig.

Personligen uppfattar jag inte sanningen i den förstnämnda implikationen som paradoxal, men det kan bero på att jag sysslat för mycket med formell logik. Visst är det även sant att om månen är en ost, så heter jag James Bond! Angående den andra "implikationen" är min invändning att försatsen, d.v.s. vänstra ledet inte alls är en proposition och den sammansatta satsen därför inte kan tolkas som en (materiell) implikation. Uttrycket "jag vore osynlig" säger ingenting i sig och kan därmed inte vara en falsk sats, vilket vissa författare låtit påskina. Det samma gäller satser av typen "om Esko Aho hade varit kvinna, så hade han valts till president". I denna villkorssats skall villkoret inte förväxlas med propositionen "Esko Aho hade varit kvinna", som säger att Aho (tidigare) varit kvinna [innan han blev man]. Satsen "Om jag är osynlig, ser alla mig" är däremot en sann implikation, såvida jag uttalar satsen i vår aktuella värld, där jag de facto inte är osynlig.

Satsen "Om P, så Q" kan omskrivas bl.a. till "Q, om P" och "P endast om Q". Om satsen P implicerar Q, d.v.s. om satsen "P endast om Q" är sann, säger man att P är ett tillräckligt villkor för Q, medan Q är ett nödvändigt villkor för P.

Ekvivalensen (om och endast om) saknar egentligen direkt motsvarande ord i det naturliga språket. Uttrycket "om och endast om" ingår inte i normalt vardagsspråk. Ibland står satser av typen "Om P, så Q" i talspråket för implikation i båda riktningarna, d.v.s. just ekvivalens. I satsen "Om du är snäll, så får du godis." torde snällheten vara så väl ett nödvändigt som ett tillräckligt villkor för att få godis. Ekvivalens i satslogiken kallas även materiell ekvivalens.

En sats kan vara logiskt sann (logiskt giltig, valid, tautolog, analytisk, nödvändigt sann), logiskt falsk (kotradiktorisk) eller kontingent (satisfierbar och falsifierbar, syntetisk). Alla logiskt sanna satser är tautologa, varför en logiskt sann sats även kallas tautologi. Alla logiskt sanna satser är satisfierbara, medan alla logiskt falska satser är falsifierbara. En tautologi är sann i alla möjliga världar, medan en kontradiktion är falsk i alla möjliga världar. Negationen av en tautologi är en kontradiktion och negationen av en kontradiktion är en tautologi. Att satsen P är logiskt sann kan med symboler uttryckas på följande sätt: logiskt giltig P. En kontingent eller syntetisk sats kan vara sann i en värld men falsk i en annan. Endast syntetiska (kontingenta) satser ger information om världen. Man säger att den logiska sanningens deskriptiva innehåll är tomt. Eftersom logiska sanningars, d.v.s. tautologiers desktiptiva innehåll alltid är tomt, har alla tautologier samma deskriptiva innehåll (d.v.s. inget innehåll alls). Tautologier kan med en gemensam symbol betecknas tautologi, medan kontradiktioner betecknas kontradiktion. Symbolerna, som kan betraktas som förkortningar, definieras på följande sätt:

tautologi ekvivalent med enligt definitiondf P eller inteP
kontradiktion ekvivalent med enligt definitiondf P och inteP

Liksom det finns grammatikaliska regler för hur svenska satser får bildas, finns det välbildningsregler för hur satslogikens satser kan bildas. Atomära satser är (välbildade) satser (i satslogiken). Om P och Q är (välbildade) satser är följande teckenföljder (välbildade) satser:

  1. inteP
  2. (P och Q)
  3. (P eller Q)
  4. (P endast om Q)
  5. (P om och endast om Q)

T.ex. om p och q är atomära satser, så är satsen ((p och q) endast om p) en välbildad sats enligt modell 4, eftersom (p och q) är en välbildad sats enligt modell 2.

Liksom matematiska formler för entydighetens skull kan kräva parenteser, kan satser i satslogiken kräva parenteser, som visar i vilken ordningsföljd konnektiven opererar. Liksom vissa parenteser kan utelämnas ur matematiska formler, kan vissa parenteser utelämnas från satser i satslogiken enligt bestämda regler. Detta är visserligen en fråga om konvention, men vanligtvis följer man följande regler:

  1. Parenteser kring en fristående sats kan utelämnas.
  2. Parenteser kring en negation kan utelämnas.
  3. Parenteser kring disjunktioner och konjunktioner kan utelämnas då de förekommer som led i en implikation eller ekvivalens.

