--

Kulturfilosofi

Det är inte många berömda filosofer som i första hand varit kulturfilosofer. Filosofin har traditionellt studerat det allmänna och bestående, där kultur (liksom historia) står för någonting partikulärt och föränderligt. En finländsk filosof som blivit berömd speciellt för sin kulturfilosofi är Erik Ahlman (1892-1952). I Kulttuurin perustekijöitä från 1939 säger Ahlman att Friedrich Nietzsche (1844-1900) var den första kulturfilosofen och grundaren av kulturfilosofin "i nutida bemärkelse". (s 8) Även Giambattista Vico kan dock räknas som kulturfilosofins grundare. Vico, som starkt kritiserade den cartesiska filosofin, hävdade att vi inte kan ha säker kunskap om naturen, men nog om historien, eftersom den är skapad av människan själv.

Kulturfilosofins objekt är just det av människan skapade eller odlade. Inom kulturfilosofin kan man inte göra samma anspråk på objektivitet, som man gjort inom andra filosofiska delområden och vetenskapsgrenar. Perspektiven och begreppen genom vilka kulturen studeras är kulturellt betingade.

Det går inte alltid att göra en klar åtskillnad mellan kulturfilosofi och historiefilosofi. Verk i spekulativ historiefilosofi, som beskriver kulturernas utveckling, är samtidigt historiefilosofiska och kulturfilosofiska.

I Kulttuurin perustekijöitä ger Ahlman följande definition på kulturfilosofi:

Kulttuurifilosofia on sellainen filosofian haara, jonka kohteena on kulttuuri. Se tutkii kulttuurin periaatteellista puolta; se on kulttuurin yleistä teoriaa ja usein myös sen kritiikkiä. Kulttuurifilosofia tutkii kulttuurin olemusta, edellytyksiä, välineitä, kulttuurin ja kulttuuritietoisuuden rakennetta, kulttuurin perussuuntia, kulttuurikehityksen lainmukaisuutta, kulttuurin merkitystä ja kulttuurin pohjana olevia arvoja. (s 16)

Enligt Ahlman hör det till kulturfilosofins centrala uppgifter att studera kulturernas ethos, det vill säga kulturernas grundläggande värden och värdenas hierarki. Ahlman förstår med värden de yttersta syften som finns bakom förverkligandet av alla kulturella former. (s 18)


Startsida


- - Start http://www.wadenstrom.net/kulturfilosofi    ralf.wadenstrom@helsinki.fi