Man säger att negationen är det starkaste konnektivet. Konjunktion och disjunktion är sinsemellan lika starka, men starkare än implikation och ekvivalens. Om parentestecknena inte annat visar, så opererar det starkaste konnektivet först och det svagaste sist. Det konnektiv som opererar sist kallas satsens huvudkonnektiv. En sammansatt sats kan klassificeras enligt dess huvudkonnektiv, så att t.ex. en sats där konjunktionen (och) opererar sist kallas konjunktion.

Tautologier är logiskt sanna satser, vars sanningsvärde är oberoende av sanningsvärdena för satsens argument (de enkla satser som ingår i satsen). En tautolog sats är sann i alla möjliga världar eller modeller. Påståenden (i metaspråket) att vissa satser är logiskt sanna kallas logiska lagar. Ofta förstår man med tautologi även påståendet att en viss (tautolog) sats är en tautologi. Om sanningsvärdetabellerna för satserna P och Q har samma sista kolumn, så förekommer det endast s i sanningsvärdetabellen för satsen "P om och endast om Q", vilket betyder att ekvivalensen är en tautologi.

Om satsen "P om och endast om Q" är tautolog och satsen P är längre eller mera komplicerad än satsen Q, så kan man förkorta satsen P så att man på dess ställe skriver satsen Q. Att satsen "P om och endast om Q" är en tautologi kan vi i metaspråket uttrycka logiskt giltig P om och endast om Q. Att satsen "P endast om Q" är en tautologi kan vi på motsvarande sätt uttrycka logiskt giltig P endast om Q. Det sistnämnda uttrycket säger även att satsen Q är en logisk följd (eller semantisk följd) av satsen P. Detta kan med hjälp av symboler även uttryckas på följande sätt: P semantisk följd Q. En alternativ beteckning är P logisk implikation Q, där tecknet logisk implikation står för logisk implikation. Att satsen "P materiell implikation Q" är en tautologi kan således även skrivas P logisk implikation Q. Om satsen "P materiell ekvivalens Q" är en tautologi, så är även satserna "P endast om Q" och "Q endast om P" tautologier och tvärtom. Detta betyder att "P materiell ekvivalens Q" är en tautologi omm P logisk implikation Q och Q logisk implikation P. Detta kan vi även skriva P materiell ekvivalens Q är en tautologi omm P logisk ekvivalens Q eller logiskt giltig P materiell ekvivalens Q omm P logisk ekvivalens Q, varmed vi samtidigt definierar begreppet logisk ekvivalens (logisk ekvivalens) i metaspråket. Istället för 'logisk implikation' och 'logisk ekvivalens' används även benämningarna 'tautologisk implikation' respektive 'tautologisk ekvivalens'.

Om den atomära satsen p ingår i en tautologi och man konsekvent byter ut p mot en godtycklig sats Q får man en ny tautologi. Ekvivalensen mellan två tautologier är alltid en tautologi. När man i detta fall byter ut p mot Q säger man att man substituerar p med Q. I praktiken är Q i detta fall en längre sats än p. Från tautologin "p om och endast om p" får vi med hjälp av substitution (intep för p) den nya tautologin "intep om och endast om intep".

Om R följer från Q och Q följer från P, så följer R från P. Vidare gäller att "Q endast om R" följer ur P omm R följer från P och Q. Detta kan med symboler skrivas P semantisk följd Q endast om R omm P, Q semantisk följd R. Mera allmänt gäller att P1, P2, ... Pn-2, Pn-1 semantisk följd Pn omm P1, P2, ... Pn-2 semantisk följd Pn-1 endast om Pn. Ett specialfall av denna regel är regeln att Q följer från P omm "P endast om Q" är en tautologi, eller uttryckt med symboler P semantisk följd Q omm logiskt giltig P endast om Q. Att en sats är tautolog betyder att den följer från en tom satsmängd eller vilken sats som helst.

En implikation som är en tautologi kan motsvaras av en härledningsregel. Således är t.ex. Modus ponens inte bara namnet på en logisk lag, utan även namnet på en logisk slutledning. Om P endast om Q är en tautologi, så är även slutledningen "P, alltså Q" giltig och vice versa. Man säger här att Q är härledbar från P. Detta kan med symboler skrivas P syntaktisk följd Q. Allmänt kan man med P1, P2, ... Pn-1 syntaktisk följd Pn uttrycka att satsen Pn är härledbar ur satsföljden P1, P2, ... Pn-1. Enligt satslogikens fullständighetssats gäller det att P1, P2, ... Pn-1 semantisk följd Pn omm P1, P2, ... Pn-1 syntaktisk följd Pn, d.v.s. Pn är en logisk följd av satserna P1, P2, ... Pn-1 om och endast om Pn är härledbar ur satserna P1, P2, ... Pn-1. Speciellt gäller semantiskt giltig P omm syntaktiskt bevisbar P, d.v.s. P är en tautologi (en logisk sanning, logiskt giltig) om och endast om P är (syntaktiskt) bevisbar. En slutledning utan premisser (andra än axiom) kallas (syntaktiskt) bevis. En (syntaktiskt) bevisbar sats kallas teorem. Att satsen P är ett teorem kan skrivas syntaktiskt bevisbar P. I enlighet med fullständighetssatsen gäller att en sats är en tautologi om och endast om den är ett teorem.

Vi kunde komma överens om att om "P endast om Q" är en tautologi, så för vi från P sluta oss till Q. Ett deduktionssystem eller ett slutledningssystem behöver dock inte godkänna alla giltiga slutledningar som slutledningsregler. I Hilberts bevisteori är endast slutledningsregeln Modus ponens tillåten. Där till används ett antal axiom, som inte bevisas, men som är tautologier och (semantiskt) kunde bevisas vara tautologier med hjälp av sanningsvärdetabeller eller semantiska träd. Hilberts bevisteori är ett axiomatiskt system, där alla teorem eller tautologier kan härledas från vissa bestämda axiom. Axiomen kan däremot inte själva härledas från de (andra) axiom som ingår i systemet. I det naturliga slutledningssystemet är flera slutledningsregler tillåtna. Istället behövs inte axiom. Logiska slutledningar är alltid deduktiva. Det deskriptiva innehållet i slutsatserna är alltid mindre eller lika stort som det totala deskriptiva innehållet i premisserna.

Vi konstaterar ovan att "Q endast om R" följer från P omm R följer från P och Q, vilket med symboler kan skrivas P semantisk följd Q endast om R omm P, Q semantisk följd R. På basen av fullständighetssatsen kan vi därför hävda att P syntaktisk följd Q endast om R omm P, Q syntaktisk följd R, d.v.s. Q endast om R kan härledas ur P om och endast om R kan härledas ur P och Q. Mera allmänt gäller att P1, P2, ... Pn-2, Pn-1 syntaktisk följd Pn omm P1, P2, ... Pn-2 syntaktisk följd Pn-1 endast om Pn. Ett specialfall av denna regel är att implikationen P endast om Q är bevisbar om och endast om man ur P kan härleda Q, eller uttryckt med symboler syntaktiskt bevisbar P endast om Q omm P syntaktisk följd Q. I praktiken används dessa regler för att härleda och bevisa implikationer.

Ett vanligt tillvägagångssätt då man skall härleda (eller bevisa) satser är att man antar negationen av den sats som man önskar härleda. Om man från negationen lyckas härleda en kontradiktion, har man indirekt härlett (eller bevisat) ifrågavarande sats.

Predikatlogik

Predikatlogiken studerar bl.a. allsatser och existenssatser. I satslogiken är slutledningen "Sokrates är dödlig" från premisserna "Alla människor är dödliga" och "Sokrates är en människa" inte giltig, men däremot är slutledningen giltig i predikatlogiken. Predikatlogiken är en utvidgning av satslogiken. Det mesta som gäller i satslogiken gäller även i predikatlogiken. En viktig skillnad är visserligen att man i predikatlogiken inte kan använda sanningsvärdetabeller. Principiellt sett är detta en väsentlig skillnad, då det i predikatlogiken saknas en mekanisk metod att avgöra om satser är sanna. Man talar här om oavgörbarhet. Betydelsen av de med sanningsvärdetabeller i satslogiken definierade konnektiven är dock de samma i predikatlogiken, även om de i princip bör definieras på nytt i predikatlogiken.

I predikatlogiken delas satser upp i subjekt och predikat (eller predikatformer). Mera tidsenliga begrepp för samma sak är 'individer' (individkonstanter och -variabler) och 'satsscheman'. Om p(x) står för predikatet "x är filosof" och a står för subjektet Sokrates, står p(a) för "Sokrates är filosof". Satsen "Alla är filosofer" kan enligt denna nyckel översättas till allaxp(x) och satsen "Någon är filosof" (eller "Det existerar minst en filosof") till det finnsxp(x). Formeln "p(x)" är inte i sig en sats. Ett predikat eller en predikatform av typen p(x) är i sig ingen sats, såvida x står för en variabel, som här är obunden. Ett satsschema av modellen p(x), där x är en obunden variabel, kallas även öppen sats, fastän det inte är en egentlig sats. Däremot är p(a) en sats, såvida a står för en konstant (eller en bestämd individ i ett universum). Även symbolföljderna allaxp(x) och det finnsxp(x) är satser, eftersom individvariabeln x här är bunden av universal- respektive existensoperatorn.

Satser i predikatlogiken kan ha flera än ett subjekt (en individkonstant). T.ex. i satsen "Kalle och Ville är bröder" betraktas både Kalle och Ville som subjekt. Även i satsen "Kalle slår Ville" betraktas så väl Ville som Kalle som logiska subjekt, fastän Ville här är objekt enligt vanlig svensk grammatik. De två ovannämnda satserna är exempel på relationer av modellen xRy. Dylika tvåställiga relationer kan även skrivas R(x,y). En tvåställig relation kallas även tvåställigt predikat. Relationer kan även vara treställiga, fyrställiga eller n-ställiga, där n är vilket naturligt tal som hälst. Satsen Vasa ligger mellan Åbo och Uleåborg kan tolkas som en treställig relation och kan till satslogiken översättas p(a,b,c), där p(x,y,z) står för y ligger mellan x och z, a står för Åbo, b står för Vasa och c står för Uleåborg. Relationer kan i satslogiken även vara enställiga. Man talar även om enställiga predikat.

Predikatlogikens alfabet består förutom av logiska konnektiv och parentestecken även av termer (individvariabler och -konstanter), predikat (eller predikatformer), alloperator (universaloperator) och existensoperator. Därtill kan predikatlogikens alfabet utökas med identitetssybol (är identisk med).

I fall antalet individer i ett samtalsdomän eller ett bestämt universum U är ändligt gäller det att allaxp(x) logisk ekvivalens p(c1) och p(c2) och ... och p(cn), där n är antalet element i universumet U. På motsvarande vis gäller det finnsxp(x) logisk ekvivalens p(c1) eller p(c2) eller ... eller p(cn). Konstanterna c1, c2, ... cn står här för medlemmarna i universumet U, d.v.s. U = {c1, c2, ... cn}. Universal- och existensoperatorn måste dock definiera så att de gäller även för universum med oändligt många individelement. Vi definierar därför dessa operatorer med följande sanningsvillkor:

Alloperatorn
Satsen allaxp(x) är sann omm p(a) är sann för alla a är ett element i U.
Existensoperatorn
Satsen det finnsxp(x) är sann omm p(a) är sann för något a är ett element i U.

I satslogiken gäller enligt de Morgans lag att inte(P och Q) logisk ekvivalens inteP eller inteQ och inteinte(P och Q) logisk ekvivalens inte(inteP eller inteQ). (Den dubbla ekvivalenspilen säger att satsen "inte(P och Q) om och endast om inteP eller inteQ" respektive "inteinte(P och Q) om och endast om inte(inteP eller inteQ)" är tautologier.) Dubbla negationens lag ger oss således ekvivalensen P och Q logisk ekvivalens inte(inteP eller inteQ). Likaledes gäller P och Q och R logisk ekvivalens inte(inteP eller inteQ eller inteR) och allmänt P1 och P2 och ... och Pn logisk ekvivalens inte(inteP1 eller inteP2 eller ... eller intePn). I predikatlogiken gäller därmed p(c1) och p(c2) och ... och p(cn) logisk ekvivalens inte(intep(c1) eller intep(c2) eller ... eller intep(cn)), där n är ett godtyckligt naturligt tal. Såvida antalet individer i samtalsdomänet är ändligt innebär detta att allaxp(x) logisk ekvivalens intedet finnsxintep(x). I fall antalet individer i universumet är oändligt kan denna sats inte entydigt bevisas. Istället brukar man bestämma enligt definition att allaxp(x) logisk ekvivalens intedet finnsxintep(x). Därav följer även allaxintep(x) logisk ekvivalens intedet finnsxp(x), inteallaxintep(x) logisk ekvivalens det finnsxp(x) och inteallaxp(x) logisk ekvivalens det finnsxintep(x).

Om p(x) står för x är filosof kan t.ex. satsen "Alla är filosofer om och endast om det inte finns någon icke-filosof" översättas till allaxp(x) om och endast om intedet finnsxintep(x). Ifall man inte uttryckligen talar om människor är det absurt att säga att alla är filosofer. Om man inte uttryckligen begränsar samtalsdomänet till människor (eller syftar på ett universum vars samtliga individer är människor) blir det vettigare om man byter ut den ovannämnda satsen mot följande: Alla människor är filosofer om och endast om det inte finns någon människa som inte är filosof. Denna sats kan på motsvarande sätt uttryckas i följande sats, där p(x) står för att x är filosof och r(x) står för att x är människa: allax(r(x) endast om p(x)) om och endast om intedet finnsx(r(x) och intep(x)).

Observera att satsen "alla människor är filosofer" inte kan översättas med satsen "allax(r(x) och p(x))", som istället säger att alla är människor och filosofer.

Traditionell logik

Med traditionell logik förstår man närmast det samma som Aristoteles logik och utveckling av denna. Den traditionella logiken handlar främst om rätta slutledningar. Dessa slutledningar går inte att göra med hjälp av satslogik, men däremot motsvaras de av slutledningar i predikatlogiken. Långt ifrån alla den traditionella logikens slutledningar är dock giltiga i predikatlogiken. De viktigaste typerna av satser i satslogiken är följande:

a Alla människor är filosofer.
e Ingen filosof är människa.
i Några filosofer är människor.
o Några filosofer är inte människor.

Typbeteckningarna a, e, i och o är av medeltida ursprung. Allmänt kan satserna ovan formuleras på följande sätt:

a Alla människor är filosofer.
e Ingen S är P.
i Några S är P.
o Några S är inte P.

Bokstäverna S och P representerar subjekt respektive predikat. De fyra formerna av satser kan ytterligare förkortas så att de lyder:

SaP
SeP
SiP
SoP

Om vi med s(x) betecknar att x är människa/S och med p(x) betecknar att x är filosof/P kan satserna ovan till predikatlogikens språk översättas så att de lyder:

allax(s(x) endast om p(x))
intedet finnsx(s(x) och p(x))
det finnsx(s(x) och p(x))
det finnsx(s(x) och intep(x))

Traditionell logik är inte nödvändigtvis det samma som klassisk logik. Med klassisk logik kan man även förstå modern logik som endast tillåter två sanningsvärden: sant och falskt.

Mängdlära

Mängdlära lär man sig i matematiken, men även den moderna logiken bygger på mängdlära. Det finns ingen skarp gräns mellan matematisk och filosofisk logik eller mellan logik och matematik. I "suddig logik" (fuzzy logic) behöver mängdens extension inte vara entydig. Hur kan man bestämma omfånget av mängden av alla skalliga? Var skall man dra gränsen mellan att vara skallig och inte vara skallig? Ändå är skallighet jämfört med många andra begrepp ett relativt entydigt begrepp.

Satslogiken och isynnerhet predikatlogiken baserar sig på mängdlära, men mängdlära kan i sin tur baseras på sats- och predikatlogik. Exempelvis är individerna i ett samtalsdomän eller i ett "universum" element i en mängd. En mängd består alltid av element, med undantag av tomma mängden som saknar element.

Begrepp i mängdläran definieras med hjälp av logiska konnektiv:

Union
x är ett element i A union B logisk ekvivalens x är ett element i A eller x är ett element i B
A union B = {x|x är ett element i A eller x är ett element i B}
Snitt
x är ett element i A snitt B logisk ekvivalens x är ett element i A och x är ett element i B
A snitt B = {x|x är ett element i A och x är ett element i B}
Komplement
x är ett element i komplementA logisk ekvivalens intex är ett element i A
komplementA = {x|x är inte ett element i A}
Differans
x är ett element i AdifferansB logisk ekvivalens x är ett element i A och intex är ett element i B
AdifferansB = {x|x är ett element i A och x är inte ett element i B }
Nollmängd
x är ett element i tomma mängden logisk ekvivalens intex = x
tomma mängden = {x|intex = x }
Delmängd
A är en delmängd av B logisk ekvivalens allax(x är ett element i A endast om x är ett element i B)

Vidare gäller A = B logisk ekvivalens allax(x är ett element i A om och endast om x är ett element i B). Att x inte är ett ett element i mängden A kan även skrivas x är inte ett element i A.

Med de ovannämnda översättningarna kan t.ex. De Morgans lagar, t.ex. komplement(A union B) = komplementA snitt komplementB bevisas i mängdläran:

x är ett element ikomplement(A union B)
logisk ekvivalens
inte(x är ett element i A union B)
logisk ekvivalens
inte(x är ett element i A eller x är ett element i B)
logisk ekvivalens
intex är ett element i A och intex är ett element i B
logisk ekvivalens
x är ett element i komplementA och x är ett element i komplementB
logisk ekvivalens
x är ett element i komplementA snitt komplementB

De i avsnittet "Traditionell logik" nämnda satserna av den klassiska modellen kan även formuleras i termer av mängder. Låter vi S beteckna mängden av filosofer och P mängden av människor får vi föjande satser:

S är en delmängd av P
S snitt P = tomma mängden
inteS snitt P = tomma mängden
inteS är en delmängd av P

Begrepp

Ett begrepp förväntas ha en intension (ett innehåll) och en extension (ett omfång). Extensionen kan anges med mängder. Exempelvis är extensionen av begreppet 'människa' mängden av alla människor. Extensionen av begreppet 'flygande elefant' är (i vår aktuella värld) identisk med extensionen av begreppet 'kentaurie', nämligen nollmängden, men de två begreppen har olika intension. I skolastisk filosofi definieras begrepp enligt principen definito per genus proximum et differentiam specificam, eller på basen av det närmaste underliggande (allmännare) begreppet och det specifika innehållet. De egenskaper som gör att ett bestämt ting tillhör omfånget av ett visst begrepp kallas tingets väsen eller essens.

Matematiska och naturvetenskapliga begrepp kan vara entydiga, men ofta är begrepp högst mångtydiga eller diffusa. Hur många gråa hårstrån måste man ha för att vara gråhårig? I den s.k. klassiska logiken befattar man sig inte med begreppens mångtydighet eller luddighet. Men inte ens den "suddiga logiken" klarar av alla suddiga begrepp. Man kan vara mera eller mindre gråhårig och mera eller mindre skallig, men kan man vara mera eller mindre svensk? Vad har en etniskt afrikansk svensk medborgare bosatt i Sverige gemensamt med en svenskspråkig finländare bosatt i Finland? Jo båda är svenska. Ändå behöver de inte dela några gemensamma egenskaper som gör dem båda till svenskar. Den typiska svensken är svensk medborgare, bosatt i Sverige och har svenska som modersmål. Sedan finns det svenskar som delar bara en del av den typiska svenskens svenska egenskaper. Här kunde man kanske säga att det finns flera olika begrepp med namnet 'svensk', men det är inte så som det naturliga språket fungerar. Begrepp utvidgas än åt det ena hållet, än åt det andra. I verklig argumentation utvidgas ofta begrepp på retoriska grunder.

Modallogik

Modallogik studerar nödvändiga och möjliga sanningar; satser som inkluderar möjlighets- och nödvändighetsoperatorer. Att det är nödvändigt att en viss sats P är sann betyder att satsen P är sann i alla möjliga världar. Att det är möjligt att P är sann betyder att P är sann i minst en möjlig värld. Att det är nödvändigt att satsen P är sann skrivs nödvändigtP. Att det är möjligt att P är sann skrivs möjligtP. Istället för symbolerna nödvändigt och möjligt förekommer olika bokstäver, bl.a. N och M.

Att det inte är möjligt att P inte är sann är logiskt ekvivalent med att det är nödvändigt att P är sann. Detta kan med symboler skrivas intemöjligtinteP logisk ekvivalens nödvändigtP. Att det inte är nödvändigt att P inte är sann är logiskt ekvivalent med att det är möjligt att P är sann. Detta skrivs med symboler intenödvändigtinteP logisk ekvivalens möjligtP. Av att det är nödvändigt att P är sann följer att det är möjligt att P är sann. Detta kan skrivas nödvändigtP logisk implikation möjligtP. Av att det inte är möjligt att P är sann följer att det inte heller är nödvändigt att P är sann. Detta skrivs igen intemöjligtP logisk implikation intenödvändigtP. Ytterligare gäller det att om det är nödvändigt att P så är P även sann i en bestämd värld.

Appendix

Sastlogikens alfabet
Sanningsvärdetabeller
Tautologier
Logiska lagar
Teorem
Slutledningsregler
Predikatlogikens alfabet

Till Innehåll (början av sidan)

Övningar

Ralf Wadenström